gruwel der verwoesting

Boomgaard Tent of Nations - voor en na verwoesting door IDFEergisteren in de ochtend verwoestten bulldozers in opdracht van het Israëlische leger een boomgaard met 1500 appelbomen, abrikozenbomen en wijnstokken. Het resultaat zie je hierboven: links vóór, en rechts ná de actie van het IDF.
De boomgaard maakt deel uit van de boerderij van de familie Nassar. De Nassars zijn christelijke Palestijnen die van hun boerenbedrijf ten zuiden van Betlehem een vredesinitiatief hebben gemaakt onder de naam Tent of Nations. Hun motto is: “Wij weigeren vijanden te zijn.”
In Trouw staat vandaag een kort verslag van de hand van Eildert Mulder over de vernielzuchtige actie van het Israëlische leger.  

Tent of Nations - We Refuse to Be EnemiesTent of Nations is een ontmoetingsplek voor joden, christenen en moslims. Er worden vredesworkshops gegeven en lessen in vreedzaam en geweldloos verzet. Groepen en individuen kunnen voor kortere of langere tijd meewerken op de boerderij.
Het ‘probleem’ van de familie Nassar is dat hun bedrijf ingeklemd ligt tussen verschillende Illegale Israëlische nederzettingen en militaire posten. Al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw levert de familie een juridische strijd om behoud van haar land. In tegenstelling tot veel andere Palestijnse boeren hebben zij eigendomspapieren die nog uit de Ottomaanse (Turkse) tijd stammen, tientallen jaren vóór de stichting van de staat Israël. Helaas weigeren de Israëlische (militaire) autoriteiten keer op keer deze stukken te erkennen.

Een paar weken geleden meldde het Israëlische leger via een achtergelaten brief in de boomgaard, dat er een ‘ruimingsbevel’ voor het gebied was, omdat het ‘staatsgrond’ zou zijn. De advocaat van de familie heeft hiertegen bij de militaire rechter bezwaar aangetekend. Tijdens zo’n procedure horen volgens Israëlisch burgerlijk en militair recht, de autoriteiten dan geen verdere actie te ondernemen tot de rechter uitspraak heeft gedaan. Maar zoals wel vaker vindt het Israëlische leger het geen probleem op dit punt de wet gewoon aan z’n laars te lappen. In ons landje zou dit als muiterij gelden, in de door Israël bezette gebieden is het dagelijkse kost.

Door dit soort arrogantie krijg ik steeds sterker de indruk dat Israël gewoon een Midden-Oosters land is als alle andere: uiteindelijk hebben de (ex-)militairen de macht, ook in de rechtspraak en de politiek.

Tent of Nations - People Building BridgesOndertussen is er een internationale actie op gang gekomen om bij regeringen en internationale instellingen aan de bel te trekken over deze brutale actie tegen Tent of Nations. Wie zich hierbij wil aansluiten kan een brandbrief sturen naar onze volksvertegenwoordigers in Den Haag. Een voorbeeldbrief kun je HIER downloaden. Je kunt de brief ook aanpassen en naar andere geschikte (kerkelijke, diplomatieke of overheids-) instanties sturen.

Greetz, Jominee

Dit bericht werd geplaatst in Palestina & Israël en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

82 reacties op gruwel der verwoesting

 1. Ruud zegt:

  Ed, je vergeet een paar dingen:

  In Romeinen 4 wordt uitgelegd wie vandaag de dag door God als nageslacht van Abraham wordt gezien. Dat blijkt niet bepaald te worden door je DNA, maar door je hartsgesteldheid. Hij is zowel de vader van de onbesnedenen als van de besnedenen (vers 12). Paulus spreekt echter niet alleen tegen Joden als hij in vers 24 “ook wij” zegt

  De beloftes die God aan Abraham doet zijn niet onvoorwaardelijk en God houdt zich het recht voor om die beloftes in te trekken. Zie Jeremia 18:10. Die waarschuwingen gelden ook vandaag nog steeds. Het is dus niet waar dat de huidige staat Israël zijn gang kan gaan omdat God toch aan Zijn beloftes vastzit.

  Zegenen is niet hetzelfde als strooplikken en altijd alles automatisch goedkeuren of smoesjes en uitvluchten voor bedenken. Die teksten houden ook niet in dat je dus met twee maten kunt gaan meten, een soepele maat voor Israël omdat je die immers moet zegenen en een strengere maat voor Palestijnen omdat je die immers zogenaamd niet hoeft te zegenen.

  Vervloeken is niet hetzelfde als bekritiseren en vingers op zere plekken leggen.

  Die teksten over God die in het gericht met de volkeren zal treden houden echt niet in dat God niet ook met Israël zelf een dikke appel te schillen heeft. God maakt geen onderscheid, ook niet hierin.

  Jij doet het voorkomen alsof God met opzet kwaad bewerkstelligt – het ongehoorzaam maken van Israël via die bedekking die je noemt – om dan daaruit iets goeds te bewerkstelligen. Dit is belachelijk en godslasterlijk. God tilt heel zwaar aan ongehoorzaamheid.

  Zie 1 Samuel 15:22-23: ….Schept de HEER meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee! Gehoorzaamheid is beter dan offers, volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. Weerspannigheid is even erg als toverij, en eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst….

  Het is dan ook uitgesloten dat hij iets wat Hij hartgrondig verfoeit juist bij Israël bewerkstelligt omdat anders de heidenen niet tot geloof kunnen komen, zoals jij suggereert en Paulus in de mond legt. Je moet namelijk ook dit in de context lezen. Het feit dat God aan Israël een bedekking oplegde, is een strafmaatregel vanwege hun ongehoorzaamheid, die dus duidelijk niet door God is bewerkstelligd maar vanuit hun eigen ongehoorzame hart voortkwam. Echter, vanuit die strafmaatregel heeft God ervoor gezorgd dat het evangelie naar de heidenen ging.

  Zie Handelingen 28:25-28: Ze werden het niet met elkaar eens en gingen uiteen, maar niet voordat Paulus nog een laatste woord had gesproken: ‘Volkomen terecht heeft de heilige Geest bij monde van de profeet Jesaja tegen uw voorouders gezegd: “Ga naar dat volk en zeg: ‘Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.’” U moet dan ook weten dat God deze boodschap van redding al aan de heidenen bekendgemaakt heeft; zij zullen wel luisteren.

  Zie ook 2 Korintiers 3:14-16: Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.

  Hieruit zie je ook dat die sluier niet iets is waar je zelf niets aan kan doen. Hij wordt namelijk weggenomen als iemand zich tot de Heer wendt (en die oorzaak-gevolg relatie ligt dus niet omgekeerd).

  Dat blijkt ook uit de opmerking die Paulus maakt in Handelingen 13:44-48: De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om naar het woord van de Heer te luisteren. Bij het zien van de mensenmenigte werden de Joodse leiders jaloers en begonnen ze de woorden van Paulus op godslasterlijke wijze verdacht te maken. Maar Paulus en Barnabas zeiden onomwonden: ‘De boodschap van God moest het eerst onder u worden bekendgemaakt, maar aangezien u die afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig acht, zullen we ons tot de heidenen wenden. Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”’ Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer, en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren aanvaardden het geloof.

  Dit patroon herhaalt zich in Handelingen 18:4-8: Elke sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen. Nadat Silas en Timoteüs uit Macedonië waren aangekomen, richtte Paulus zich volledig op de verkondiging en getuigde ten overstaan van de Joden dat Jezus de messias is. Maar omdat ze zich verzetten en lasterlijke taal spraken, schudde hij het stof van zijn kleren en zei: ‘U roept zelf het onheil over u af! Mij treft geen blaam. Voortaan zal ik me tot de heidenen richten.’ Hij verruilde de synagoge voor het huis van Titius Justus, iemand die God vereerde en wiens huis naast de synagoge stond. Crispus, een leider van de synagoge, aanvaardde echter samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer, en ook veel Korintiërs die Paulus hadden gehoord gingen over tot het geloof en lieten zich dopen.

  Je zegt “ze konden niet geloven”, alsof ze dus zelf niet aansprakelijk zijn. Hoe kan Paulus dan zeggen dat ze zichzelf kennelijk het eeuwige leven niet waardig achten en het onheil over zichzelf afroepen, als God zelf uitsluitend ter wille van de heidenen zou hebben bewerkstelligd dat ze ongehoorzaam zijn? Dan zouden ze er toch zelf niets aan kunnen doen en dan kan God hen toch niet aansprakelijk houden voor hun halsstarrigheid die Hij zelf zou hebben bewerkstelligd?

  In Romeinen 11 staat het zo vaak aangehaalde verhaal over de edele en wilde takken. Die wilde takken maken dus nu ook deel uit van de olijfboom en dus is het logisch dat de kerk zich verbonden voelt met het in Jezus gelovende deel van Israël.

  Nee, God heeft Israël en de Joden niet verstoten en Hij heeft in tegenstelling tot sommige christenzionisten de Palestijnen ook niet verstoten. Er is namelijk niemand die zo goed is dat Hij zonder Jezus’ verzoeningswerk tot God kan naderen, geen Jood en ook geen heiden.

  Het vers in Zacharia 12:9 dat je aanhaalt wordt herhaald in Openbaringen 1:7, waar staat dat alle volken over hem zullen weeklagen.

  Waarom noem je de islam een leugengodsdienst? Is dat omdat zij Jezus niet als Messias erkent? Dat doet het jodendom toch ook niet?

  Zie 1 Johannes 2:22-23. Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de christus is? De antichrist is ieder (!!) die de Vader en de Zoon niet erkent. Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.

  Waarom meet je met twee maten en scheld je de islam uit over iets waar je het jodendom mee laat wegkomen? Zoals ik al eerder aantoonde, neemt die bedekking die je noemde de eigen verantwoordelijkheid niet weg.

  De Bijbelse beloften die je aanhaalt kunnen en mogen niet misbruikt worden om het huidige handelen van Israël goed te praten, speciaal volk of niet. God heeft ook heel veel te zeggen over gerechtigheid. Dat woord komt in de NBV maar liefst 151x voor. Lees zelf in http://www.biblija.net/biblija.cgi?q=gerechtigheid maar alle verzen over gerechtigheid na, ook die in Amos en Micha.

  De belofte in Mattheus 5:6 geldt voor Palestijnen net zo hard als voor Joden en dat geldt ook waar het Israël niet zo goed uitkomt. Dat is waar Arabische christenen terecht de vinger opleggen omdat het een grote blinde vlek is bij veel aanhangers van het gedachtegoed van Christenen voor Israël, die wel heel erg graag Arabische christenen de les lezen over Israël.

  Als gerechtigheid 151x voorkomt, dan is het kennelijk wel belangrijk. Ook nu en niet alleen in de toekomst.

  [volgens mij is nu van verschillende kanten gezegd wat gezegd moest/kon worden. Hier laten we het bij; Jominee]

 2. Ed zegt:

  Waarom Israël ?

  God Zelf heeft het volk Israël uitverkozen.
  Israël is Gods getuigenis van Zijn Woord, Zijn eeuwige Belofte, Zijn liefde, Zijn trouw door de eeuwen heen , ondanks
  Israëls ontrouw en onze ontrouw aan God.
  Uit (het volk) Israël (Abraham) is de Messias Jezus voortgekomen voor het volk Israël en voor de gehele mensheid.
  God heeft een specifiek stuk land met Jeruzalem als hoofdstad toebedeeld aan Israël.
  Jeruzalem , waar Gods tempel was gebouwd in Zijn opdracht en Jezus werk volbracht is, is Gods speciale stad op aarde.
  Het nieuwe Jeruzalem nederdalende uit de hemel in Openbaring heeft op de poorten de namen staan van de 12 stammen Israëls !
  God roept op : bid voor de vrede van Jeruzalem.
  God zegent wie Israël zegent en vervloekt wie Israël vervloeken.

   Gods eeuwige verbond met Abraham en zijn nageslacht :Genesis 17:1-8, 35:9-13, Leviticus 26:44,45, Psalm 105:8-11, Romeinen 9:3-5, Romeinen 11.
   Gods eeuwige verbond met Abraham en zijn nageslacht betreffende hun land : Genesis 13:14,15, Psalm 105:8-11, Ezechiel 37:25, 36:24-32, Jeremia 23:7-8, 16:14-15, Jeremia 32.
   God zal zegenen wie u (Israël) zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden :Genesis 12:3, 18:18, 22:18, 26:4, 28:14, Numeri 24:9.
   God treedt in het gericht met de volkeren betreffende Israël en hun toegekende land: Joël 3:1-3, Psalm 129:5,6,8.
   Voor eeuwig staan de namen van de 12 stammen Israël op de poorten van het nieuwe Jeruzalem: Openbaring 21:9-12.
   Jezus: Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor Uw volk Israël: Lucas 2:32.

  Hoe is de relatie tussen Israël en de kerk? Het Joodse volk gelooft toch (nog) niet in Jezus als Messias!
  ‘God gaf hun een geest van diepe slaap’ (Romeinen 11:8). De Here Jezus sprak expres tegen de Joden in gelijkenissen ‘opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen’ (Lucas 8:10). Zij konden niet geloven ( Johannes 12:39).
  ‘Zij zijn naar het Evangelie vijanden ter wille van u’ (Romeinen 11:28). Want ‘door hun val is het heil tot de heidenen gekomen’ (Romeinen 11:11). Het is dus voor ons heidenen een zegen maar dat was/is geen reden voor hoogmoed en vervolging!
  Onze plaats is dat we door het geloof in de Here Jezus ‘medeburgers van de heiligen’ (Epheziërs 2:19) zijn geworden. God gebruikt Israël én de kerk voor Zijn doel hier op aarde. Israël is Gods uitverkoren volk gebleven. Paulus gebruikt een beeld in Romeinen 11 om
  ons dat duidelijk te maken. Hij vergelijkt Israël met een edele olijfboom. Er zijn in zijn tijd een paar takken afgebroken. Wij, niet-Joden, worden met een wilde olijfboom vergeleken. Mensen die in Jezus geloven worden door Hem geënt op de edele olijf, op Israël dus.
  “Wat is het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis?” vraagt hij. “Niets meer” antwoorden eenstemmig de vervangingsleer en de praktijk van leer en leven van veel kerken. “Heel veel” antwoordt Paulus. “Hun zijn de woorden van God toevertrouwd” (Romeinen 3). Dus ook nu! Want hij zegt niet: “Hun waren de woorden van God toevertrouwd”.
  Romeinen 9:3-5 “Voor hun zijn… de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften” (9:4).
  Romeinen 11: “Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen” (11:25). Waarover is die verharding “tot op heden” gekomen? Welke “verwerping” van Israël is “de verzoening van de wereld” geworden? (11:15). Paulus’ antwoord is duidelijk: “Zij zijn vijanden van het Evangelie om uwentwil” (11:28). Niet “vijanden van God” zoals de Nieuwe Bijbelvertaling anti-judaïstisch vertaalt! Die “verharding” is gedeeltelijk. Er is nog zoveel voor Israël. 26 En alzo zal geheel Israël behouden worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 27 En dit is Mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem !
  28-36 gaat verder over Gods liefde voor en redding van Israël. ( lees Ps 14:7. Jes 27:9; 59:20. Jer 31:31-34, Jer 32:37-41, 2 Kor 3:16. Hebr 10:16.)

  Broederstrijd
  Jezus was een Joodse rabbi in Israël en bracht het Evangelie aan het Joodse volk. Alles wat Hij deed en verkondigde was gebaseerd op de Joodse Tenach (Oude Testament). Het nieuwe testament het Evangelie is trouwens ook voornamelijk door Joden geschreven. De eerste gelovigen waren Joodse mensen, ook bij pinksteren ! De niet-Joden zijn er pas later bijgekomen. Al heel gauw vormden de niet-Joodse gelovigen een meerderheid in de kerk en begon er een soort competitiestrijd met de Joodse synagoge. Deze broederstrijd was al in het jaar 140 na Chr. in volle gang.,toen zei een Christen-leider, Justinus de Martelaar tegen een Joodse ‘tegenstander’: “Wat uw Schriften betreft, of liever gezegd, niet de uwe maar de onze…”. ……………..
  Dat was niet wat God bedoeld had , maar:
  Romeinen 15:10: “Verheugt u, heidenen met zijn volk”. Samen met Israël. Paulus citeert iets gewijzigd Deuteronomium 32:43: “Jubelt gij natiën om zijn volk”. Psalm 122:6 ‘Bid voor de vrede van Jeruzalem.’
  Als God zijn volk Israël zegent en verzoent is er reden voor de volken om te jubelen. Voor ons, gelovigen-uit-de-volken is er reden om ons met Gods volk te verheugen. Dat kan omdat wij, die “uitgesloten waren van het burgerrecht van Israël en vreemd aan de verbonden der belofte… nu in Christus Jezus dichtbij zijn gekomen door het bloed van Christus” (Efeze 2:13).

  De Messias zal terugkeren op de bergen bij Jeruzalem terwijl het Joodse volk daar woont ! en dan zal satan veroordeeld worden tot de eeuwige vuurpoel. Openb.7, Zacharias 12:1-2, Openbaring 20:7-10.Mede daarom doet satan alles eraan om Israël te vernietigen!
  Gods tegenstander satan haat Israël en gebruikt(e) verleidingen, de inquisitie, progrom’s, de (Joden-moord) Kruistochten, de kerkelijke vervangingsleer “wij christenen zijn het nieuwe Israël”, de Holocaust, en sinds de stichting van Israël in 1948: al 62 jaar haat, bedreiging , oorlog met de Islam met 600 miljoen volgelingen (de leugengodsdienst die het Jodendom en Christendom minderwaardig/ ondergeschikt vindt aan de Islam en “hun?”islamitisch grondgebied en “hun?”Jerusalem terugclaimt ! ) en …in de huidige kerk de nog steeds levende vervangings leer of wat “vriendelijker”:“zolang ze niet in Jezus geloven zijn ze als alle andere volkeren” niets byzonders meer bij God”….

  Niet omdat Joodse mensen beter of slechter zijn dan wij niet Joden.
  Niet omdat Israël boven alle kritiek verheven is,

  Zacharia 12 Jeruzalems redding

  1 De last, het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt.

  2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

  3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

  7 En de HEERE zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda.

  8 Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, als de Engel van de HEERE voor hun ogen.

  Belofte van de Geest van de genade

  9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.

  10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

  11 Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo.

  12 Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk

  God heeft Israel niet uitverkoren omdat het een speciaal volk is.
  Het is een speciaal volk omdat God hen uitverkoren heeft .

  Het nieuwe Jeruzalem nederdalende uit de hemel in Openbaring heeft op de poorten de namen staan van de 12 stammen Israëls !

  Als de arabische christenen al bovengenoemde bijbelteksten zouden accepteren en zouden accepteren dat hun God de joden weer teruggebracht heeft naar zijn eeuwige belofte naar het hun toegezegde land delen ze in God’s liefde
  Het is geloof in Jezus Christus en geloof in God’s woord t.o.v. Zijn volk Israel.
  Het één niet zonder het ander.
  Hiermee beeindig ik deze “discussie”.

  [en anders had ik het nu wel gedaan; Jominee]

 3. Ruud zegt:

  Ed, jij beweert iets zonder iets aan te tonen en als ik daar dan bewijzen van vraag, dan is het aan jou om die bewijzen te leveren. Ik voel me niet geroepen om die boeken te gaan lezen, omdat ik wel mag aannemen dat jij die boeken aan het napraten bent en ik ben het daar op veel punten al volledig mee oneens. Waarom zou Willem Glashouwer wel gelijk hebben en Jominee niet? Ik vind de uitleg van Jominee veel dichter bij de Bijbel staan dan wat ik via jou van Willen Glashouwer hoor.

  Ik heb de Bijbel al meerdere keren van voren naar achteren gelezen, dus ik denk wel dat ik enigszins weet waar ik over praat. Ik ben me zeer bewust van Jesaja 55:8-9, maar dat geldt voor jou en voor Willem Glashouwer net zo zeer als voor Jominee en mij.

  Vijanddenken is niet uniek voor Palestijnen. Dat zie je ook in grote mate bij Joden. Als 60% van de Joodse scholieren geen Arabieren in de klas wil en het komt niet van wat ze leren op school, waar halen ze dat dan wel vandaan? Stel je voor dat 60% van de Nederlandse scholieren zou verklaren geen Joden in de klas te willen……

  Ik lees elke dag de Israëlische pers, zowel rechts als links en wat ik daar soms bij de talk-backs (reacties onder het artikel) aan anti-Arabische haat en racisme zie staan, dan rijzen mij de haren te berge. En ja, er is ook anti-Joodse haat en racisme aan Arabische kant. Je mag alleen niet het ene kwaad verontschuldigen met het andere en dat geldt twee kanten op.

  Er staat in de Thora en wel in Leviticus 25:23b het volgende: “……het land behoort Mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij Mij te gast zijn.”

  Die “jullie” zijn duidelijk het Joodse volk. Aangezien Jezus zelf verklaard heeft in Mattheus 5:18 en Lucas 16:17 dat er van de Thora geen tittel of jota vergaat, vergaat dit vers ook niet. Dit houdt in ook vandaag Joden (en Palestijnen) slechts te gast en vreemdelingen zijn in het land en dus zeker niet de eigenaren. God verwacht dan ook dat zowel Joden als Palestijnen zich als vreemdelingen en gasten en daarmee dus met gepaste bescheidenheid gedragen en dus niet elkaar van hun land en uit hun huizen verdrijven.

  Dat zie ik vandaag heel anders, ook aan Joodse kant. Ik kan op basis van wat ik in de Bijbel lees niet geloven dat God dat allemaal wel best vindt omdat het nu eenmaal Israël is en God heeft zogenaamd het land aan de Joden gegeven. Dat heeft Hij dus absoluut niet, gezien Leviticus 25:23.

  Veel Palestijnen, ook zij die nu in Israël leven of aanwezig waren in 1948, hebben Micha 2:1-2 zelf meegemaakt: Wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden. Al in het ochtendgloren brengen ze die ten uitvoer, dat ligt in hun macht (!!). Willen ze een veld? Ze roven het! Willen ze een huis? Ze nemen het! Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters, van mensen en hun eigendom.

  Lees zelf maar vers 3 en verder wat God daarvan vindt.

  Zie ook Leviticus 19:18: Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.

  Israël heeft hier nog wel een weg te gaan. Ook dit vers is nog steeds geldig. Als anderen dit vers negeren, is dat geen excuus want er staat in de Thora in Exodus 23:2: Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets onrechtvaardigs te doen.

  Er staat op diverse plaatsen in de Bijbel dat God geen onderscheid maakt tussen Joden en niet-Joden. Zie http://www.biblija.net/biblija.cgi?q=%22geen+onderscheid%22

  Joden staan dus in Gods ogen op dezelfde plaats en dus niet op een hogere – zoals sommige vaak religieuze (christen)zionisten denken – en ook niet op een lagere plaats zoals veel antisemieten denken, maar op een gelijke plaats. Zo moeten wij dus ook denken. God heeft geen lievelingetjes en ook geen favorieten.

  Jezus is een Jood, maar dat betekent niet dat Joden dus allemaal (als) Jezus zijn. Wie zijn Jezus’ broers, zussen en moeder, volgens Zijn eigen woorden in Mattheus 12:48-50, Marcus 3:33-35? Hij antwoordde: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: ‘Zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.’

  Lucas 8:21: Maar hij antwoordde: ‘Mijn moeder en mijn broers zijn degenen die naar het woord van God luisteren en ernaar handelen.’

  Hieruit blijkt duidelijk dat het gaat om je hartgesteldheid en je handelen, niet om je DNA en ook niet die van je moeder. Er staat overigens absoluut nergens in de Bijbel dat de Joodse identiteit door de moeder wordt doorgegeven. Dat betekent dus dat veel Palestijnen zich dus meer als Jezus” broers en zussen mogen rekenen dan veel Joden.

  Zie ook Galaten 6:10:Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

  Met geloofsgenoten wordt uiteraard bedoeld: die het geloof in Jezus als Messias met ons gemeen hebben. Alleen de Tanakh (Oude Testament) gemeenschappelijk hebben, is duidelijk niet voldoende.

  Palestijnse christenen en (Jezus-als-) Messiasbelijdende Joden horen dus ons nader aan het hart te staan dan Joden of Palestijnen in het algemeen, uiteraard zonder hen te negeren, want we moeten immers goed zijn voor iedereen, maar die geloofsgenoten, ook die aan Palestijnse kant, horen duidelijk centraal in ons gezichtsveld te staan.

  Het gaat daarbij niet aan om bijvoorbeeld Palestijnse christenen de les te gaan lezen over hoe ze over Israël zouden moeten denken, want waarom zou de westerse theologie zoveel beter in elkaar zitten dan de Palestijnse? Hebben zij blinde vlekken? Kan best, maar waarom zouden westerse christenen en zeker zij die het gedachtegoed van Christenen voor Israël c.s. aanhangen die niet hebben? Veel Palestijnse christenen kunnen er zo een paar noemen.

 4. Ed zegt:

  Beste Ruud
  Lees God’s bijbel en Willem Glashouwers boeken “waarom Israel” en “waaom Jeruzalem” daarbij; dan kan je alle teksten van de bijbel vinden;
  Lees de uitspraken in de media van arabische leiders en je hebt de teksten uit de koran. Het is teveel om hier allemaal te noemen, doe zelf maar wat leeswerk. En verdiep je meer daarin zonder je direct steeds achter Jominee op te stellen.

  Beste Jominee
  wat betreft de christelijke arabieren, er zijn er die het wel weten maar dan niet meer veilig zijn waar ze wonen en anderen die de “vervangingstheologie” aanhangen die de kerken eeuwenlang aangehangen hebben.De meeste christelijke arabieren hebben één lijn getrokken met hun arabische moslim broeders tegen de Joden.
  Het vijand denken is vooral de Joden overal de schuld van geven en dat in kleuterbreinen stampen
  via palestijnse kindertelevisieprogrammaas en haatpreken op vrijdag in de moskee.
  Ik ben niet bezig in vijand denken maar lees God’s volledige woord en haal daar niet alleen dat van MIcha 6 uit. Jezus Christus is het Lam maar ook de Leeuw !
  Het is God’s land voor eeuwig bestemd voor het joodse volk, God heeft zijn volk teruggebracht en brengt ze nog steeds terug wat jij, de (christelijke) palestijnen/arabieren of de wereld er ook van vindt.
  Is God oneerlijk t.o.v. de arabische bewoners, menselijk gezien wel. In God’s woord zal je meer teksten vinden die wij moeilijk kunnen accepteren, maar het is God’s wil !
  Ooit krijgen wij het hele plaatje te zien; waarom de verleiding, het kwaad, de ziektes, Jezus kruisdood etc.,
  Had het allemaal niet anders gekund? Het is God’s weg met Zijn mensheid.
  Wat betreft de opmerking : omdat God het heeft beloofd, hoeft iemand het toch niet per se op te eisen? Je mist het punt dat het God is die bezig is met zijn volk, met de arabische wereld en de rest van de wereld., Lees ook Romeinen 11.en Zacharia 12
  Als je halsstarrig blijft weigeren dat in te zien en God’s woord terzijde schuift is dat triest.
  Islamoloog zijn klinkt mooi, maar kan ook je zicht troebel maken voor God’s woord.
  Klopt wij hoeven God niet te verdedigen en Israel hoeft dat ook niet; Het is God die doet wat hij voorzegd heeft in zijn woord.
  En God zal ook mij, jou, iedereen, ook de jood of arabier ter verantwoording roepen om onze daden,
  God blijft trouw aan zijn beloften aan zijn volk en ons in Jezus Christus.
  Nogmaals verdiep je biddend in God’s woord en lees genoemde boeken en accepteer dat God andere wegen bewandeld als die wij soms als mensen rechtvaardig zien met ons beperkte zicht op het totaalplaatje.
  Hiermee heb ik via deze site voorlopig doorgegeven wat nodig was en laat het over aan God en jou….

  • jominee zegt:

   Beste Ed,
   Het blijft jouw Bijbeluitleg tegenover de mijne. Zo simpel is het.

   Ik neem graag aan dat je in dit alles heel oprecht bent, maar als we domweg aannemen dat alles wat er in deze gebeurt precies verloopt volgens Gods plan, dan maken we God tot de auteur van het kwaad. En als je dat blijft volhouden, dan zouden we ook niet moeten miezemuizen over de 6 miljoen vermoorde Joden tijdens de Shoa, want dat was dan ook Gods plan. Kinderlijk geloven, beste Ed, is niet kinderachtig geloven. Het is met God in discussie mogen gaan over wat er in deze wereld gebeurt. God heeft ons als mensen met hart, ziel en verstand geschapen – we zijn geroepen om ze allemaal volledig in te zetten. En als ons verstand vragen heeft bij Gods duistere wegen, hoeven we die vragen niet in te slikken, maar mogen ze voorleggen aan het enige adres dat van kritische vragen niet ondersteboven raakt: onze God.

   Jouw manier van redeneren vind ik een geforceerd “puzzelstukjesgeloof”. Je geeft zelf al toe dat we van Gods beweegredenen en wegen maar weinig kunnen begrijpen: van de 1.000.000-stukjes puzzel die God is, hebben wij er, ook met de Bijbel in de hand, hooguit 1.000 binnen bereik. Jij probeert krampachtig met die 1.000 stukjes aan Bijbelse beelden en profetieën één passend plaatje te leggen. Dat zal je niet gaan lukken. Dat gaat altijd ergens vreselijk wringen en wrijven. Maar één ding weten we, en hoe dat moet is aan ieder kind uit te leggen: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. En als ik dan naasten zie lijden, of het nu onder Hamas-raketten is of onder Israëlische luchtaanvallen – dan zal ik moeten doen wat ik kan om die naaste in Christus’ naam bij te staan. Zo simpel is het, en dát stukje van de puzzel is ons al vanaf het begin als eerste voorgehouden. En alles wat daar tegenin gaat, en alles wat daar iets aan af wil doen, kan niet van God komen.

   Als jij vindt dat dat “Gods Woord terzijde schuiven” is, het zij zo. Ik vind het in elk geval helderder, eenduidiger en evangelischer dan het monomane gepuzzel met duistere stukjes profetie. Met mijn door God gegeven verstand zoek ik mijn weg in deze wereld en maak ik mijn keuzes – en mijn voortdurende gebed is: “Heer, als dit de juiste weg is, zegen mij – en als ik een verkeerde weg insla, stuur een “walvis” om mij op de door U gewenste plaats te brengen.” Maar mijn verstand op nul zetten, en maar domweg aannemen dat God met behulp van moord, doodslag, oorlog, raketten, luchtaanvallen, verkrachting, mishandeling enz. enz. “zijn plan” aan het uitvoeren is, vind ik als ik heel eerlijk ben Godslasterlijk.

 5. Ruud zegt:

  Goed geantwoord, Jominee! Klasse!

  Ed, je zegt net iets te vaak: “staat zo in de Bijbel”, “staat zo in de Koran”, “te vinden in de media”, enzovoorts, zonder aan te geven waar. Je roept wel veel, maar je toont niets aan. Dat maakt je verhaal erg ongeloofwaardig, goedkoop en propagandistisch.

 6. Ed zegt:

  Beste Jominee
  Als (ex) dominee zal je toch weten (en ik hoop ook ernaar uitzien) dat Jezus de Messias (weder)keert in God’s eigen land Israel, God’s eigen stad Jeruzalem en in God’s eigen volk de Joden,
  staat allemaal in de bijbel , oude en nieuwe testament.(Zacharia, Jesaja, Ezechiel, Openbaring etc.) Daarvoor moest God’s volk de Joden wederkeren naar het hun eeuwig beloofde land (staat veelvuldig vermeld in de bijbel) . De tegenstander van God wil dit belemmeren mede door het gebruik de Islam religie. God’s reddingsplan voor ons allen die in hem,Jahweh, geloven gaat door ondanks de weerstand van de palestijnen/arabieren c.q. de wereld. God had/heeft dit gebied toegewezen als eeuwig erfdeel voor het Joodse volk en gaf al in het oude testament opdracht de andere volkeren die daar toen leefden te verdrijven. De Islam zal/kan nooit accepteren dat Islam- gebied nu veranderd is in niet Islam gebied; want het is een plicht volgens de koran dat zo’n gebied ook via geweldadige oorlog Jihad heroverd moet worden van de minderwaardige niet gelovigen en joden (varkens volgens diverse koranteksten). Al in dertiger jaren vorige eeuw sloot de Groot Moeftie van Jerzuzalem een verdrag met Hitler t.b.v, uitroeing van de Joden in het Midden Oosten (foto’s etc te vinden in de media) en moedigde de palestijnen aan de Joden te vermoorden in het toen nog door de Britten gecontroleerde Palestina. Het Joodse volk heeft eeuwenlang geleden omdat het God’s volk is en de tegenstander van God blijft proberen hen uit te roeien, ook nu weer roept de arabische wereld daartoe op. Echter God’s eindtijd is in aantocht,
  zijn volk woont weer in het beloofde land en de volkeren zullen oprukken naar Jeruzalem zoals voorspeld en Jeshua zal wederkeren en de volkeren die God’s volk haten veroordelen;
  staat allemaal in de bijbel en dat moet jij weten. Dat de palestijnen/arabieren de joden willen uitroeien (ook vrouwen en kinderen) wordt hen door de Here God zwaar aangerekend (staat ook in de bijbel). Als christen moet je toch God’s wil moeten accepteren in deze situatie.
  De joden willen in vrede leven met hun buren, maar de Islamitische buren kunnen/mogen dat vanuit hun geloof niet ; hoogstens een tijdelijke wapenstilstand (valse vrede) tot ze sterk gnoeg zijn om “hun” gebied te heroveren (naar de leer van Mohammed). Ik kan me voorstellen dat je als niet Christen daar geen zicht op hebt, maar als Christen kan je het bovenstaande weten en zal je God’s plan/werk met zijn volk moeten accepteren of afwijzen ? Lees eens Willem Glashouwers boeken “waarom Israel” en “waaom Jeruzalem” en bid “Uw wil geschiede”.

  • jominee zegt:

   Beste Ed,
   Ik hoop dat je het bovenstaande goed hebt gelezen. Het gaat hier niet om moslims, maar om christelijke Palestijnen. Deze christenen zijn geen bekeerde moslims, maar al van oudsher christenen.
   De opmerkingen over moslims die nooit zullen accepteren dat voormalig islamitisch bestuurd gebied aan islamitisch bestuur wordt onttrokken, kun je zo doortrekken naar de vele christenen en joden die hetzelfde beweren op grond van wat zij zien als Bijbelse beloften aan het Joodse volk. Het is dit soort blinde verbetenheid van beide kanten dat veel ellende veroorzaakt. Een belangrijk punt is: omdat God het heeft beloofd, hoeft iemand het toch niet per se op te eisen?

   Over het hoe en wanneer van de vervulling van beloften rond de Wederkomst enz. enz. weten wij niets, behalve dat dat enkel in Gods hand is. Zelfs de Zoon weet het niet. Bovendien is al weet ik hoeveel keren onterecht door mensen beweerd dat NU de eindtijd was gekomen. Opvallend trouwens: rond het eerste millennium was er net zo’n hype als nu. Van 2000 tot 2033 kunnen we rekenen op heel wat zelfverklaarde profeten die op grond van “precies 2000 jaar geleden” rondbazuinen dat nu toch echt de Jongste Dag in aantocht is.
   Het belangrijkste van Gods plan met deze wereld is vervat in het Grote Gebod en in Micha 6:8 – God wil dit: dat alle mensen Hem dienen met alles wat in hen is, en dat ze elkaar liefhebben als zichzelf en elkaar recht, trouw en geloof in God gunnen. En juist van dat laatste zie ik in de politiek en het regeringsbeleid van de staat Israël bar weinig terug, zeker als het gaat om de Palestijnse bewoners van het land.

   De meeste moslims hebben naar mijn idee niet zoveel op met het daar ul-harb/daar ul-islaam schema. Ze zullen het met de mond belijden, maar alleen fanatici en pubers proberen er werk van te maken (ik ben dan wel christen, maar ook islamoloog, Ed). En bovendien, opnieuw: jij zit ook in zo’n schema van “wij willen wel aardig zijn, maar die anderen willen dat nooit, dus moeten we ons verdedigen”. Altijd makkelijk om de ander zo zwart te maken, dat je hem wel moet klein houden. Een bekend principe in alle oorlogspropaganda (een eeuw geleden vonden we de Aziaten een bedreiging, rond dezelfde tijd vonden fascisten c.s. het “wereldjodendom” een onverbeterlijke plaag, en daarna was er het “Rode Gevaar” dat vanwege het marxisme inherent en moorddadig revolutionair was en de wereld wilde veroveren, en daarna kwam (sinds Khomeiny) het “Groene Gevaar” waar jij het over hebt. Gezien de (kerk)geschiedenis denk ik dan: dat waait ook wel weer over, alleen ten koste van hoeveel onschuldige mensenlevens…?

   Wat jij doet is God in hetzelfde rijtje zetten: de tegenstander wil God onderuit halen, dus God moet zich wel verdedigen. Ik stel daar tegenover: als God echt is wie Hij en zijn Zoon beweren dat Hij is, dan hoeft Hij zich niet te verdedigen. Hij hoeft alleen óns te verdedigen tegen het soort zielvergiftigend vijanddenken dat jij hier in alle onschuld tentoonspreidt. God is geen mens dat hij aan dit soort vergoelijkingen hoeft mee te doen: hij veroordeelt het kwaad, zelfs als het nog zulke goede argumenten naar voren brengt. Haat is van alle tijden en alle plaatsen, doe daar alstublieft niet zo geschokt over, en niet zo veroordelend. Want het steekt maar al te makkelijk ook in onze harten de kop op. Wij hoeven God niet te verdedigen, en de staat Israël hoeft ook God niet te verdedigen. wij moeten onze harten verdedigen tegen de influisteringen van het kwaad, en dat kan alleen met de wapenrusting van het geloof. Die wapenrusting is er om óns te beschermen en niet om anderen mee te lijf te gaan.

   En als het gaat om de Grootmoefti van Jeruzalem, Hajj Amin al-Hoesseini, rond de Tweede Wereldoorlog; mij dunkt dat er van zijn soort heel wat meer vertegenwoordigers in West-Europa rondliepen, Nederland incluis, dan in Palestina. Hand in eigen boezem, broeder!
   Wij Europeanen hebben de levens van 6 miljoen joodse medeburgers op ons geweten, de Palestijnen niet.

 7. Beste Bets,

  ik heb nog geen antwoorden hierop gezien, die worden vast wel gepubliceerd.

  @Jominee het aanhalen van CVI en dan beantwoorden met dat je niet alle feiten uit je hoofd kunt weten snap ik, en dat is nu precies waar de kern van de zaak om draait. Wat er zich precies rondom Nassar heeft afgespeeld weet ik in elk geval niet. Maar blijkbaar moet wel eerst een groot verhaal naar buiten gaan terwijl de situatie eigenlijk niet zo duidelijk te beantwoorden is. En er word veel te makkelijk het is waar of niet waar geroepen. Of iets geroepen zonder dat dit getoetst is aan de werkelijkheid. En in deze kwestie(s) is het wijsheid om eerst van alle kanten de bewijslast te verzamelen maar niet direct al iemand in een beklaagdenbank te zetten en direct een veroordeling uit te spreken.

  • jominee zegt:

   Aaaargh, ik wist dat mijn openheid over mijn eigen gisteren en vandaag zeer vermoeide hoofd, direct gebruikt zou worden om Daoud Nassar in diskrediet te brengen. Ik heb zo’n hekel aan dit soort gediscussieer dat de kern niet raakt. Pietepeuteren op de vierkante millimeter, één weeffoutje ontdekken en dan maar beweren dat het hele weefsel niet deugt.
   Het is linksom of rechtsom in het Heilige Land een groot verhaal als er een boomgaard met 1500 bomen (en laten het er volgens de een of de ander 300 zijn) met de grond gelijk wordt gemaakt. Zowel volgens de Joodse als de islamitische traditie is zoiets ongehoord en een schending van wat in het Land heilig is. Daar gaat het om.

   Wat een feit is, is dat de regels en wetten die voor Palestijnen in door Israël bezet gebied gelden, niet of nauwelijks gelden voor de Joodse kolonisten die daar zijn neergestreken in hun van alle gemakken voorziene nederzettingsdorpen. Hoe kan het dat een boer wiens familie al sinds een eeuw op deze grond boert, geen enkele bouwvergunning voor uitbreiding krijgt en zich zelfs met alle mogelijke juridische middelen tegen onteigening moet verzetten , terwijl zijn buren in de Joodse nederzetting Neve Daniel, die pas in 1982 is gesticht, van alle nutsvoorzieningen is voorzien. Dat het volgens Israëlisch recht allemaal zal kloppen, daar twijfel ik nauwelijks aan – maar dat dit “recht” zulke verschillen creëert tussen autochtonen en recente immigranten dat deugt simpelweg niet. Hier in Nederland beginnen veel autochtonen al te miepen als een vluchteling een “normale” woning toegewezen krijgt en zij zelf op een wachtlijst komen (ook allemaal geheel legaal). Maar stel eens dat die vluchtelingen bezetters waren en zich domweg alles toe zouden eigenen…

   Alles wat ik over Tent of Nations naar buiten heb gebracht heb ik, met maximaal één tussenstap, van de familie Nasser zelf. Zoals ik hen heb leren kennen, heb ik geen enkele twijfel over hun integriteit en geloofwaardigheid. Of dat wijs is, laat ik aan anderen over – ik zie vrienden in problemen en laat hen niet in de steek als het moeilijk wordt. Dat zou jij, die op een zelfde manier Israël steunt, moeten kunnen waarderen…

   • Jominee het gaat niet om pietepeuteren maar om feiten en dingen en juist en ongenuanceerd beschrijven. Ik zeg niet dat Israel altijd in alle opzichte juist of de juiste maatstaf hanteert, maar waar het mij wel omgaat is dat dingen eenzijdig worden uitgemeten en er woorden worden gebruikt waarvan je kunt of beter gezegd eerst moet afvragen wat is waar. Ik stel het misschien simpel voor maar stel er gebeurd een ongeluk dan verhoor je twee kanten en dan komt er een bepaald beeld uit. Bij veel verhalen lees ik echter een eenzijdig al veroordelend beeld. Of praten mensen elkaar na zonder volledige kennis van het hele plaatje. In mijn ogen zie ik erg veel beweringen waarvan ik gewoon boos en verbolgen word omdat ze zo opgeblazen en uit verband getrokken worden vandaar mijn vergrootglas opmerking eerder. En in iedere samenleving gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Ook in Israel gebeuren er dingen die niet handig of verstandig zijn, of dat nu woorden of daden zijn maar het is bijna altijd dezelfde retoriek waarbij bezetting, apartheid, vernieling van Israel terwijl de rechten van Palestijnen in hun eigen gebied dus niet bezet gebied ondermijnt worden, ik hoor niet over Hamas functionarissen die oproepen dat ze dood aan Joden wensen of Fatah leden die nogal dubieuze teksten op Facebook zetten. De nuance is weg!

   • jominee zegt:

    Beste Erik,

    Alsof dat andersom niet net zo is… Lees de opiniestukken in Israel Today en Israël Aktueel eens. Lees de manier waarop Missing Peace een uit de losse pols gegeven antwoord met mogelijk een verkeerd genoemd jaartal oppakt om de geloofwaardigheid van de familie Nasser onderuit te halen. Kijk hoe vaak mensen die zoals ik een kritische visie op het Israëlische regeringsbeleid hebben impliciet of expliciet voor antisemieten worden uitgemaakt.

    Ik wil best toegeven dat ik onderhand door met name die laatste beschuldigingen ook op meer gematigde Israël-liefhebbers soms fel reageer; vanuit het gevoel “daar gaan we weer”. Waarom bekijk je losse opmerkingen van Fatah-types niet met dezelfde coulance als even ernstige opmerkingen van bepaalde Israëlische ministers zoals Lieberman? Er lopen toch ook hele volksstammen Israëli’s rond die “dood aan de Arabieren” roepen?

    Het punt dat ik – en zeker in het geval van Tent of Nations – aankaart, is de systematische achterstelling van Palestijnen onder Israëlische gezag, met name op de West Bank. Het gaat niet om incidenten, maar om een bewuste politiek om de Palestijnen daar af te zonderen in getto’s (de A-gebieden) en ze het leven in de B- en zeker de C-gebieden zo moeilijk mogelijk te maken. Het is toch van de zotte dat de Israëlische rechter de familie Nassar in 2006 – 8 jaar geleden – de mogelijkheid heeft geboden om hun land onder Israëlisch recht te laten “her-registreren” en dat die her-registratie door de Israëlische autoriteiten tot nu toe nog steeds niet is afgehandeld?
    (In 2006 the Nassar family and the authorities reached an agreement whereby the Nassar family could file a request to “re-register” the entire plot again with the Israeli authorities (in spite of the fact that we are talking about registered private land since the time of the Ottomans). The family filed a request to register the land and they are still waiting for a decision from the land registrar. [Sani Khoury, advocaat van de fam. Nassar, in een reactie van vorige week])

   • Beste Jominee,

    Dat is bijvoorbeeld precies de reden dat ikzelf en hopelijk ook anderen proberen om onderzoek te doen zodat volledige duidelijkheid is, maar het gaat mij om het feit dat er soms te gemakkelijk al een oordeel is nog voordat er een volledig beeld is. Dat geld voor beide kanten. Er zijn hier en daar nog voldoende vragen om te stellen. Het goed of fout principe is lastig zeker omdat er rondom Daoud Nassar en de situatie ook allerlei juridische aspecten zitten zoals grondbezit, staatsgrond wel of niet. Uitspraken op bezwaarschriften etc. En daarvan heb ik nog geen compleet plaatje. Wat is de reden dat er nog geen uitspraak is rondom her-registratie van het land en om welk stuk gaat het hier. Khoury zou daarop wellicht een antwoord moeten kunnen geven of nagaan bij de autoriteiten waar het ingediend is.

   • jominee zegt:

    Beste Erik,

    Sani Khoury is advocaat en ik neem aan dat hij alle mogelijke wegen heeft bewandeld. Het komt helaas regelmatig voor dat Palestijnen zonder enige uitleg van de Israëlische autoriteiten maanden- en jarenlang moeten wachten op uitsluitsel. Ook in dat opzicht is Israël een echt Midden-Oosters land, waar ambtenaren (en legermensen) hetzij uit eigen beweging of op last van bovenaf procedures van ‘ongewenste personen’ tot in het oneindige proberen te traineren… Dat gebeurt niet enkel in de bezette gebieden, maar ook in Israël zelf, waar Palestijnse steden en dorpen bijvoorbeeld systematisch achtergesteld worden bij aanleg en onderhoud van nutsvoorzieningen.

 8. Bets Jansen zegt:

  In aanvulling op bovenstaande link van A.S. naar Missing Peace, zou ik graag de nieuwste versie van hun al dan niet terechte bevindingen hier willen plaatsen. Het borduurt voort op hun eerdere verhaal. Nog steeds zijn daarmee mijn vragen niet volledig beantwoord en de vraag is of dit ook nog zal gebeuren, want, zoals ik al zei, missen puzzelstukken aan beide kanten, maar goed, ik vind wel dat er zoveel mogelijk info over naar buiten zou moeten komen. De vrienden rondom de Tent of Nations zijn hoog in de boom gaan zitten, tot kamervragen toe (heeft iemand al een antwoord op die vragen gezien, jij Erik?), dus wellicht dat in het nieuwe betoog weer nieuwe aanknopingspunten zitten.

  Hier komt de nieuwste versie:

  http://missingpeace.eu/en/2014/06/the-missing-piece-in-the-story-about-daoud-nassars-trees/

  • jominee zegt:

   Ik ga hier binnenkort op in. De verklaring van COGAT waar Missing Peace zich op beroept, betreft niet de grond waarop de door het Israëlische leger verwoeste boomgaard stond. Een verklaring hieromtrent van de advocaat van de fam. Nasser is in mijn bezit en wordt z.s.m. gepubliceerd.

   • Bets Jansen zegt:

    Jominee, ik zou hier wel eens wat meer over willen weten:
    _______________________________________________

    The grandfather of Nassar, a Lebanese Christian, bought the land ( a hill top) on which the farm is located in 1916. Nassar is in possession of ownership deeds which date back to 1920 and also have been certified by COGAT. In 1991, however, about half of the land of the Nassars was designated as ‘state land’. The family then appealed to the Appeal Committee of the military court in the West Bank. In 2002 the appeal was rejected.

    This was followed by an appeal to the Israeli Supreme Court. According to Daoud, the Supreme Court ultimately determined that he could re-register the land, this time under Israeli law.
    ________________________________________________

    1) Wat is er volgens de familie Nassar precies gebeurd in 1991 dat het land tot staatsland werd verklaard? Is dat wat wij zo ongeveer onteigening noemen?
    2) Er zitten tussen 1991 en 2002 (uitspraak Appeal Committee) een lange tijd. Hoe komt dit, wanneer hadden ze eigenlijk appeal aangetekend en wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd?
    3) Kan Nassar de uitspraak van de Supreme Court publiceren?
    4) Missing Peace beweert dat de bomen die nu gekapt zijn niet het gebied betreft waar Nassar het hier over heeft. Hoe zit dat dan precies?

   • jominee zegt:

    Er is verschil van “mening” over de status van bepaalde stukken grond. De familie zegt op grond van eigendomspapieren eigenaar te zijn, terwijl het Israëlische leger beweert dat het om een soort meentgronden gaat.
    Zie mijn nieuwe blogpost: top sport voor tent of nations

    Voor de verdere vragen kun je volgens mij het beste contact opnemen met de advocaat van de fam. Nassar, dhr. Sani Khoury. Ik neem aan dat het secretariaat van Vrienden van Sabeel je daarbij verder kan helpen: info@vriendenvansabeelnederland.nl

 9. Wat ik mis is nuance en het uitzoeken van de feiten. En ik merk dat mensen zonder grondig onderzoek partij kiezen voor de ene of de andere kant. Ik mis feiten met bewijs hoe de vork in de steel zit. De kerk is niet in dialoog met Israel of de Palestijnen, maar is doorgeschoten in het politiek bedrijven. Terwijl we binnen de kerk zelf denken een oplossing te vinden voor iets waarvan we de oplossing niet hebben, en al helemaal de feiten niet. En zoals eerder al door anderen geschreven dat er ontzettend veel informatie willens en wetens verdraaid is in het verleden. En dat Israel dan al veroordeeld is of word en de feiten die naar boven komen na onderzoek zoals Al Dura of het meisje in Gaza dat ‘gedood’ is door Israel (bleek eigen vuur te zijn) groot en breed uitgemeten word maar nooit enige correctie hierop. Ook Israel heeft zeker niet in alles altijd gelijk maar er word groot geschut in gezet terwijl meer en meer bewijs is van bewust liegen en verdraaiing, en helaas gebeurd dit aan beide kanten maar bij Israel is er een vergrootglas en zelfs een hetze, terwijl de conflicten in Iran met de ‘vrijheid’ ten opzichte van Christenen en vele andere landen nogal slecht gesteld zijn. En mensenrechten of de focus niet van toepassing is als het gaat om Tibet en de andere landen waar gelovigen er buitengewoon slecht afkomen. En mensenrechten niet tellen. Het is buitengewoon jammer dat de kerk zich inlaat met politiek bedrijven en zich laat meeslepen en zich op recht beroept maar zelf geen recht predikt maar waarvan sommigen zelfs aan framing doen. Of bijvoorbeeld achter uitspraken stellen dat Jezus de eerste Palestijnse martelaar was (al dan niet symbolisch)

  • jominee zegt:

   Erik,

   Je legt hier een rookgordijn met maar al te bekende punten. Je noemt twee incidenten waarvan “bekend” is dat het om verdraaide feiten gaat in berichtgeving. Dat al vanaf de stichting van de staat Israël permanent de geschiedenis van het Heilige Land door de Israëlische overheid wordt herschreven en gemythologiseerd laat je dan voor het gemak maar buiten beschouwing. Het simpelste voorbeeld is dat veel Israëlische plaatsen met Bijbelse namen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid helemaal niet op de juiste plek zijn “hersticht” na de Joodse kolonisering vanaf 1948 (zie het boek “Sacred Landscape” van Meron Benvenisti: http://www.amazon.com/Sacred-Landscape-History-Honorable-Mention/dp/0520234227).

   Dat is geen vergrootglas, het is gewoon een beerput die na jaren eindelijk open gaat. Wij hebben er – in het Westen, in Nederland en in de kerk – onze ogen voor willen sluiten, vooral uit schuldgevoel tegenover de Joden die wij zo deerlijk in de steek hebben gelaten toen de Nazi’s hen vervolgden, en ook al in de eeuwen daarvoor. Dat de Joodse Staat Israël zijn eigen minderheden net zozeer achterstelde als wij daarvoor met de Joden hadden gedaan (in de woorden van rabbijn Arik Asherman), wilden we niet zien, al werd daar begin jaren ’50 ook in de kerk in Nederland al voor gewaarschuwd (zie het slothoofdstuk van “Palestina en Israël” van prof. dr. Th.C. Vriezen).

   De kerk laat zich niet in met “politiek bedrijven” voor zover ik het zie, maar zij staat waarvoor zij hoort te staan: opkomen voor recht en gerechtigheid zonder aanzien des persoons. De kerk heeft al eeuwen lang weet van de pijn van slachtoffers (ook al heeft ze er zelf vele gemaakt) – en beseft ook dat je uitspraken die je zelf niet zomaar zou doen in bepaalde situaties aan slachtoffers niet ontzegd kunnen worden. Identificatie van lijdende mensen met het lijden van Christus is een van de belangrijkste “aanhaakpunten” van het christelijk geloof. Misschien niet altijd volledig terecht, of 1 op 1 “hard te maken” – maar wel legitiem, getuige het klassieke gereformeerde Avondmaalsformulier.

   Als ik zeker wist dat jij je helemaal ten volle inzet voor de mensenrechten in Syrië, Irak, Tibet, Noord-Korea etc. dan zou ik vinden dat je die landen terecht noemt in je reactie. Gezien jouw betrokkenheid bij CvI, vrees ik echter dat het domweg gelegenheidsargumenten zijn, die alleen maar afleiden van waar het hier om gaat: de systematische onrechtvaardige behandeling van Palestijnen onder Israëlisch gezag dóór dat Israëlisch gezag en de Israëlische wetgevende macht. Het is van de zotte om van mij (en andere betrokkenen) te eisen dat we eerst al het andere onrecht in deze wereld rechtgezet moeten hebben, voor we ons gaan bezighouden met het door de staat Israël en zijn instituties begane onrecht tegenover Palestijnen. Op die manier kun je iedere inzet voor mensen- en burgerrechten in deze wereld blokkeren. En dat zou pas zonde zijn!

   Wat de feiten rond de verwoesting van de boomgaard van Tent of Nations betreft: die zijn en worden zowel door de Israëlische ambassade en Missing Peace verkeerd weergegeven – al dan niet met opzet. Daarover snel meer, maar ik wil nu naar bed.

   • A.S. zegt:

    Hoewel de reactie niet aan mij was gericht..

    “Wij hebben er – in het Westen, in Nederland en in de kerk – onze ogen voor willen sluiten, vooral uit schuldgevoel tegenover de Joden die wij zo deerlijk in de steek hebben gelaten toen de Nazi’s hen vervolgden, en ook al in de eeuwen daarvoor.”

    Ik weet niet wie schuldgevoel heeft, maar ik redeneer nooit vanuit schuldgevoel. Ik redeneer alleen vanwege het huidige onrecht dat de Joden wordt aangedaan. Als de mensheid doorgaat als nu, is er over enkele decennia opnieuw reden tot schuldgevoel over hetgeen de Joden is en zal worden aangedaan.

    “Als ik zeker wist dat jij je helemaal ten volle inzet voor de mensenrechten in Syrië, Irak, Tibet, Noord-Korea etc. dan zou ik vinden dat je die landen terecht noemt in je reactie.”

    Juist als je weet wat daar allemaal gebeurt, is het onbegrijpelijk dat er onterecht zo’n groot vergrootglas op Israël ligt. Als pro-Israëlmensen ergere landen ter sprake brengen, wordt vaak geantwoord door pro-Arabieren dat dit wordt gebruikt om de daden van Israël goed te praten. Dit is echter geenszins het geval. Er mag proportioneel, kritisch-opbouwend naar Israël worden gekeken. Israël wordt echter anders behandeld dan andere landen, wat discriminatie is (‘antisemitisme’ mag je het nooit noemen van pro-Arabieren, dus noem ik het maar even discriminatie. Van pro-Arabieren mag je onterecht ook nooit refereren aan WOII, waarover ik de volgende blog heb geschreven, maar dat terzijde: http://israelnewshistory.blogspot.nl/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1 ). Het is onbegrijpelijk dat de menslievende mensen zich niet bezig gaan houden met de echte schurkenstaten, maar dat ze elk veel kleiner incident (hoe erg ook, als het om persoonlijk leed gaat) in Israël buitensporig in het nieuws brengen en aandacht geven. Ik bedoel bijvoorbeeld dit: leed van een zogenaamde Palestijn in Egypte, Libië of Syrië krijgt niet of nauwelijks aandacht. Zodra deze zelfde ‘Palestijn’ de grens naar Israël oversteekt, krijgt deze Arabier plotseling buitensporig veel meer aandacht. Eén Palestijn binnen Israël die een bloederige wond oploopt, krijgt veel meer aandacht dan tientallen Palestijnen die gruwelijk worden vermoord in een buurland van Israël. Dat zegt iets over de obsessie met Israël.

   • jominee zegt:

    Beste A.S.

    Voor een reactie mijnerzijds verwijs ik allereerst naar de reactie van Ruud (geplaatst op 12 juni 2014 om 06:10 in antwoord op Erik Veldhuizen).
    Laat ik nou het gevoel hebben dat juist degenen die zich ook (!) het lot van Palestijnen onder Israëlisch bewind aantrekken, het recht wordt ontzegd enige vergelijking met de jaren ’30 van de vorige eeuw in West-Europa te maken. Jij doet lekker tussen de regels door precies wat je zegt dat je van “mij” niet zou mogen. Mocht je mij stiekem toch een antisemiet vinden, wat ik tussen je regels door ook lees, dan eis ik dat je aangifte doet bij onze politie, want antisemitisme is voor zover ik weet een misdrijf in ons land, en je wilt daaraan toch niet medeplichtig zijn door het gewoonweg niet aan te geven?
    Geef je me niet aan, dan wil ik graag een publiekelijke verontschuldiging voor die insinuatie – want het mag toch niet zo zijn dat je de beschuldiging van antisemitisme alleen hebt geuit als debating trucje, of wel? Dat zou wel erg onkies zijn tegenover alle echte slachtoffers van antisemitisme, vind ik.

   • Beste Jominee,

    Ten eerste ben ik niet betrokken bij CVI dus vraag ik me af waar je dat vandaan hebt. Ten tweede die rookgordijnen zijn er niet, het valt me zwaar tegen dat dat vergrootglas op Israel ligt en er geen enkele inhoudelijke reactie of verantwoording komt als blijkt dat iets ‘onwaar’ is. Voor de rest reageer ik later nog inhoudelijk

   • jominee zegt:

    Beste Erik,

    Als je niet direct betrokken bent bij CvI, dan ben je – gezien je eigen weblog – toch wel een sympathisant, aangezien je presentator van Radio Israël bent/was, toch? Mijn geheugen kan niet altijd alle feitjes bij mijn verschillende contrahenten – die in zoveel op elkaar lijken – uit elkaar houden hoor.
    Ik leg geen vergrootglas op Israël, ik meld enkel dingen die de Israëladepten niet graag horen of lezen. Want dat verstoort ht religieus-romantische beeld van de staat Israël.

    Opnieuw: wat volgens Missing Peace onwaar is, is helaas maar al te waar. Ik kom daar nog op terug in een aparte blog. Hopelijk vandaag nog.

  • Ruud zegt:

   Erik, ik ben al gewend aan de cynische wijze waarop jij en anderen misbruik maken van situaties zoals die in Noord-Korea om zodoende Israël beter te laten uitkomen, want de situatie is toch zoveel beter in Israël dan in Noord-Korea, nietwaar? Zeker, alleen is de situatie in de Palestijnse gebieden ook veel beter dan in Noord-Korea, want dat land staat op nummer 1 in de Open Doors top 50 en de Palestijnse gebieden “maar” op nummer 34.

   Als ik jouw redeneerwijze even terug in je gezicht mag gooien: jij hoort dus voortaan je mond te houden over de situatie in de Palestijnse gebieden, want in Noord-Korea is het veel erger. Ook over een land als Iran wil ik van jou niets meer horen, want daar is het ook beter dan in Noord-Korea, want Iran staat maar op nummer 9. Enzovoorts, enzovoorts.

   Ik heb iemand van Open Doors die daar redelijk hoog in de boom zit weleens gevraagd of de Westbank de top 50 zou halen als de Gazastrook en de Westbank gescheiden zouden worden beoordeeld in plaats van zoals nu bij elkaar opgeteld. Zijn antwoord was “nauwelijks”. Dit betekent dus dat in ieder geval de situatie op gebied A in de Westbank niet veel slechter is dan in Israël. Dat sluit goed aan bij het Ha’aretz artikel “Where is it really better to be a Christian, Israel or Palestine?” op http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.590027. Het volgens sommigen voor de hand liggende antwoord “Israël” is volgens dit interessante artikel duidelijk wat te kort door de bocht.

   Een ander heel evenwichtig Ha’aretz artikel gaat ook in op Tent of Nations: http://www.haaretz.com/news/features/.premium-1.598272

   En ja, je hebt gelijk, kritische kranten zoals Ha’aretz zijn in de meeste Arabische landen niet mogelijk. Des te erger voor die Arabische landen, maar dat houdt niet in dat de situatie in Israël of de door Israël bestuurde gebieden zoals gebied C van de Westbank waar Tent of Nations in ligt dus naar wens is en dat we daar niets over zouden mogen zeggen.

 10. Ruud zegt:

  Wie heel Ezechiel 36 leest, zal zien dat het hoofdstuk als geheel een andere boodschap brengt dan de hier zorgvuldig bij elkaar geveegde Bijbelverzen lijken te geven. De Bijbel is geen kersenboom waar je naar keuze de kersjes uit kunt plukken en de blaadjes kunt laten hangen. Ter illustratie: Waarom worden bijvoorbeeld verzen 22-36 weggelaten? Wat is er bijvoorbeeld nu al te merken van verzen 26-27 en 31-32? Enzovoorts.

  • A.S. zegt:

   Mijn ervaring is dat wanneer een christen een boodschap uit de Bijbel vertelt en de boodschap bevalt de hoorder niet, de hoorder dan heel vaak zegt dat de boodschapper naar keuze dingen heeft geplukt. Het werkwoord ‘plukken’ vind ik al ietwat denigrerend en ook ‘bij elkaar vegen’ vind ik ietwat schofferend. Ook gebruikt de hoorder dan vaak termen als ‘dumpen van Bijbelteksten’ in plaats van ‘plaatsen van Bijbelteksten’. Of men gebruikt termen als ‘teksten uit het verband halen’.

   Om inhoudelijk in te gaan op je reactie (hoewel je het niet specifiek aan mij vroeg)..

   De Bijbel is heel vaak niet chronologisch, maar de Bijbel schiet vaak heen en weer tussen verleden, heden, toekomst en andersom.
   Specifiek over Ezechiel 36: Ez. 36:22-36 wordt al gerealiseerd. Wat betreft vs. 26 en 27: Het gaat er zowel om de Joden als om de christenen die Jood zijn naar de besnijdenis van het hart. Ook gaat het om de afgebroken takken (Rom. 11) die opnieuw worden geënt (Messiasbelijdende Joden). Vs. 31 en 32: de steden worden reeds bewoond, de puinhopen worden herbouwd en de woestijn wordt bewerkt.

   • Ruud zegt:

    Met jouw redeneerwijze kun je de Bijbel laten buikspreken, A.S. Alles wat niet fijn is voor Israël, plaats je in het verleden en alles wat wel fijn is voor Israël, plaats je in de toekomst. Helaas, zo werkt het niet. Ezechiël 36 was ook al bekend in Jezus’ tijd en velen dachten dus dat ze die irritante timmermanszoon rustig konden negeren met Zijn verhaal uit Lucas 19, want lees Ezechiël 36 en 37 maar. Het ging echter toch anders. God is sindsdien niet veranderd en dus ook niet aardiger of milder geworden.

    Ik citeer nog even verzen 26 en 27:Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.
    Daar merk ik nog weinig van. Al vele jaren wordt het aantal Messiaanse Joden in Israël op ca. 10.000 tot 15.000 geschat. Dat is op een bevolking van 8 miljoen niet veel en er zit niet veel groei in.

    Verzen 31 en 32 gaan niet over steden en puinhopen die herbouwd worden, nog afgezien van het feit dat er juist veel puinhopen worden aangericht, met name in Arabische dorpen. En ja, er wordt in illegale Joodse outposts ook af en toe met veel fanfare een caravan of twee weggehaald, die er dan een dag of twee later weer net zo staan.

    Er staat in die verzen: Jullie zullen je al je dwaalwegen en wandaden herinneren, en jullie zullen van jezelf walgen vanwege jullie gruwelijke zonden. Ik doe dit alles niet omwille van jullie – spreekt God, de HEER; laat dat tot je doordringen! Schaam je over je schandelijk gedrag, volk van Israël.

    Dat is toch echt iets anders. De Torah is erg duidelijk in Leviticus 19:33-34 over hoe niet-Joodse vreemdelingen behandeld moeten worden, namelijk gelijk aan geboren Israelieten. Daarin heeft de huidige staat Israël nog een heel lange weg te gaan. En ja, veel buurlanden zijn veel erger, helemaal waar. Dat betekent niet dat de staat Israël dus ook maar zijn gang kan gaan volgens Exodus 23:2, dat ook in de Torah staat.

   • A.S. zegt:

    Ruud, Ik gebruik de Bijbel niet zoals mij dat zelf uitkomt. Ik lees de Bijbel en zie parallellen met het heden en het verleden en ik zie wat nog zal gebeuren. Lees zelf bv. de profeten en openbaring en je ziet dat het niet-chronologisch is. Als het chronologisch zou zijn, zou er geen touw aan vast te knopen zijn en zou niets kloppen. Nu kan je onbevangen deze Bijbelboeken lezen en de Geest zal je eruit openbaren. Ik heb geen keuze gemaakt voor of tegen de Joden of voor of tegen de Arabieren. Ik heb een keus gemaakt voor recht en gerechtigheid. Dit houdt in dat zowel recht moet worden gedaan aan de Arabieren, als aan de Joden. Dit houdt onder meer in dat je niet een ongelimiteerde haat tegen Israël kan hebben. God heeft de Arabieren lief (bv. moslims en christenen) en Hij heeft ook de Joden/Israëliërs lief, zowel mannen als vrouwen, hetero’s, homo’s enz. In discussies over het Midden-Oosten gebruik ik overigens bijna nooit de Bijbel. Nu maakte ik even een uitzondering. Over het algemeen gebruik ik historische argumenten en nieuwsfeiten.

    Het klopt dat de Joden nog massaal tot bekering moeten komen. Eerst zijn miljoenen heidenen naar het hart besneden en de tijd komt nog dat Joden massaal naar het hart zullen worden besneden. Ik gebruik dan ook nooit het argument dat de Joden Gods volk zijn. Zowel de Joden als de moslims moeten Jezus aannemen als Messias. Zowel Joden als Arabieren moeten rechtvaardig leven. Daarom zal ik ook nooit verkeerde daden van Joden goedpraten.

    Wel heb ik buitengewoon grote wonderen gezien, zoals de terugkomst van de Joden, het floreren van de economie, grote technologische ontwikkelingen waarmee de wereldbevolking wordt gezegend (kijk bv. alleen al naar het buitensporige aantal Nobelprijzen onder Joden), het op wonderlijke manier winnen van oorlogen door een gering leger – miljarden moslims snappen niet dat ze zo’n miniem landje niet hebben kunnen vernietigen en denken dat Joden aan magie doen – “waarvoor Allah hen zal straffen”, het tot bloei komen van de woestijnen, de bouw van steden in de woestijn enz.

    Arabieren bouwen veelvuldig illegaal. Illegale bouwwerken worden net als in Nederland afgebroken. Israël mag als ieder ander land worden behandeld. In Nederland is het een puinhoop wat betreft het dienen van God en wat betreft het houden van de geboden en Israël is daarin niet anders. De lat mag voor Israël niet hoger worden gelegd. In Israël gaat het soms niet goed met vreemdelingen, Nederland wordt ook op de vingers getikt wat betreft beleid ten aanzien van buitenlanders enz. Gelet op de omstandigheden van de democratische multiculturele rechtsstaat Israël doet de staat het ten midden van miljarden vijandige moslims en intern aanwezige vijanden en de voortdurende staat van oorlog, roeiend met de riemen die het heeft, vrij behoorlijk. Het kan altijd beter en het is helemaal niet verkeerd als er proportioneel opbouwende kritiek op de staat wordt geleverd, zoals op andere westerse landen (met veel minder grote uitdagingen) ook meerdere zaken zijn aan te merken.

   • Ruud zegt:

    A.S.,

    “Nu kan je onbevangen deze Bijbelboeken lezen en de Geest zal je eruit openbaren”
    – Wees daar voorzichtig mee. Wat nogal eens voor “de Geest” wordt aangezien, zijn vaak gewoon eigen gedachtenspinsels.

    “Dit houdt onder meer in dat je niet een ongelimiteerde haat tegen Israël kan hebben.”
    – Wie heeft er hier een ongelimiteerde haat tegen Israël? Ik niet en Jominee ook niet, in ieder geval. Je kunt uitstekend kritiek op iets hebben zonder het te haten. Dat wordt door sommige christenzionisten helaas niet begrepen, die ook het verschil niet begrijpen tussen zegenen en stroopsmeren.

    “het op wonderlijke manier winnen van oorlogen door een gering leger ”
    – de laatste oorlog die ze wonnen was de Zesdaagse in 1967. De oorlogen erna (en daarvoor) waren wapenstilstanden. De Yom Kippur oorlog van 1973 was zo traumatiserend dat er nog steeds met huiver aan wordt teruggedacht. Als een overwinning wordt dat echt niet beschouwd.

    “miljarden moslims snappen niet dat ze zo’n miniem landje niet hebben kunnen vernietigen en denken dat Joden aan magie doen – “waarvoor Allah hen zal straffen”,
    – Dit heb ik nog nooit gehoord en dit geromantiseer over “miljarden moslims” (heb je ze echt allemaal hierover persoonlijk gesproken?) lijkt me erg onwaarschijnlijk. Na de Yom Kippur oorlog was dit in ieder geval wel over.

    “Arabieren bouwen veelvuldig illegaal.”
    – Afgezien van het feit dat ook Joden illegale bouwsels neerzetten, is het bekend dat Joden in de Joodse staat veel gemakkelijker aan bouwvergunningen kunnen komen dan Arabieren. De etnische afkomst van de aanvrager is een belangrijke graadmeter. Het standaardantwoord dat een Arabier te horen krijgt op een aanvraag voor een bouwvergunning is Nee, met hier en daar een uitzondering. Joden krijgen veel vaker Ja op een bouwaanvraag. Aangezien Arabieren net als Joden ook kinderen krijgen die zelf een huis willen hebben, ligt het voor de hand dat ze dus ook huizen willen bouwen.

    “Gelet op de omstandigheden van de democratische multiculturele rechtsstaat Israël doet de staat het ten midden van miljarden vijandige moslims en intern aanwezige vijanden en de voortdurende staat van oorlog, roeiend met de riemen die het heeft, vrij behoorlijk. ”
    – Je stelt het wel erg zwart-wit voor en je bagatelliseert behoorlijk. Wie zijn trouwens precies die intern aanwezige vijanden?

 11. Unger zegt:

  Voor hen die Judea en Samaria (de bergen van Israel) nog gaan bezoeken, of dit reeds gedaan hebben, een mooie bijbeltekst:

  “Bergen van Israël, luister naar de woorden van de HEER! Dit
  zegt God, de HEER: Vol leedvermaak heeft de vijand geroepen:
  `Die oeroude bergen zijn nu van ons!’” Profeteer daarom het vol-
  gende: “Dit zegt God, de HEER: Toen jullie verwoest waren, aas-
  den de volken om je heen op jullie. Jullie gingen over de tong en
  er werd over jullie gekletst…
  Dit zegt God, de HEER: In het vuur van mijn hartstocht klaag
  Ik Edom en al die andere volken aan. Hun hart was vol vreugde
  en hun ziel vol verachting toen ze mijn land in bezit namen en
  er de weidegronden buitmaakten.” Daarom moet jij profeteren
  over het land van Israël. Zeg tot de bergen en tot de heuvels, tot
  de rivierbeddingen en tot de dalen: “Dit zegt God, de HEER: Ik
  spreek met hartstocht en woede! jullie zijn vernederd door an-
  dere volken, en daarom ­ zegt God, de HEER ­ zweer Ik dat de
  volken om je heen zelf vernederd zullen worden. Maar, bergen
  van Israël, jullie bomen zullen weer uitlopen en vrucht dragen
  voor mijn volk Israël, want dat zal spoedig terugkeren.
  Ik zal Mij naar jullie toewenden, en jullie zullen weer worden be-
  werkt en ingezaaid. Ik zal veel mensen op je laten wonen, heel
  het volk van Israël, en de steden zullen weer worden bewoond, de
  puinhopen weer worden opgebouwd. Er zullen veel mensen en
  dieren op je wonen, ze zullen talrijk en vruchtbaar zijn, en jullie
  zullen weer even dichtbevolkt zijn als in het verleden. Ik zal zor-
  gen dat het jullie beter gaat dan vroeger, en jullie zullen beseffen
  dat Ik de HEER ben. Er zullen weer mensen over je paden gaan:
  mijn volk Israël zal jullie weer in bezit nemen, jullie worden voor-
  goed hun eigendom… (Ezechiël 36:1-3,5-12)

 12. Ruud zegt:

  Welja, Unger, je trekt even een paar Bijbelteksten uit de kast die je lekker in het gehoor vindt liggen en hoppakee je past die even op 2014 toe en je negeert de rest van Sefanja. Zo kan je niet met de Bijbel omgaan.

  Waarom lees je niet bijvoorbeeld Sefanja 3:1-13 of Sefanja 2:1-3 of heel Sefanja 1?

  Dat heeft niets met Rome of Jeruzalem te maken.

  • Unger zegt:

   Ruud, mensen die 7 jaar theologie gestudeerd hebben kunnen reageren zoals jij ook doet. (Theologie gestudeerd Ruud?) mensen zoals ik lezen de bijbel en ontdekken door de gehele bijbel heen dat er na alle enorme bestraffingen en tuchtigingen uiteindelijk herstel gaat komen voor Israël. Eerst fysiek en dan geestelijk……
   ps de theologen onder ons zitten doorgaans in Rome ; ik zit in Jeruzalem……

   Wijsheid Ruud !

   • jominee zegt:

    Eh Unger,
    Dus Jezus is eigenlijk aan de verkeerde kant begonnen met zijn poging tot geestelijk herstel van Israël en zijn weigering om een politieke rol te spelen?
    Dat vind ik nogal een pittige bewering. Maar dat zal wel komen omdat ik 10 (!) jaar theologie heb gestudeerd. :o)

   • Ruud zegt:

    De manier waarop jij de Bijbel leest is bijzonder onbijbels en je tegenstelling tussen Rome en Jeruzalem is ook onzinnig. Die wordt in de Bijbel nergens zo gelegd. Verder vind ik het nogal arrogant dat jij je eigen wijsheid hoger aanslaat dan die van mensen die er jaren voor gestudeerd hebben. Die hoeven daarom nog niet altijd gelijk te hebben, maar jij zit duidelijk in Gods profetieën je eigen voorveronderstellingen te leggen alsof Jesaja 55:8-9 niet net zo ook voor jou geldt.

    Wat je eigenlijk zegt, is dat Israel zolang ze nog niet geestelijk hersteld zijn maar haar gang moet kunnen gaan, want dat komt later allemaal vanzelf wel goed. Dat is strijdig met wat er bijvoorbeeld in Handelingen 13 staat. Ik citeer de verzen 45-47:
    Bij het zien van de mensenmenigte werden de Joodse leiders jaloers en begonnen ze de woorden van Paulus op godslasterlijke wijze verdacht te maken. Maar Paulus en Barnabas zeiden onomwonden: ‘De boodschap van God moest het eerst onder u worden bekendgemaakt, maar aangezien u die afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig acht, zullen we ons tot de heidenen wenden. Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”’

    Die Joodse leiders die dus volgens Paulus en Barnabas hun ondergang tegemoet gaan hebben dus pech gehad, omdat de tijd van geestelijk herstel nog niet was aangebroken? Zoals jij het schetst, kan dat niet want hoe kunnen die Joodse leiders verantwoordelijk worden gehouden voor iets waar ze volgens jou zelf niets aan kunnen doen, want het geestelijk herstel komt later pas?

    God maakt geen onderscheid zoals herhaaldelijk in de Bijbel staat (zoek maar op “onderscheid” op een Bijbelse concordantie zoals http://www.biblija.net/biblija.cgi?q=onderscheid en dat doet hij vandaag dus nog steeds niet.

 13. Unger zegt:

  Aanvulling/correctie op m’n reactie van 04-6:

  En nee, dit stuk gaat echt niet -alleen- over de terugkeer uit Babylon !

  Ik wens iedereen, speciaal vandaag, ‘De Geest’ ! Maar zeker ook de geest van onderscheiding….
  Laten we Israël op waarde schatten en het de plaats geven die onze G’d, de G’d van Israël (Hij noemt Zichzelf zo voortdurend….) het geeft !

 14. Unger zegt:

  misschien dat deze tekst je meer aanspreekt:

  Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je
  hart, vrouwe Jeruzalem! De HEER heeft het vonnis over jou te-
  nietgedaan en je vijand verdreven. De HEER, de koning van Is-
  raël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die
  dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: `Wees niet bang, Sion! Laat
  de moed niet zinken!’ De HEER, je God, zal in je midden zijn, Hij
  is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over
  jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je ju-
  belen. Alle treurenden zal Ik bijeenbrengen, verzamelen wie op je
  feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte zwaar op de
  stad. In die tijd zal Ik afrekenen met je verdrukkers, de kreupelen
  zal Ik redden, de verstrooiden bijeenbrengen. En hen die in de
  hele wereld werden veracht zal Ik met eer en roem overladen. In
  die tijd breng Ik jullie terug. Ik zal jullie verzamelen, je zult met
  eer en roem overladen worden door alle volken op aarde. Met
  eigen ogen zullen jullie zien hoe Ik je lot ten goede keer ­ zegt de
  HEER. (Sefanja 3:14-20)

  Tip: laat Rome los ! en lees gewoon wat er staat……
  Terug naar Jeruzalem!

 15. Bets Jansen zegt:

  Als jurist probeer ik chocola te maken van de juridische merites van deze zaak, hetgeen een lastige klus blijkt te zijn. Mijns inziens ontbreken nog steeds puzzelstukjes, aan beide zijden.

  • jominee zegt:

   Het probleem is dat er op z’n minst twee juridische systemen door elkaar lopen (zo niet meerdere): het “gewone” burgerlijk recht van Israël en de militaire rechtspraak waar de Palestijnen in de bezette gebieden onder vallen (de Joodse kolonisten niet, trouwens). Dat militaire recht geeft “aangeklaagden” of “gedaagden” veel minder rechten dan het burgerlijke recht. Een voorbeeldje: als Palestijnen eigendom van Joodse kolonisten vernielen, worden ze door de militaire politie opgepakt en door de militaire rechtbank berecht, andersom worden Joodse kolonisten die Palestijns eigendom (in de bezette gebieden) vernielen door de gewone “blauwe” Israëlische politie opgepakt en volgens normaal Israëlisch (straf)recht berecht, zij kunnen dan ook hun eigen advocaat kiezen, in tegenstelling tot Palestijnen voor de militaire rechter, die een verdediger krijgen aangewezen uit de juridische staf van het leger.
   Het is inderdaad allemaal erg ingewikkeld, maar ook nog eens heel onevenwichtig.

 16. Unger zegt:

  “11 Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen, ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. 12 Dan zal Israël in bezit nemen wat er nog rest van Edom en van alle volken die mij eens toebehoorden – spreekt de HEER, die dit alles doen zal.
  13 Dan komen de dagen – spreekt de HEER – dat de ploeger de maaier ontmoet en de druiventreder de zaaier, dat de bergen druipen van de wijn en alle heuvels golven van het koren. 14 Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. 15 Ik zal hen terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat ik hun heb gegeven – zegt de HEER, jullie God.”

  En nee, dit stuk gaat echt niet over de terugkeer uit Babylon !

  Ook de arabieren / palestijnen zullen uiteindelijk zien wat de G’d van Abraham, Izak en Jacob (de G’d van Israel) wil en gaat doen …….

  • jominee zegt:

   Beste Unger,

   Waarom zou dit stuk uit Amos 9 niet over de terugkeer uit Babylon gaan? De verzen ervoor wijzen daar toch sterk op. Tegelijk zou je ook kunnen zeggen, gezien vers 10 (Alle zondaars in mijn volk zullen sterven door het zwaard, ook al zeggen ze: ‘U zorgt er wel voor dat het kwaad ons niet treft, dat het ver van ons blijft.’) dat dit nog moet gaan gebeuren, omdat ook nu nog niet alle zondaars in Gods volk door het zwaard zijn gestorven. Als je je Bijbel letterlijk leest, moet je dit ook letterlijk nemen, Unger!
   Je strooit hier met een tekst, zonder dat je beseft hoe gevaarlijk dit kan zijn. Mijn keus is om de God van Abraham, Izak en Jacob te bidden om genade en heil voor heel deze wereld, Joden, Arabieren en Palestijnen incluis – zodat wat Hij ooit schiep inderdaad een tuin van vrede en recht zal worden.

   • A.S. zegt:

    Ik geloof dat in de Bijbel enorm veel lagen zitten en dat één tekst bijvoorbeeld wel acht betekenissen kan hebben. Zo kan een profetie tegelijkertijd betekenis hebben voor een situatie duizenden jaren geleden en ook voor bijvoorbeeld een situatie in de nabije of verre toekomst.

    “Mijn keus is om de God van Abraham, Izak en Jacob te bidden om genade en heil voor heel deze wereld, Joden, Arabieren en Palestijnen incluis – zodat wat Hij ooit schiep inderdaad een tuin van vrede en recht zal worden.”

    Zo zie ik dat ook. Ik geloof alleen dat dit een situatie zal zijn zonder Hamas en Fatah, of een situatie waarbij het Palestijnse leiderschap zich zal bekeren. Uiteraard betekent dit ook een situatie waarbij de Israëlische regering zich meer vredelievend en constructief naar alle groepen kan opstellen. En dan zijn er nog de extremistische orthodoxe Joden die geweld moeten afzweren en het pad van liefde moeten gaan bewandelen.

    Gisteren las ik dit interessante (Engelse) artikel waarin de werkelijke achterliggende agenda van het Arabische leiderschap wordt onthuld: http://www.meforum.org/3831/palestinians-reject-statehood . Uiteraard zijn er vredelievende Arabische burgers die alleen maar welvaart en welzijn willen, maar zolang deze agenda leidraad is voor het leiderschap, is het erg moeilijk voor Israël en andere westerse democratieën om in vrede met de Arabische leiders te leven.

 17. gerbrig arends zegt:

  ach, zo belangrijk is dat ook niet, KiA of (vrienden van) Sabeel, in de houding t.o.v. Israel is er helaas weinig verschil tussen beide. Feit is dat ik graag mee wilde om het lot van Palestijnse christenen met eigen ogen te kunnen zien en onderzoeken, en dat dat geweigerd is door ‘pro Palestijnse’ mensen die mij niet mee willen omdat ik ‘pro Israel’ ben. En dan houd je dus de onkunde, zo die bij mij bestaat, in stand. Ik denk ten eerste dat dat een verkeerde houding is als je elkaar werkelijk wilt vinden, en mijn conclusie is dat ze bang zijn voor kritische vragen. Waarom moesten we anders beloven dat we een ‘luisterhouding’ aan zouden nemen? En ook dat vind ik onvruchtbaar. Als je met elkaar in gesprek gaat dan horen kritische vragen (uiteraard op een fatsoenlijke manier) er bij, anders kom je nergens. Maar daar waren ze kennelijk op deze reis bang voor. Jammer.

  • jominee zegt:

   Beste Gerbrig,
   Opnieuw: het verschil is in dit geval zeer belangrijk. Met je kritiek en je vragen moet je bij KiA zijn.
   Als Vrienden van Sabeel staan wij open voor kritische vragen. Als Vrienden van Sabeel hebben we ook ervaring met mensen die onze bijeenkomsten verstoren – dat is een houding die ik persoonlijk niet kan waarderen en die mij het ergste zou doen vrezen in verband met een groepsreis. Ik zou niet bang zijn voor kritische vragen, maar wel voor sfeerverpestend gedrag. Maar nogmaals: dat zijn mijn persoonlijke overwegingen; KiA heeft haar eigen beleid en beweegredenen, die ik hier als bestuurslid van Vrienden van Sabeel niet tot in detail ken en/of kan vertegenwoordigen.

   • gerbrig arends zegt:

    Mag ik begrijpen dat vrienden van Sabeel geprobeerd hebben mij toch nog in de reis te krijgen?

   • jominee zegt:

    Het heeft voor zover ik weet niet op de agenda van het bestuur gestaan, want het was niet onze reis, maar die van KiA.
    Daarin kunnen we ons noch positief, noch negatief mengen.

   • A.S. zegt:

    Hierbij de ouders van hun dochters (15 en 17 jaar) die in Brussel vermoord zijn omdat ze Joods waren: https://pbs.twimg.com/media/Bof6uQZIEAAnOoG.png:large .
    Ze zijn niet vermoord vanwege het Israëlische beleid, want Joden werden ook al vermoord voordat de staat Israël bestond.
    De haat heeft alle eeuwen bestaan vanwege de collectieve menselijke haat op aarde tegen Joden.

   • jominee zegt:

    Op het verband dat u legt, is zeker veel aan te merken. Maar met het oog op de slachtoffers van deze aanslag en hun nabestaanden, past het hier en nu de hand op mijn mond te leggen.

   • A.S. zegt:

    Wat betreft hetgeen de familie Nassar is overkomen: ik ben nog niemand tegengekomen die dit heeft goedgekeurd. Ik keur het ook ten zeerste af. Ik ben een medestrijder met degenen die tegen dergelijke praktijken strijden. Het gaat mij dan ook niet om het strijden tegen verderfelijke praktijken wanneer die door Israël worden uitgevoerd.

    Het gaat mij om de zinloze Jodenhaat, de hoaxes, de leugens, de Palestijnse verzinsels, het fotoshoppen, het bedrog, de tunnels, raketten, bomaanslagen, het verwerpen van vredesakkoorden enz.

   • jominee zegt:

    Beste A.S.

    Het gaat mij om de zinloze Palestijnenhaat, de hoaxes, de leugens, de Zionistische verzinsels, het fotoshoppen, het bedrog, de muren, de hekken, de roadblocks, de checkpoints, de pasjeswetten, raketten, targeted killings, het verwerpen van vredesakkoorden enz.

    Meer nog: het gaat mij om de gewone mensen, Palestijnen en Israëli’s, die tussen bij dit zinloze ge(bek)vecht worden opgeofferd. Laten we er duidelijk over zijn dat van Israëlische zijde dezelfde soort onzinnige acties worden uitgevoerd als van Palesijnse zijde, en alleen omdat de Israëlische terreur door de staat wordt ‘geregeld’ met ‘veiligheid’ als argument menen velen het voor legitiem of zelfs legaal te kunnen verslijten.

    Ik beweer niet dat ik opkom voor de rechten van schuldeloze Palestijnse engeltjes. Er zitten ronduit rotzakken tussen, maar dat is geen enkel argument om ze rechteloos te verklaren, of meer nog: om hun kinderen een toekomst met levensperspectief te ontzeggen. Daar gaat het mij om.

   • jominee zegt:

    A.S.,
    Allereerst: Ik heb lang getwijfeld of ik je reactie zou toestaan. Het verhaal van Yochanan Visser van Missing Peace (ook een eenmansonderneming trouwens) bevat inderdaad feiten, maar die worden zo gepresenteerd dat dit verhaal op z’n minst ook eenzijdig te noemen is.

    Visser doet voorkomen alsof de verdeling van de Oslo-akkoorden in A, B en C-gebieden een permanente verdeling zou zijn. De bedoeling was echter dat de A-gebieden (volledig Palestijns bestuur) in de loop van de tijd steeds groter zouden worden en dat de B en C-gebieden (gedeeltelijk en volledig Israëlisch militair bestuur op civiel en militair vlak) kleiner zouden worden. Israël heeft hier, geheel tegen de geest van de akkoorden, een permanente status van gemaakt en handelt nu alsof de C-gebieden al door de staat Israël geannexeerd zouden zijn. Dat is dus niet het geval. Bij gevolg kun je dus twisten over de rechtsgeldigheid van door de Israëlische autoriteiten afgegeven vergunningen, zoals die voor “legale bouwsels”. Bizar aan die vergunningen is ook dat ze regelmatig voor een bepaalde periode worden afgegeven, waarna het gebouw weer “illegaal” wordt en dus door de Israëlische (militaire) autoriteiten gewoon alsnog gesloopt kan worden. Het zijn inderdaad de geldende regels, maar achter de bedoeling en de zin ervan kunnen grote vraagtekens worden geplaatst. Waarom houdt Israël enerzijds oude Ottomaanse wetgeving in stand en stapelt daar vervolgens (tegen autochtone bevolking) discriminerende eigen regelgeving bovenop? De “civil administration” van het Israëlische leger en de Israëlische rechtbanken hanteren bovendien twee standaarden: de Ottomaanse eigendomspapieren van de familie Nasser worden op alle fronten in twijfel getrokken, terwijl (mede) op grond van het Ottomaanse recht zonder pardon en uitstel 1500 bomen gerooid worden. Eerlijk gezegd: of dat juridisch wel of niet klopt, doet er voor mij dan weinig meer toe – hier wordt blijkbaar de letter van de wet gebruikt om de geest van de wet de das om te doen. Iedere bezetter, onderdrukker en tiran probeert de schijn van onpartijdige rechtspraak overeind te houden, daarin is de Israëlische bezettingsmacht geen uitzondering.

    Wat Daoud Nasser en anderen zeggen over de redenen van “slooporders” komt soms neer op een “gissing” omdat ook de orders zelf de eigenlijke reden niet vermelden (aanleg van wegen, bebouwing of anderszins), alleen het “feit” dat het gebouw of de beplanting hier niet mag staan. Om daar jaren na dato een stickertje “misleiding” op te plakken, zoals Yochanan Visser doet, is ronduit kinderachtig. Bizar is ook dat de Israëlische bezettingsautoriteiten blijkbaar 15 jaar lang het aanplanten en onderhouden van de boomgaard hebben gedoogd, en nu pas “constateren” dat het illegaal zou zijn. Dat riekt naar willekeur en intimidatie.

    Wat Missing Peace zegt over aansluiting op nutsvoorzieningen, blijkt op andere plaatsen niet te gelden: verschillende ook volgens Israëlische recht illegale Joodse nederzettingen (outposts) zijn door het Israëlische leger voorzien van toegang tot het elektriciteitsnet (lees: http://peacenow.org.il/eng/NewOutposts). Ik zeg niet dat het standaardprocedure is, maar toch.
    De vergelijking die Missing Peace tussen de regels door maakt met de ‘normale’ regelgeving van een burgerlijke overheid (zoals bij ons in NL) gaat mank, omdat het hier over een situatie van Militaire bezetting gaat.

    Yochanan Vissers verhalen zijn niet gespeend van eigenbelang: als hij in het ongelijk gesteld zou worden, moet hij zijn kolonistenwoning op de West Bank namelijk verlaten. Je mag van hem niet verwachten of eisen dat hij een ander verhaal vertelt dan hij nu doet – hij verdedigt zijn positie als kolonist en is niet verplicht argumenten voor de aanklachten tegen zichzelf aan te voeren. Datzelfde geldt trouwens ook voor Daoud Nasser, al vindt Visser van niet…

   • A.S. zegt:

    Bedankt voor de reactie.

    “De bedoeling was echter dat de A-gebieden (volledig Palestijns bestuur) in de loop van de tijd steeds groter zouden worden en dat de B en C-gebieden (gedeeltelijk en volledig Israëlisch militair bestuur op civiel en militair vlak) kleiner zouden worden.”

    Het was mij niet bekend dat dit de bedoeling was. Ik trek dit niet in twijfel, maar ik ben benieuwd of u dit met bronnen kan onderbouwen. Ik leer graag nieuwe feiten bij, als die er zijn.

   • jominee zegt:

    Op Wikipedia is te vinden dat het de bedoeling was om binnen een beperkt aantal jaren het Palestijns zelfbestuur qua grondgebied uit te breiden. Met name door gedeeltes van Gebied C onder Palestijns bestuur te brengen. Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_divisions_of_the_Oslo_Accords#Transfer_of_Area_C.

   • A.S. zegt:

    Bedankt voor de informatie.

 18. gerbrig arends zegt:

  jominee zegt:
  24 mei 2014 om 20:26
  “de Vrienden van Sabeel hebben je nog nooit voor een reis geweigerd. Voor zover ik weet betrof het een reis van Kerk in Actie. Over hun beweegredenen zul je bij hen aan moeten kloppen. Ik noch de Vrienden van Sabeel in Nederland hebben daar iets over te zeggen”

  Nou Johan, ik denk dat je je hier iets te bescheiden opstelt!

  • jominee zegt:

   Gerbrig,
   Ik heb er een duidelijke persoonlijke mening over, zeker. Maar de reis waar jij op doelt viel geheel buiten verantwoordelijkheid van de Vrienden van Sabeel Nederland. Ook ik dacht eerst dat dat anders was, maar daarin heb ik mij vergist. Opnieuw verwijs ik naar Kerk in Actie voor adequate informatie.

 19. Bets Jansen zegt:

  Wat we missen is een gedegen stap-voor-stap reconstructie van deze hele casus, voorzien met alle relevante wetsartikelen en tot nog toe gedane rechterlijke uitspraken. Ik heb het gevoel dat iedereen papegaait zonder de feiten precies te kennen. Dat gebeurt aan beide zijden overigens, want bij navraag aan “Israelische kant” word je ook niet veel wijzer. Dat neemt overigens niet weg dat de laatste ontwikkelingen natuurlijk schokkend zijn en bij velen ontzetting oproept, ik vond het ook erg toen ik het vernam en ook ik heb vragen.

  Voorts heb ik het gevoel dat de claim dat de Tent of Nations dient als verzoeningsproject niet kan worden waargemaakt. De zaak wordt volgens mij idealistischer voorgesteld dan zij in werkelijkheid is. Ik zou graag wat meer feiten horen over daadwerkelijke activiteiten die gericht zijn op dit doel, daar lees je namelijk nooit iets over. Ik zou graag eens een mooi verhaal horen over een verzoeningsbijeenkomst- of activiteit, waaraan ook Joodse mensen deelnemen. En daar bedoel ik niet mee de enkele Joodse buur of verre vriend die komt aanrijden om even een bakkie te doen. De verhalen over Joods-Palestijns samenzijn blijven vooralsnog vaag en in algemene bewoordingen. Zoals het op mij overkomt is de Tent of Nations toch vooral een ‘instituut’ geworden voor organisaties als Sabeel en KairosPalestina om aan rondreizende christenen en andere belangstellenden te laten zien welk een monster de staat Israel wel niet is.

  • jominee zegt:

   Beste Bets,

   Met name je laatste zin stoort me geweldig. Zonder Tent of Nations, en met name zonder de woorden en vermaningen van Daoud Nasser, zou ik iemand zijn geworden die vindt dat er geen Israëlische staat hoort te zijn in het Midden-Oosten. Door Tent of Nations heb ik geleerd om te streven naar een vreedzaam samenleven van Israëli’s en Palestijnen, van joden, moslims en christenen.

   Ik heb respect voor de manier waarop jij je mening verwoordt, jij doet dat veel netter dan de meeste christenzionisten, maar die laatste zin vind ik echt een stoot onder de gordel. Jammer.

 20. Corrie van der Hart zegt:

  A.S. ik weet zeker dat het interessant is dit te lezen. En als je deze blog regelmatig leest mét de reacties kun je weten dat Abu Pessoptimist de verhalen van Ratna Pelle en Yohanan Visser en c.s iedere keer met gemak weerlegt. Kijk maar eens in de kolom rechts.
  “Maar intussen is dus een andere video opgedoken, van CNN, waarop weliswaar niet het moment is te zien waarop de jongens worden geraakt, maar toevallig wél een beeld is geschoten van een Israelische militair die vuurt in de richting van waar de Palestijnen zich bevonden, terwijl een moment later Nadim, een van de Palestijnen, dood naar een ambulance wordt gedragen.”
  Lees het hele verhaal maar eens hier.
  http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2014/05/meer-bewijzen-voor-moord-op-yom-nakba.html

 21. Corrie van der Hart zegt:

  Op donderdag 15 mei zijn vier Palestijnen door Israëlische soldaten neergeschoten tijdens een demonstratie vanwege Nakba-dag. Twee van hen zijn aan hun wonden overleden.
  Uit onderzoek van B’Tselem blijkt dat er zonder dat de jongens een bedreiging vormden met scherp op ze geschoten is. Dit strookt niet met het statement van het IDF, dat er alleen crowd control-wapens gebruikt zijn.

  http://www.sivmo.nl/nieuws/bericht/2014/05/onderzoek-van-btselem-vier-palestijnen-met-opzet-neergeschoten.html

  • A.S. zegt:

   Corrie, ik denk dat het interessant is om dit te lezen: http://missingpeace.eu/nl/2014/05/doodde-israel-twee-palestijnse-jongeren-tijdens-de-naqba-herdenking

   @Jominee: Waar twee vechten hebben twee schuld. De Israëlische regering en het Israëlische leger hebben een zeker beleid. Hamas en Fatah hebben ook een zeker beleid. Als er kritiek is op Israël, zou er ook kritiek moeten zijn op Hamas en Fatah. Waarom denkt u dat het Israëlische beleid een ernstiger gevaar is voor kinderen aan beide zijden dan het beleid van Hamas en Fatah?
   Als u schrijft “Het maakt van de Palestijnen slachtoffers en van de Israëli’s daders”, is dat niet objectief. Evengoed kan worden gesteld dat de Israëli’s slachtoffers zijn en de Arabieren daders. Objectief zou echter zijn te stellen dat er zowel daders als slachtoffers onder de Arabieren zijn als onder de Israëli’s.

   • jominee zegt:

    A.S.
    1. Missing Peace is een bron van desinformatie. Yochannan Visser brengt nooit eigen nieuws, maar alleen een steevast pro-Israëlisch tegenwoord tegen nieuws van anderen. Sterk is anders.

    2. Ik heb het over Tent of Nations, niet over Hamas, niet over Fatah. Wanneer dringt het nu eens door tot de verharde harten van de pro-Israël lobby dat de meeste Palestijnen geen terroristen en/of corrupte figuren zijn – en dat je niet continu alle Palestijnen over dezelfde kam kunt scheren als Hamas en Fatah? Ik heb het over gewone Palestijnse mensen, die zich op een vreedzame en volledig legitieme wijze verzetten tegen de onrechtvaardige beleidsmaatregelen van de Israëlische overheid – een overheid die er regelmatig even ondemocratische manieren van doen op nahoudt als Hamas en Fatah.

    3. “Waar twee kijven, hebben twee schuld”, is in dit geval een verdoezelende opmerking. De twee die in de clinch liggen zijn van een heel verschillend soortelijk gewicht: een volledig uitgebouwd staatsapparaat, inclusief alle militaire, economische en politieke middelen van dien – en een groep mensen die door deze staat militair wordt bezet en nog minder rechten heeft dan de gemiddelde bantoestan ten tijde van de Zuid-Afrikaanse Apartheidspolitiek.

   • A.S. zegt:

    @Jominee,

    1. Ik neem aan dat u het artikel van Missing Peace niet leest? Volgens mij bestaat Missing Peace uit meer mensen dan Yochannan Visser. Wilt u het volgende artikel ook niet lezen, omdat u bezwaren heeft tegen de zienswijzen van Ratna Pelle? >> http://www.israel-palestina.info/actueel/2014/05/23/oorlogsmisdaad-pallywood .

    2. Hoe denkt u dan over de miljoenen vreedzame Israëlische burgers die alleen maar vredig willen leven, een dak boven hun huis willen, genoeg kleding en voedsel willen hebben enz. en op andere manieren hun leven willen opbouwen en zich willen ontplooien? Ik ben ervan overtuigd dat de meesten van de miljoenen Arabische burgers dit ook willen.
    Als echter enerzijds de Israëlische regering wordt bekritiseerd, moet ook de regering van Hamas en Fatah worden bekritiseerd, in het kader van een eerlijke balans: burgers met burgers vergelijken, regeringen met regeringen vergelijken.

    3. Het is een drogreden als automatisch de meest rijke en georganiseerde partij als de slechterik wordt aangeduid. De Joden waren meermalen de meest zwakke partij die de meeste kans had te worden uitgeroeid, maar dat maakte hen toen ook niet automatisch de beste partij. Ook toen gold dat waar twee vechten, twee schuld hadden en dat er gelijke verantwoordelijkheden waren voor zowel de Israëliërs als de Arabieren. Ook nu staan enkele miljoenen Israëliërs/Joden tegenover meer dan een miljard moslims. Omdat deze Israëliërs/Joden een minderheid zijn tegenover deze moslims, maakt dat hen niet automatisch tot de beste partij. Ook hierbij blijft gelden: waar twee vechten, hebben twee schuld, ongeacht de aantallen/middelen/rijkdom/mogelijkheden enz.

   • jominee zegt:

    1. Zowel Missing Peace als Ratna Pelle c.s. heb ik voldoende gelezen om te weten dat het grotendeels rookgordijnen zijn: ze zorgen voor informatieconstipatie bij lezers die zich gewoon willen informeren. In vijf jaar tijd zijn zij geen millimeter van standpunt veranderd. Soit. Verspilde tijd (behalve voor christenzionisten die enkel hun eigen gelijk bevestigd willen zien. Ik heb zoveel van MP en RP gelezen dat ik er mijn buik vol van heb: hasbara.

    2. Er is geen balans, dus ‘gebalanceerd’ benaderen is verdraaiing van de situatie.

    3. Ik heb het niet over de miljard moslims (Hee, we hadden het toch over Arabieren???) buiten Israël, maar over de Palestijnse minderheid in Israël en de bezette gebieden. Het gaat niet om minderheid of meerderheid, maar om wie de feitelijke macht in handen heeft (en die misbruikt) – in dit geval de kernmacht Israël. Dat geldt ook t.o.v. de Arabische landen.

   • A.S. zegt:

    1. Ratna benoemt tenminste misstanden bij beide kanten van het conflict. Benoemt u ook misstanden aan de kant van de Arabieren? Ik vind het altijd een teken van zwakte als de pro-Arabieren beginnen met schelden, zoals het gebruik van het woord ‘hasbara’. Moet Ratna dan van standpunt veranderen? Je hoeft het toch niet met elkaar eens te zijn? Verandert u wel van standpunt in het voordeel van de Israëliërs, of weet u al van tevoren dat u bij uw standpunten blijft en dat u exact weet hoe het conflict in elkaar zit? Het lijkt overigens of u nog meer de kant van de Arabieren heeft gekozen dan tijdens een vorige discussie, want toen gaf u volgens mij nog aan dat inderdaad twee zijden een verantwoordelijkheid hebben, maar nu lijkt het alsof u suggereert dat alleen Israël een verantwoordelijkheid heeft.

    2. Misschien ligt de balans wel in het nadeel van de Israëliërs. U suggereert dat u weet hoe de balans ligt. Dan zou u elk feit en elk detail moeten kennen.

    3. Toch kan je niet willekeurig de situatie benaderen zoals je zelf wilt. We wonen op een aarde met 7 miljard mensen en naast de miljoenen in Israël, Gaza en de Palestijnse Gebieden, kunnen de andere miljarden op de planeet niet worden genegeerd. Het ging inderdaad over de Israëliërs en de Arabieren, maar ik plaats het conflict van tijd tot tijd ook in een ander perspectief. Het is niet goed als de kijk op de situatie uitmondt in een tunnelvisie. Ik had al het conflict benaderd op microniveau en het lijkt met niet verkeerd om het conflict ook te behandelen op macroniveau.
    Een ander perspectief: in Gaza wonen geen Joden en zijn de Arabieren in de absolute meerderheid. In Israël is weliswaar een minderheid aan Arabieren, maar dat is met 20% een aanzienlijk percentage (en een veel groter aandeel dan het aandeel allochtonen in Nederland). Op de ‘West-Bank’ zijn de Arabieren ook in de meerderheid.
    Het is maar de vraag wie de macht in handen heeft. Misschien hebben de Arabieren wel de macht in handen, vanwege hun ondersteuning door de miljarden aan geld en wapens van de rijke Arabische staten. Wie de macht in handen heeft, is ook geen argument. Israël heeft de meeste macht in handen tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Nederland heeft de meeste macht in handen tussen België, Duitsland en de Noordzee. De Arabieren hebben de macht in Gaza en een deel van de West-Bank. Onder het Ottomaanse Rijk, de Britse, Egyptische en Jordaanse overheersing, hadden de Arabieren minder macht dan onder Israël.
    Het is de vraag wat met de macht kan worden gedaan. Israël zou alle Arabieren met hun macht kunnen vermoorden, maar het aantal Arabieren steeg alleen maar snel sinds 1948. Dat Israël een kernmacht is (wat overigens niet bewezen is, maar zeker niet ondenkbaar is c.q. wel te verwachten is), heeft er weinig mee te maken. Pakistan en andere landen zijn kernmachten, maar ze wenden deze macht alleen niet aan, net zo min als Israël. Israël gebruikt de afschrikking niet naar de Arabieren, maar in de richting van machtige Arabische landen die Israël graag zouden zien verdwijnen en die dat ook zouden hebben gedaan als Israël niet enige steun van de VS en de internationale gemeenschap en door de kerndreiging zou hebben gehad. Israël zou niet eens een kernbom kunnen gooien op Arabische gebieden, omdat het dan Joden/Israëliërs zouden treffen. Ik ben benieuwd of Iran er ook aan denkt dat het Arabieren treft als het een kernbom op Israël zou gooien.

 22. gerbrig arends zegt:

  O sorry Johan, ik had gedacht dat je eerst meer info nodig had voordat je ergens over kunt oordelen. Ik zou in ieder geval wel graag wat meer willen weten over het hoe en waarom van deze zaak voordat ik al te grote woorden gebruik, Zoals het nu lijkt is het inderdaad een hele nare zaak. Maar ik wacht nog even tot ik dus wat meer info heb. Dan ‘spreken we elkaar nog, oke?

  • jominee zegt:

   Hoi Gerbrig,
   Nee, ik heb niet eerst meer info nodig. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt bij Tent of Nations. Ik weet dat Yochanan Visser via zijn eenmanszaak “Missing Peace” heel andere en negatieve verhalen over Tent of Nations naar buiten brengt; verhalen die maar al te graag en grif door Christenen voor Israël en gelijkgezinden worden geslikt voor zoete koek. Dat soort zwartmakerij vind ik onder de gordel.
   Voor mij is het simpel: als Daoud Nasser mij niet zijn verhaal had verteld, was ik nu een anti-zionist geweest, die had gevonden dat het Heilige Land beter af geweest zou zijn zonder Joden. Juist door de familie Nasser en Tent of Nations ben ik gaan inzien dat we de toekomst van alle Israëlische en Palestijnse kinderen sámen op het oog moeten hebben, als we ons inzetten voor recht en vrede in het Heilige Land; zéker als we dat willen doen op grond van Gods heilige Woord.

   • A.S. zegt:

    “Juist door de familie Nasser en Tent of Nations ben ik gaan inzien dat we de toekomst van alle Israëlische en Palestijnse kinderen sámen op het oog moeten hebben, als we ons inzetten voor recht en vrede in het Heilige Land; zéker als we dat willen doen op grond van Gods heilige Woord.”

    Ik heb de indruk dat het op deze blog (vooral) gaat over de toekomst van de Palestijnse kinderen en dat de toekomst van de Joodse/Israëlische kinderen als niet zo belangrijk wordt gezien.

   • jominee zegt:

    Dan heeft u helaas een verkeerde indruk. De meest ernstige bedreiging voor de Joodse én Palestijnse kinderen daar, vormt het onderdrukkende beleid van de Israëlische regering en het Israëlische leger. Het maakt van de Palestijnen slachtoffers en van de Israëli’s daders – geen van beide zou je moeten willen.

   • gerbrig arends zegt:

    Toch is het altijd belangrijk de dingen eerst goed te onderzoeken. Herinner je je Mohammed al Dura nog, die Palestijnse jongen die doodgeschoten zou zijn door Israelische soldaten en waar een hele storm van verontwaardiging over Israel is uitgestort, Maar later bleek de jongen nog springlevend te zijn? Dat soort dingen (en dit is niet het enige voorbeeld) moet je niet willen. Dus eerst onderzoeken, dan zo nodig verontwaardiging, dat is de juiste volgorde!

   • jominee zegt:

    Dat zou dan wellicht ook heel passend zijn bij veel van de ‘beschietingen’ door “Hamas” vanuit Gaza, of de verhalen dat strijders daar de burgers regelmatig als “menselijk schild” zouden gebruiken. Gerbrig, dit soort eisen van “redelijkheid” en “wederhoor” worden vanuit het pro-Israëlische kamp alleen gesteld bij beschuldigingen tegen Israëlische militairen en instanties; andersom heb ik het van jullie kant zeer weinig gehoord.
    Ik bedoel dit niet direct persoonlijk, maar het is een “schema” dat in het algemeen zeer herkenbaar is.
    Ik ken Daoud Nasser persoonlijk en hij is naar mijn mening een veel rustiger en redelijker mens dan ikzelf. Als hij dit soort zaken meldt, kloppen ze. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur.

   • gerbrig arends zegt:

    Maar als we dan willen gaan zien hoe het ‘aan de andere kant’ is dan mogen we niet! Ik had me ingeschreven voor de reis come and see, om de situatie van chr. Palestijnen te zien, maar ik kreeg per ommegaande een weigering – ik mocht niet mee. Pas na een aantal klachten kregen we eindelijk een excuus en heel zuinig toestemming om mee te gaan, maar toen was het al te laat om alles te regelen. Wil Sabeel ons nu die andere kant laten zien, of proberen ze eerder iets te verbergen? Ik krijg haast het gevoel dat het laatste het geval is.

   • jominee zegt:

    Gerbrig, de Vrienden van Sabeel hebben je nog nooit voor een reis geweigerd. Voor zover ik weet betrof het een reis van Kerk in Actie. Over hun beweegredenen zul je bij hen aan moeten kloppen. Ik noch de Vrienden van Sabeel in Nederland hebben daar iets over te zeggen.

 23. gerbrig arends zegt:

  Hoi Johan, om 11.23 noemde je het nog een ‘dubieuze zaak’ (die volgens mij onderzocht moet worden) en om 12.51 spreek je van een ‘verwoesting waarvan je gruwt en die je veroordeelt. Wat is er intussen gebeurt dat je mening zo verandert is?
  Gerbrig

  • jominee zegt:

   Beste Gerbrig,
   Met die “dubieuze zaak” doel ik op het optreden van het Israëlische leger: twijfelachtig in negatieve zin – hoe kan het Israëlische leger een stuk grond in bezet gebied, gebied dat (nog) helemaal niet door de staat Israël is geannexeerd, tot “staatsgrond” bestemmen?
   Dat noem ik een nogal/zeer dubieuze zaak, in de zin dat er grote vraagtekens bij gezet moeten worden.

   Van het optreden en de daardoor aangerichte verwoesting gruw ik. Daarnaast is het ook nog eens een overtreding tegen Gods Tora: “Als u een stad langdurig moet belegeren, mag u haar boomgaarden niet vernietigen. Laat de bijl rusten en laat de bomen staan, want u moet er zelf van eten, en bovendien: is een boom soms een mens, dat u tegen hem moet strijden?” (Dt. 20:19)

 24. A.S. zegt:

  Betreft dit de gruwel der verwoesting waarover de profeet Daniël sprak (Mat. 24:15)?

 25. W.H.Hoorn zegt:

  De politiek van de huidige staat Israel is niet boven iedere kritiek verheven.
  Maar in de 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw zijn er ook genoeg Nederlandse boeren geweest wiens land, dat soms al eeuwenlang familie-eigendom was, moest wijken voor de aanleg van nieuwe snelwegen, industrieterreinen en nieuwbouwwijken, en die daarom ook met dergelijke onteigeningsprocedures te maken kregen, soms met tragische afloop wanneer men niet wilde wijken.
  Het artikel hierboven vermeldt niet, of de familie Nasser een financieele tegemoetkoming is aangeboden voor het verlies van hun land. Mocht dit niet het geval zijn dan is deze actie, ook in mijn ogen, gewoon diefstal.
  Mocht dit wel het geval zijn dan komt dit bericht toch enigszins in een ander licht te staan. Waarbij het echter onverlet blijft dat het hoe dan ook een treurige zaak moet worden genoemd.

  • jominee zegt:

   Beste heer Hoorn,

   Voor zover ik weet is enkel door privé-personen (vanuit de naastgelegen nederzettingen) ooit geld geboden om het bedrijf en de grond op te kopen. Door de Israëlische overheid niet. Daar komt bij dat dit Palestijnse bedrijf in bezet gebied ligt en de grond de facto noch de jure ‘staatseigendom’ van Israël kan zijn. Vandaar ook dat niet een burgerrechter, maar de ‘civil administration’ van het Israëlische leger de onteigening, of beter: de ontkenning van het privé-eigendom, in gang heeft gezet.
   De hele zaak is dus nogal dubieus.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.