net zo zuur als de muur

De nieuwe brochure De muur is afgebroken maakte de afgelopen week veel tongen en pennen los. Wat vooral opvalt is dat de meeste reacties meteen focussen op de oproep om boycot c.q. BDS bespreekbaar te maken binnen de kerken in Nederland.

Als een bok op de haverkist springen ze er bovenop. Maar BDS (boycot, desinvestering en sancties) wordt pas als laatste genoemd van vier mogelijkheden die kerken en kerkleden hebben om hun Palestijnse zusters en broeders bij te staan. De toon van veel kritische reacties is uitermate zuur: weinig inhoud, niet veel diepgang en veel ordinair gescheld. Ik heb erover getwijfeld of ik hier linkjes naar de betreffende websites zou zetten, maar ik doe het toch. Gewoon om te laten zien hoe er vanuit bepaalde christelijke hoek met een ongekende felheid en eenzijdigheid wordt gereageerd wanneer er door medechristenen kritische noten worden gekraakt over het overheidsbeleid van de staat Israël ten opzichte van Palestijnen. 

Het Nederlands Dagblad (helaas een betaalsite) is nog het meest evenwichtig in zijn berichtgeving, al wordt daar vergeten te noemen hoe men zich kan aanmelden voor de presentatie van de brochure a.s. zaterdag.

Het Reformatorisch Dagblad kwam als eerste met een beschouwing. Hier begon de fixatie op de BDS-alinea op pag. 38 van de brochure.

Op internet is de kritiek op de brochure niet mals, terwijl de meesten die reageerden nog geen letter van de brochure onder ogen hadden gehad. Zoals vaker wordt de kroon gespannen door de joods-christelijke pastor Ben Kok, die maar liefst twee briesende stukken aan de brochure wijdt: HIER en HIER.

Dicht bij de inzet van deze ronkende website ligt die van De Vrije Chroniqueurs, waar een zekere Filantroop zonder enige gêne een directe lijn trekt naar de Jodenvervolging uit de Nazitijd: “Waren het in de dertiger jaren de nationaalsocialisten die christenen opriepen Joodse waar te boycotten, nu zijn het de christenen zelf die deze oproep doen.” Mijn reacties daar, met als doel de zaken feitelijk helder te krijgen en deze onheuse aantijgingen te weerleggen, stuitten aldaar op dovemansoren. Ik moet het nog afleren te blijven hopen dat je borreltafelfilosofen met feiten en nuances tot beter inzicht kunt brengen.

Op de website van CIP.nl, die ook vooral op het BDS-punt ingaat, zijn het vooral de reacties waar je af en toe koud van wordt: HIER en HIER. Grote uitzondering is Willem Stolk, die schrijft: “Mensen, wat een reacties allemaal! Zullen we niet gewoon wachten tot de brochure uit is en dán pas oordelen?”

Ik ga er maar van uit dat de overgrote meerderheid van het Nederlandse kerkvolk dezelfde wijsheid bezit als Willem en dat we aanstaande zaterdagmiddag daarom een zinvolle presentatie van De muur is afgebroken zullen meemaken. Het zou me zeer verdrieten als we er dezelfde toestanden moeten beleven als anderhalf jaar geleden in Nuenen, waar onvoorwaardelijke aanhangers van Israël de sprekers het spreken onmogelijk maakten. Dat zou pas zuur zijn…

Greetz, Jominee

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Kerk & Israël en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

28 reacties op net zo zuur als de muur

 1. Ruud zegt:

  Helmut,

  Het discrimineren op basis van etnische afkomst zoals Israel ook volgens u doet is ook racisme en wordt ook in de wereld en Israel zelf als racisme beschouwd. Arabieren stammen net zo hard van Abraham af als Joden. Verder ontwijkt u de vraag waarom Joden zich destijds wel Palestijnen mochten noemen terwijl de in het gebied levende Arabieren dat kennelijk niet mogen. Ook dat is een vorm van racisme. Ook in Israel zelf wordt het geaccepteerd dat Palestijnen zich zo noemen, inclusief Palestijnse christenen. Palestijnen vormen overigens wel degelijk een volk met een eigen cultuur en afkomst. Mensen die dit menen te kunnen ontkennen worden of niet gehinderd door enige vorm van kennis van zaken en/of maken zich doelbewust schuldig aan, inderdaad, anti-Palestijns racisme. Dergelijke opvattingen worden dan ook alleen in extreemrechtse kringen nog gehuldigd. Met de islam heeft dit verder absoluut niets te maken. Ik adviseer u om eens de Westbank of zo u wilt Judea en Samaria uitgebreid te bezoeken en dan ook steden als Bethlehem aan te doen en daar uitgebreid met Palestijnse christenen in gesprek te gaan, zodat u kunt zien dat het inderdaad wel degelijk een volk is en als zodanig beschouwd moet worden.

  Uw opmerkingen over socialisme laat ik voor uw eigen rekening, al denk ik dat veel socialisten uw opmerkingen als grote onzin en als dweperij zullen afdoen.

  Uw opmerkingen over de islam die op mij overigens ook dweperig overkomen laat ik ook voor uw eigen rekening. Jominee is als islamkenner goed in staat om hier zelf commentaar op te leveren, zo hij dat wil.

 2. Helmut Hoorn zegt:

  @Ruud
  Sinds wanneer vertegenwoordigen ”Palestijnen” een ”ras” en waar heeft ondergetekende het ooit over ”rassen” gehad?
  Racisme is iemand classificeren en beoordelen aan de hand van zijn/haar huidskleur.
  Punt.
  En iedere andere invullingen die er aan de definitie van dit begrip wordt gegeven is neo-marxistische flauwekul, bedoeld om mensen die vraagtekens durven te zetten bij bepaalde zaken de mond te snoeren, door hen voor ”racist” uit te maken, en de discussie daarmee te vertroebelen, dan wel te smoren.
  Er bestaan geen inferieure/superieure ”rassen”.
  En de vraag, of een bepaalde cultuur superieur/inferieur is, is subjectief en derhalve niet te beantwoorden. Hoogstens kan men stellen, dat de ene cultuur niet gelijkwaardig is aan de andere, omdat bijv. kannibalisme anders slechts een kwestie van smaak zou zijn..
  Er bestaan slechts inferieure ideologieen, zoals internationaal en nationaal socialisme, islamisme en het met voornoemde ideologieen op leven en dood verbonden antisemitisme, dat inderdaad niet de enige indicatie voor de werken van het kwaad is, maar wel een zeer voorname en in het oog springende, die als een rode draad door de hele Bijbel, de kerkgeschiedenis en de algemene geschiedenis loopt.
  Sinds de geboorte van het marxisme/socialisme in 1848 is dit satanische wangedrocht verantwoordelijk geweest voor meer bloedvergieten, moord, terreur en ellende dan 17 eeuwen christelijke machtskerk en 14 eeuwen Islam bij elkaar. Naar de aard van het socialisme zal het zich altijd met het antisemitisme verbinden. Dat deed het in de jaren `30 in Duitsland, dat deed het in de jaren `50-`70 in de umma, en dat doet het nu ook weer opnieuw in de niet-islamitische wereld. Dat Marx zelf van Joodse afkomst was doet niet ter zake, omdat etniciteit evenmin een objectief gegeven kan worden genoemd en daarom ook in de Schrift, zoals u terecht opmerkt, niet ter zake doet.
  Het ene onrecht maakt het andere ook niet ongedaan en rechtvaardigheid, zeker in Bijbelse zin, kan niet retributief zijn, want anders zou rechtvaardigheid zelf relatief worden, omdat dan het onrecht/recht van de sterkste zou gelden.
  In en door de Heere Jezus is de OT-ische, retributieve invulling van de rechtvaardigheid (ZDKH) opgeheven door de NT-ische dikaiosyne’ en is deze retributie daarmee stringent beperkt tot het kruisoffer van de Zoon, dat verzoening en vergeving aanbrengt bij de Vader, voor de zonden van de Zijnen.
  Vandaar dat Hem dan ook de wrake is.
  Het probleem is echter, dat zowel binnen de Islamistische als binnen de Joodse context het retributieve vergeldingsmotief (ZDKH) nog altijd het uitgangspunt is; dit in tegenstelling tot de binnen de christelijke context vigerende dikaiosyne’.
  En daarom valt er dus ook inderdaad wel het een en ander aan te merken op het beleid van de huidige Israelische regering ten aanzien van de Arabische bevolking, zoals het systematisch wegpesten van Arabische mensen uit Jeruzalem, waar ook ondergetekende bepaald een vieze smaak van in zijn mond krijgt.
  Zeker niet geheel kritiekloos ten opzichte van Israel dus.
  Over de vraag, of de Islam een ideologie, of een godsdienst is kan het antwoord worden gegeven, dat de klassieke en middeleeuwse Islam een godsdienst is met een zeer sterke sociaal-maatschappelijke orientatie en een collectieve ethiek, die derhalve meer ideologische componenten in zich draagt dan de twee andere abrahamitische religies.
  Het Jodendom kent ook een sterke sociaal-maatschappelijke component (TRH!), maar haar ethiek is bij uitstek individueel en personalistisch (NBM!). En omdat het Christendom de koinonia met de Heere Jezus, en met elkaar, voorop stelt, in de opheffing van de ZDKH door de dikaiosyne’, speelt de sociaal-maatschappelijke en collectivistische component daarin veel minder sterk mee dan in het Judaisme en is de christelijke ethiek daarmee net zo personalistisch als de Joodse.
  Uitgezonderd het sufisme kent de Islam dit niet.
  Het islamisme, dat fundamentalistische interpretaties van de klassieke Islam heeft verbonden met het marxisme, is echter NIET te beschouwen als een godsdienst, maar als een regelrecht satanische doodscultus, bezeten van haat, moordlust en terreur..
  En het moet als een zeer verontrustend en zorgelijk feit worden beschouwd, dat juist dit islamisme onder grote groepen vooral jongere moslims overal ter wereld steeds meer als de norm voor de islam wordt bezien, die bovendien ook nog eens wordt gepropageerd door de Moslimbroederschap.
  Het begrip ”Palestijnen” is, in reactie op de stichting van de staat Israel, geintroduceerd de Arabische Liga, met het oogmerk om een fictief volk in het leven te roepen, dat zichzelf destijds helemaal niet als zodanig zag of benoemde, en dat ook nooit als zodanig heeft bestaan.
  Voordien werd er slechts gesproken over het Britse mandaat-gebied Palestina, en dat uitsluitend in het Westen.
  Palestijnen vertegenwoordigen dus geen volk.
  Israel daarentegen doet dat al sinds de roeping van Abraham.
  Luther heeft niet voor niets gesteld, dat de duivel de aap van God is.
  Daarmee bedoelt hij, dat de duivel God valselijk imiteert.
  En ben op de hoogte van Luthers antisemitische uitlatingen, maar daarmee is niet alles wat hij heeft gezegd en geschreven gediskwalificeerd, anders zouden zowel u als ondergetekende tot de RKK moeten toetreden, of ons ambt moeten neerleggen.
  Wat de ”Palestijnen” echter wel in overweldigende mate vertegenwoordigen is het islamisme.
  En gezien de aard van dit islamisme, waar men in Israel al meer dan 50 jaar bittere ervaring mee heeft, is het volkomen legitiem dat men zich daartegen verdedigt; omgeven als men is door een oceaan van blinde haat en vijandschap, ontsproten aan de dwaalleer van Mohammed, omgevormd tot een ideologie die ontegenzeggelijk regelrecht uit de afgronden van de hel afkomstig is, appellerend aan ontelbaren, wiens grootste wens het is om de shoah nog eens te herhalen.
  Weet weinig dingen zeker, maar 1 ding wel:
  Namelijk niet aan de verkeerde kant te staan, verplicht aan mijn voorgeslacht.
  Dat is glashelder.
  Geen stap opzij of achteruit voor socialisten, islamisten en antisemieten.
  En ook niet voor diegenen, die de vernietiging van Gods volk en Gods Kerk (inderdaad twee identieke begrippen!) op het oog hebben, en die de Schrift zoeken te verdraaien en de leer te vergiftigen, door daarmee te collaboreren.
  Nooit.
  Verstaat u?
  NOOIT.
  En mocht dit ondergetekende wellicht in de toekomst in de gevangenis doen belanden, of zijn leven kosten, dan zal dit in zeer goed gezelschap zijn!

 3. jominee zegt:

  Waarde collega Hoorn,

  Ik moet zeggen dat ik qua opleiding van na alle -isme’s ben. Van Paul Tillich heb ik enkel wat capita selecta uit “A History of Christian Thought” gelezen. Blijkbaar ben ik op eigen kracht en op grond van mijn persoonlijk geloof tot conclusies gekomen die u aan zijn standpunten doen denken.

  Wat de door u genoemde “isnaad” betreft, die kunnen uit de aard der zaak niet antisemitisch zijn. Het betreft namelijk de (ononderbroken) naamketens van mondelinge overleveraars van een bepaalde hadith/traditie over het handelen en/of spreken van Mohammed. In feite vormt een sanad (enkelvoud van isnaad) het eerste deel van iedere hadith, die op grond van de daarin genoemde namen van overleveraars bepalend is voor de authenticiteit en autoriteit van de betreffende hadith.
  Dit is enigszins vergelijkbaar met de Tanna’im van de Misjna.

  Uw zicht op de gemene gratie deel ik: veelmeer dan te zeggen dat het kwaad in de wereld is (gekomen), moet men stellen dat de wereld in het kwaad ligt – en de reden dat die wereld niet in die duistere oceaan ten onder gaat, ligt in de dragende hand van God onder onze wereld.

  Of antropocentrisme als zodanig een kwaad is, weet ik niet. Het heeft de Heer zelf behaagd de mens in het centrum van zijn schepping te plaatsen (Ps. 8). Als eerbewijs daarvoor zou het ons mensen moeten behagen Hem in het centrum van ons leven te plaatsen. Dit theocentrisch antropocentrisme lijkt mij niet bepaald afkeurenswaardig. Het geeft eens temeer aan hoe groot de medeverantwoordelijkheid voor schepping en maatschappij is die ons mensen door God in handen is gelegd.

  Het betekent ook dat wij niet te strijden hebben tegen allerlei -isme’s, filosofieën en religies, maar simpelweg tegen het kwaad dat Gods goede schepping aantast. Kwaad dat niet alleen buiten ons, om ons heen bestaat, maar ook in onszelf. Beide dienen gelijkelijk bestreden te worden. Zo voert een christen steeds strijd op twee fronten: tegen het klaarblijkelijke kwaad om hem/haar heen en tegen het veel verborgener kwaad in zichzelf. Op beide fronten zullen we verliezen als we niet vertrouwen op de wapenrusting van de Geest en bouwen op de liefde die God ons in Christus heeft geschonken voor al (!) onze naasten. De vraag die we onszelf moeten stellen, is dus steeds: hoe proberen wij het kwade te overwinnen? – met dezelfde wapens als waarmee het kwaad strijdt of met het goede dat God ons in Christus in het hart heeft gegeven?

  • Helmut Hoorn zegt:

   Waarde collega,
   Vermoedde reeds dat wij echt niet zo heel ver van elkaar verwijderd zijn als het aanvankelijk scheen; althans niet op theologisch gebied. Daarom is die scheuring ook zo ellendig. Wanneer bepaalde mensen, vanuit die gezindheid, welke ook in Christus Jezus was, door ootmoedigheid de ander uitmuntender hadden geacht dan zichzelf, in plaats van hun zin door te willen drijven, zou het nooit zover zijn gekomen en verkeerden wij samen nog onder hetzelfde dak, waaronder wij m.i. nog steeds thuishoren.
   Op politiek gebied verschillen wij echter wel van mening, maar daar zijn wij Nederlanders voor.
   Uw visie op de Islam verschilt waarschijnlijk ook aanzienlijk van de mijne.
   Het huidige, in wezen XXe-eeuwse, islamisme, dat voor veel vooral jongere mensen in de umma normatief is, maar slechts is gefundeerd op bepaalde fundamentalistische interpretaties van de klassieke Islam, wordt door ondergetekende gewoonweg beschouwd als de zoveelste manifestatie van het kwaad, dat er al sinds het allereerste begin op is gericht om zowel Gods volk en Gods Kerk (met een hoofdletter K). te vernietigen. Dit moderne islamisme, geventileerd vanuit de in 1923 opgerichte en heden ten dage zeer invloedrijke Moslimbroederschap, is een satanisch onding, waarbinnen post-koloniale anti-Westerse en anti-christelijke ressentimenten, het altijd al binnen bepaalde interpretaties van de Islam aanwezige antisemitisme, en het marxisme een onzalige verbintenis met elkaar zijn aangegaan, en op deze wijze een ideologie heeft gegenereerd, die van begin tot eind is gebaseerd op haat, bloeddorst en geweld, waar niet enkel Israel last van heeft (wel het meeste), maar de hele wereld, inclusief ons eigen land en volk.
   De lakmoesproef voor de werking van de machten van het kwaad is m.i. antisemitisme. Daar zal tussen ons waarschijnlijk ook niet erg veel verschil van mening over bestaan.
   Anti-zionisme wordt door ondergetekende echter onder de zelfde noemer geschaard, en daar zal het tussen ons blijven botsen.
   Dan is het inderdaad zo, dat er op het regeringsbeleid van het huidige Isreal ten aanzien van de Arabische bevolking (”Palestijnen” bestaan niet!) wel wat valt aan te merken, maar dat ondergetekende van mening is dat dit ook alleszins begrijpelijk mag worden genoemd, gezien de voorgeschiedenis, de aard van het islamisme waar men al meer dan 60 jaar tegen te strijden heeft, alsmede de inhoud van het charter van een beweging als Hamas. Wat DAT aangaat staat ondergetekende geheel achter Israel.
   Wij Nederlanders hebben de neiging om nogal vaak een moreel ”high horse” te bestijgen, ten einde van daaruit andere mensen voor te schrijven wat zij eigenlijk zouden moeten doen en laten, en ons daarbij niet te laten hinderen door enige kennis van de feiten en achtergronden ter plaatse.
   Gezien onze niet zo heldhaftige houding ten tijde van de shoah past ons eerder bescheidenheid en schroom, ten opzichte van wat in feite een binnenlandse Isrealische aangelegenheid is.
   Dank u dat u de moeite wilt nemen om op mijn schrijfsels te reageren.

   Vriendelijke Groeten en een gezegende zondag:
   Helmut Hoorn

   • Ruud zegt:

    Geachte heer Hoorn,

    De opmerking Palestijnen bestaan niet is ten eerste racistisch, ten tweede arrogant en ten derde onzinnig. Voor 1948 noemden de in het mandaatgebied Palestina wonende Joden zich ook Palestijnen. De rechtse krant Jerusalem Post noemde zich destijds zelfs Palestine Post. Als Joden zich Palestijnen mogen noemen, dan mogen Arabieren dat ook, ook vandaag. Wie bent u dat u de Palestijnen zo de wet denkt te kunnen voorschrijven? Dat doet u met Joden toch ook niet?

    De “lakmoesproef” over de werking van het kwaad is niet alleen antisemitisme, maar in het algemeen zich verzetten tegen Gods wil en het anderen onrecht doen. Dat gaat onder andere gepaard met het vervolgen van Gods kinderen, zoals wij vandaag de dag veel zien en waarvan organisaties als Open Doors regelmatig verslag doen. De door sunnitische moslimextremisten gepleegde bomaanslagen tegen sjiitische moslims, alawieten enz. is echter ook een duidelijke uiting van dat kwaad en ook in Gods ogen net zo verfoeilijk. Zo zijn er wel meer voorbeelden. Kwaad is nooit te verexcuseren en dat geldt ook voor kwaad dat Arabieren wordt aangedaan, ook door Israël. Het bagatelliseren hiervan dat u doet is Bijbels gezien ongepast. Zie Exodus 23:2, waar God waarschuwt om niet de meerderheid te volgen in het kwaad. Dat houdt ook in dat je je andermans kwaad niet mag gebruiken als excuus voor eigen handelen. Dat eigen handelen brengt namelijk dan nog meer kwaad voort, zoals de geschiedenis helaas maar al te vaak laat zien.

    Israel heeft de Westbank nooit willen annexeren en dus is de Israelisch-Palestijnse kwestie géén binnenlandse aangelegenheid. In Leviticus 25:23 staat heel duidelijk dat alleen God zelf de eigenaar is en dat wij allen (inclusief de Joden) alleen gasten en bijwoners zijn, maar dus niet de eigenaren.

    Zoals 1 Petrus 2 aangeeft, zijn leden van Gods volk al diegenen die Jezus als Messias erkennen. God maakt hierin geen onderscheid tussen Joden en andere volkeren en doet niet aan etnisch favoritisme. God heeft maar 1 volk, geen twee. De bruidegom is niet polygaam, maar heeft maar 1 bruid. Er is dus geen onderscheid te maken tussen Gods volk en Gods kerk. Ook volgens de Bijbel zijn die een en dezelfde. Zie ook Romeinen 4, waar Paulus aangeeft wie Abrahams kinderen echt zijn. Ook in Galaten 3 en elders wordt dit verder uitgewerkt.

    De morele high horse die u beschrijft is iets wat Palestijnen ook zeker herkennen. Vooral vanuit christenzionistische hoek menen sommigen (gelukkig lang niet iedereen) zich te kunnen veroorloven om tegenover Palestijnen hoog te paard te zitten en hen op hoge toon te verstaan te geven dat hun denkwijze onjuist is. Dit staat in schril contrast met de vaak zeer nederige (om niet te zeggen kruiperige) houding die diezelfde christenzionisten jegens Joden menen te moeten innemen. Dit komt vaak voort uit schuldgevoelens over de shoah, iets waar Palestijnse christenen ook niets aan kunnen doen en waarvan zij dus ook niet de dupe hoeven te worden. Het feit dat een of andere mufti (een islamitisch geestelijke) met Hitler collaboreerde, maakt nog niet alle Palestijnen en zeker niet de christenen onder hen tot in alle eeuwigheden medeverantwoordelijk voor de shoah.

    Het aanhangen van vervangingstheologie (voor zover die aantijging al juist zou zijn) schijnt erger te zijn dan Jezus als Messias verwerpen. De Bijbel spreekt daar heel anders over en maakt hierin ook geen onderscheid tussen Joden, Arabieren en andere volkeren, maar dat schijnt kennelijk geen punt te zijn. Deze racistisch getinte hypocrisie vinden veel Palestijnse christenen dan ook terecht onbegrijpelijk en ook zeer onbijbels.

 4. Jaap zegt:

  Objectiviteit is vaak ver te zoeken. Van Agt schreef een boek en de Blois schreef een boek; de inhoud van beide boeken zullen/kunnen waar zijn, daar in de VN-resoluties e.d. de tekst minder absoluut is verwoord. Van Agt heeft de aandacht met zijn speeltje van handtekeningen. Prachtig!Wat belangrijker is dat van Agt de noodzaak van de muur voor de veiligheid voor Israel toegaf in de uitzending Pauw en Wittermans, maar daarbij – en terecht – aangaf dat het probleem is dat de muur op verschillende plaatsen op “Palestijnse” bodem staat. En op dat moment krijg je de discussie bezet of betwist gebied. Hopelijk komt er nu beweging in de conflictsituatie Israel/ Palestijnen a) na de verkiezingen in Israel, b) aanstelling John Kerry in de VS en c) komt er een stabiele en constructieve eenheid bij de Palestijnse autoriteiten met hetzelfde verhaal in de Engelse taal publiekelijk dan in het Arabisch bij meer interne aangelegenheden. Goed is ook dat de gewone Israelische mensen en de gewone Iraanse mensen via de nieuwe media elkaar opzoeken en niet verketteren.

 5. Helmut Hoorn zegt:

  En stil was hij….
  En het bleef stil.
  Al sinds 22 november vorig jaar.

  • jominee zegt:

   Mijn waarde,
   Opnieuw komt wat u schreef voor uw verantwoordelijkheid. Ik heb het niet zinvol geacht om er nog verder op te reageren. Mijn visie op jodendom en islam is een andere dan de uwe. Als uw islamvisie zou kloppen zou onze wereld op dit moment zijn ondergedompeld in een allesverwoestende chaos van geweld en bloedvergieten, want er zijn ruim 1 miljard moslims op deze aardbol. Dat het bloedvergieten en de terreur door moslims dan beperkt blijft tot plaatselijke incidenten, vaak nog gericht tegen andere moslims, kan maar twee dingen betekenen: ofwel de islam is niet zo bloeddorstig als u stelt, ofwel de meeste moslims nemen hun eigen geloofsovertuiging niet echt serieus. In beide gevallen betekent dat dat uw vrees grotendeels ongegrond is.

   Als die één miljard moslims werkelijk en metterdaad uit zouden zijn op de totale vernietiging van het jodendom, zou de staat Israël met zijn ruim zes miljoen joodse inwoners al lang niet meer als zodanig bestaan. De enigen die tot op heden een dergelijke gruweldaad in praktijk hebben gebracht, zijn wij “christelijke” West-Europeanen. Nu met de vinger naar anderen wijzen als onze “navolgers” vind ik niet bepaald verantwoord.

   Overigens wonen de meeste joden in de Verenigde staten…

   Tot slot: ik ben een volgeling van Jezus van Nazaret, Gods eniggeboren Zoon.

   Dat moet voldoende zijn.

   • Helmut Hoorn zegt:

    Waarde collega,
    Dat moet voor iedereen die in Zijn dienst staat voldoende zijn.
    Laat het u overigens gezegd zijn dat mijn grootvader in Vught is gecrepeerd en wijlen mijn oom 8 helse maanden in Dachau heeft doorgebracht, vanwege een (verraden) pogen om Joodse medeburgers voor de terreur van nationaal-socialisten te behoeden.
    Het antropocentrisme, dat inherent is aan de denkwijze van het neo-marxisme, dat in de jaren `60-`70 het intellectuele en geestelijke klimaat in het Vrije Westen heeft vergiftigd, is aan u klaarblijkelijk ook niet voorbijgegaan, gezien de inhoud van uw reactie.
    Want, indien de HEERE in Zijn gemene gratie het niet zou verhoeden zou de hele wereld in een alles verwoestende chaos van oorlog en bloedvergieten ten onder gaan.
    Tevens zou ondergetekende u willen wijzen op de meedogenloze vervolgingen, door die zelfde Islam, waaraan christenen in Nigeria en Indonesie blootstaan, alsmede de systematische terreur waaraan Joden, overal ter wereld waar de volgelingen van Mohammed en zijn satanische doodscultus tegenwoordig zijn, aan worden onderworpen.
    Mijn ”vrees” is verre van ongegrond.
    Het is zelfs geen vrees, maar een realiteit.
    Daarvoor hoeft u slechts het charter van een beweging als Hamas te lezen.
    Mocht dat u nog niet overtuigen kunt u altijd nog de Koran uit uw boekenkast pakken en de Medinische sura’s aangaande de Joden lezen, alsmede wat in de verschillende hadiths, mitsgaders de ishnaads daarover te berde wordt gebracht. Het virulente en rabiate antisemitisme wat u daar kunt aantreffen stelt Julius Streicher nog in de schaduw! Hou dan ook rekening met het exegetische islamitische basisprincipe van de ”nasq”, oftewel de abrogatie, dat stelt, dat de latere Medinische sura’s superieur zijn aan de eerdere Mekkaanse.
    Nogmaals, er valt zeker wel het een en ander aan te merken op het regeringsbeleid van de huidige Isrealische overheid waar het de positie van de Arabieren in Gaza en de Westbank betreft. Indien deze mensen echter, vanaf de zijde van Israel, aan de zelfde terreur zouden blootstaan waar bijv. christenen en Joden in islamitische landen aan zijn onderworpen dan zou de hele wereld moord en brand krijsen.
    Selectieve verontwaardiging is nu eenmaal een wezenlijk kenmerk van het neo-marxisme. Het aankweken daarvan is zelfs een grondbeginsel van de Frankfurter Schule/Institute of Social Studies, opgesteld en gepropageerd door denkers als Horkheimer, Markuse, Reich, etc..
    De invloed die deze neo-marxistische Frankfurter Schule op Paul Tillich e.a. heeft uitgeoefend kan ondergetekende in uw denkbeelden terugvinden.
    Daarbij zij tenslotte opgemerkt, dat ondergetekende geenszins de pretentie heeft van objectiviteit en derhalve ook niet stelt dat hij een exclusieve claim op de waarheid bezit. Als u dat ook niet doet kan deze dialoog wellicht nog worden voortgezet.
    Moet nog een liturgie voor overmorgen in elkaar draaien, dus hou nu op.

  • jominee zegt:

   Jaja, en wie zegt dat? Precies: Matthijs de Blois. Zijn betoog dat de bezette Palestijnse gebieden in feite niet bezet zijn, kan mij niet echt overtuigen. Waarom vallen de Palestijnse inwoners daar dan onder Israëlische militaire rechtbanken? En waarom oefenen de Israëlische militaire autoriteiten het “burgerlijk gezag” (de zgn. Civil Administration) dan uit op de Westelijke Jordaanoever?

   Oost-Jeruzalem en de Golan Hoogvlakte zijn formeel door de staat Israël geannexeerd, dat geldt voor de West Bank en de Gazastrook niet.

   De Blois kan dan wel kakelen dat het Internationaal Gerechtshof de Palestijnse gebieden onterecht ‘bezet’ noemt, dat Gerechtshof heeft nog altijd heel wat meer in de juridische melk te brokkelen dan meneer De Blois.

   Kortom: “Veel geschreeuw en weinig wol”, zei de duvel, en hij schoor een varken.

 6. jominee zegt:

  waarde collega Hoorn,

  Ik heb het gevoel dat uw reactie berust op een misverstand, namelijk dat een kritische houding ten opzichte van het huidige regeringsbeleid van de staat Israël gelijk zou staan aan anti-judaïsme of zelfs antisemitisme. Ik werp dat verre van mij.

  Verder geloof ik dat er maar één lakmoesproef is voor ieder die zich waarachtig christen of christelijke gemeente wil noemen: het volkomen rusten in het werk van Christus, dat Hij in zijn leven, lijden, sterven en opstanding heeft volbracht – ofwel waarachtig getuige zijn van Christus, en die gekruisigd. Punt.

  Vanzelfsprekend houdt dat ook een respectvolle houding in ten opzichte van het verbondsvolk Israël, waaruit onze Verlosser naar het vlees is voortgekomen. Maar die respectvolle houding kan nooit ontaarden in een kritiekloze houding, zeker als wij in de Bijbel kunnen lezen dat geen enkel volk zozeer door God onder kritiek wordt gesteld als het zijne. Dat ook van de kinderen van Israël er geen een zonder zonde is, is na kruis en opstanding niet veranderd. Daarin staan wij op gelijke voet met het volk Israël toen en nu.

  Desondanks dienen wij – hoeveel er ook in het licht van de heilige Schrift op ons denken, doen en laten valt aan te merken – in Christus’ naam op te komen voor hen die lijden onder onrecht en onderdrukking, ongeacht hun ras, afkomst, godsdienst enz. In dat licht heeft het opkomen voor “gewone” Palestijnen die lijden onder het juk van de Israëlische bezetting en achteruitstelling op geen enkele wijze ook maar iets te maken met anti-judaïsme, maar alles met de bijbelse noties van recht en gerechtigheid (Micha 6:8).

  Juist dat het onrecht dat Palestijnen lijden wordt goedgepraat met de Bijbel in de hand, moet ons nopen tot kritiek en verzet. Want ook God zelf gaat het om het doen van recht en niet om “theologisch correcte” leerstelligheden:

  “1 De HEER richtte zich tot Jeremia: 2 ‘Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap: Luister naar de woorden van de HEER, Judeeërs; luister, jullie die door deze poorten naar binnen gaan om de HEER te vereren. 3 Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. 4 Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de HEER! De tempel van de HEER! De tempel van de HEER!” 5 Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, 6 vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aan lopen, jullie onheil tegemoet, 7 dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie voorouders gegeven heb. Zo is het altijd geweest, zo zal het dan altijd zijn.” (Jeremia 7:1-7)

  Als u in dat licht uw ogen opent en kijkt naar wat er dagelijks (en niet alleen in tijden van gewelddadige crises) gebeurt in Israël zelf en in de Palestijnse gebieden, zult u moeten concluderen dat er sinds de tijden van Jeremia er weinig veranderd blijkt te zijn, zeker voor de “vreemdelingen”. Dat heeft – opnieuw – met anti-judaïsme niets te maken, maar enkel met profetische kritiek op hen die onder het vaandel van de Almachtige menen onrecht te kunnen plegen.

  Tot slot moet mij van het hart dat het mij verbaast dat u zich beroept op de Bekennende Kirche wier grootste en grootse geloofsgetuigenis, neergelegd in de Barmer Thesen, u en de uwen als belijdenisgeschrift hebben verworpen voordat u de Protestantse Kerk in Nederland de rug heeft toegewend. Een belijdenisgeschrift dat ik – ware het nog vereist – duizend maal liever zou ondertekenen dan de Dordtse Leerregels. Maar dit terzijde.

  Ik hoop in elk geval dat ik duidelijk heb gemaakt dat kritiek op het huidige Israëlische regeringsbeleid iets anders is dan u er in uw reactie van maakt.

  • Helmut Hoorn zegt:

   Waarde collega,
   Allereerst dank voor uw uitvoerige reactie, waarin (onverwachts veel!) wederzijdse herkenning voor mij in valt te ontdekken; in het bijzonder wanneer u mij (terecht!) wijst op het volkomen volbrachte heilswerk van Hem in Wiens dienst wij beiden nog mogen staan en Wiens komst in het vlees wij de komende weken mogen gedenken.
   Die ellendige scheuring van 2003/2004 heeft ondergetekende destijds zijn ambt, zijn Gemeente, zijn kerk en zijn gezondheid gekost. En bijna mijn huwelijk, alsmede de kerkelijke betrokkenheid van mijn geliefden.
   Bijna niemand heeft dit gewild, uitgezonderd een paar geestdrijvers aan beide zijden, en u mag best weten dat de onzalige datum 12-12-2003, toen uitgerekend de Gereformeerde Bond (”mijn” Gereformeerde Bond) de NHK de Judaskus gaf, voor mij het zelfde verdriet oproept als de datum waarop ik mijn lieve, vrome moeder moest missen.
   Wil daar echter niet lang bij verwijlen en bij het onderwerp van dit topic blijven.
   Het gaat hier niet uitsluitend om de politiek van het huidige Israel, waar inderdaad wel het een en ander op aan te merken valt; ook vanuit de Schrift, waar u mij ook hebt gewezen.
   Maar…..
   Is het uw wel opgevallen, br., dat de kinderen van Israel overal ter wereld, ja zelfs in ons land, te lijden hebben onder de haat en de vervolgingen van hen die de duivelse en gewelddadige leer van Mohammed aanhangen?
   Een leer, die haaks staat op het volkomen volbrachte heilswerk van de Heere Jezus Christus, omdat zij de menselijke werken als pad naar de zaligheid opnieuw centraal stelt en de mens daarmee opnieuw in het centrum plaatst. Maar deze mens daarmee tegelijkertijd opnieuw het slavenjuk van de Wet oplegt, in plaats van de rechtvaardiging vanuit het geloof alleen.
   Een leer die het gebruik van geweld, leugens, dwang, onderwerping, haat, wraak en bloedvergieten propageert om de hele mensheid aan zich te onderwerpen en waarvan de bittere vruchten al 14 eeuwen lang, voor ieder die het zien wil, zonneklaar blijken.
   Is het u verder ook wel opgevallen dat deze Islam, deze onderwerping, nagenoeg overal in West Europa wordt ondersteund en gefaciliteerd door socialistische en liberale overheden, zowel landelijk als plaatselijk?
   En nee; ik ben geen PVV-er.
   Want deze mensen ageren al evenzeer vanuit het heilloze antropocentrische grondbeginsel ”Ni Dieu et ni maitre!” en ondersteunen daarmee zaken waar een christen zich onmogelijk mee kan verenigen, zoals bijv. de moord op ongeboren leven in de moederschoot, waar de vloek des HEEREN ongetwijfeld op ligt voor ons hele land en volk.
   In Deut. 28:43 staat dat de vreemdeling, die in het midden van ons is, hoog, hoog boven ons zal opklimmen, en wij laag, laag zullen nederdalen, wanneer een volk zich van de inzettingen des HEEREN zal afkeren.
   En wat zien wij hier te lande alom om ons heen gebeuren?
   Dit schijnt mij althans een zeer krachtige waarschuwing toe om de hand ook in eigen boezem te steken.
   De historische bestaansgrond van ons land en ons volk maakt N.B., en dat al sinds 1572, de godsdienstvrijheid en onafhankelijkheid van vreemde overheersing uit!
   En op het nationale monument op de Dam staat; ”Blijve dat ons bij, bevrijd als wij zijn uit het schrikbewind van een onderwereld. NIet onbeheerst, doch enkel beheerst van boven de wereld blijft vrijheid ons deel. ”(Sic!)
   Dit alles wordt ons nu ontnomen door een overheid, die ons land en ons volk vanuit de antropocentrische grondbeginselen van socialisme en liberalisme, en wereldse belustheid op macht en geld, wil overleveren aan vreemde overheersers. En zelfs niet schroomt om de Islam daarvoor als ontwrichtend breekijzer te gebruiken
   Het ultieme haatobject van zowel het socialisme als het liberalisme is altijd al Gods Kerk geweest en is dat nog steeds, het zij bewust, hetzij onbewust voor hen die deze ideologieen aanhangen. En juist dit socialisme en dit liberalisme zijn een alliantie aangegaan met de Islam, wiens doel het altijd al is geweest om zowel Gods oude verbondsvolk te verdelgen, alswel God nieuwe verbondsvolk, dat in Christus Zijn Kerk uitmaakt, daarmee te ontwortelen, ook te verdelgen, dan wel aan zich te onderwerpen.
   En dan maakt het niet waar dit oude verbondsvolk, of Gods Kerk, zich op deze wereld bevindt, in het huidige Israel of daar buiten.
   Want het kwaad trekt zich niets aan van grenzen, maar zoekt slechts mensen te vernietigen, of op dwaalwegen te brengen, ten einde hen in de muil van de hel te verzwelgen..
   Begrijpt u?
   Het gaat niet allen om Israel, of het beleid van de huidige Israelische regering (waar ik overigens wel grotendeels achter kan staan), maar om de eeuwigdurende strijd tussen goed en kwaad, licht en duister.
   De Islam is in dit licht (of liever gezegd deze schaduw des doods) niets anders dan de zoveelste manifestatie van de machten van het kwaad, die Gods volk en Gods Kerk willen vernietigen.
   De Verklaring van Barmen is door de HHK slechts verworpen vanwege haar oecemenisme tussen Lutheraans en Evangelisch, maar niet vanwege haar zich keren tegen het nationaal-socialisme. En ik vermoed dat u dat zelf ook wel weet.
   Wij hebben de grondslagen van Schrift en Belijdenis niet op te geven, omwille van een voze en rotte oecemene, die in de jaren `60 van de vorige eeuw vanuit de kerk van Rome is geinitieerd..Een kerk van Rome overigens, die het Europese federalisme volkomen onderschrijft en ondersteunt. En daarmee ook de Islam, de verdrukking van Gods Kerk en de vernietiging van de kinderen van Israel, die onvermijdelijk op termijn ook zal uitmonden in de ondergang van Gods Kerk..
   DAT, br., het onverbrekelijke verband tussen Gods oude verbondsvolk en Gods Kerk maakt de ruggengraat van de Verklaring van Barmen uit, die ook ik volkomen onderschrijf.
   En daarom heb ik u ook geschreven, dat de zelfde scheidslijn (”Bekennende Kirche” vs. “Deutsche Christen”), die zich in de jaren `30 van de vorige eeuw in Duitsland aftekende, zich ook nu weer manifesteert..
   De toekomst is voor ons mensen niet te voorspellen, maar wij kunnen en moeten wel lessen trekken uit het verleden.
   Het liberalisme, dat de mens tot centraal subject en tot meester van zijn/haar eigen wereld maakte, resulteerde, tijdens het tijdperk van industrialisering, in een afschuwelijke rechtsongelijkheid tussen arm en rijk, van waaruit het marxisme/socialisme voortkwam.
   En dit socialisme, zowel het internationale als het nationale socialisme, mondde uit in de Duitse concentratiekampen, de Siberische Gulags, de onvoorstelbare ellende in het China van Mao Tse Tung en de Cambodiaanse ”killing fields”.
   De socialistische rode bloedvlag, met of zonder hakenkruis, sterren, hamers of sikkels, is al 164 jaar (sinds 1848) het met bloed doordrenkte slagersschort van Gods volk, Gods kinderen, Gods Kerk en dat van vrije volken en mensen geweest.
   En dit socialisme, zowel als het liberalisme, verbonden met de Islam, keert zich zowel tegen de kinderen van Israel als tegen Gods Kerk; ”Geen God en geen meester!”
   Dat de huidige staat Israel als een brandpunt in deze strijd fungeert is uitsluitend te wijten aan het feit dat daar de meeste nazaten Abraham wonen.
   Nogmaals, aan welke kant van de scheidslijn staat u?

   Wees in alles Gode bevolen:
   W.H. (Helmut) Hoorn

   P.S. :Ben Kok ken ik.
   In veel opzichten niet met hem eens, maar zijn visie op de Islam deel ik volkomen..

 7. Helmut Hoorn zegt:

  Waarde PKN-collega:
  De anti-christelijke machten van de wereld en haar gezindheid (liberalisme en socialisme), die zich vanouds kenmerken door het feit dat zij de mens op een voetstuk plaatsen en waarbij het centrale credo altijd ”Ni Dieu et ni maitre!” os geweest zijn recentelijk een onzalige alliantie aangegaan met de Islam, wiens doel het al 14 eeuwen was en is om zowel Gods Kerk als Gods oude Verbondsvolk, waaruit de zaligheid is (Joh 4:22) en waarop Gods Kerk is geent (Rom. 11:24, Jes. 11:1) te verdelgen.
  De lakmoesproef, voor ieder die zich een waarachtig christelijke kerk wil noemen, is door de eeuwen heen altijd haar houding ten opzichte van de kinderen van Israel geweest.
  En de satan is er door de eeuwen altijd op gebrand geweest om Israel te verdelgen.
  Opdat Gods heerlijkheid in Christus nooit zou worden gerealiseerd, of opdat Gods Kerk van haar wortels zou worden ontdaan.
  Egypte heeft het getracht te doen.
  Amalek heeft het getracht te doen.
  De Kanaanieten hebben het getracht te doen.
  De Filistijnen hebben het getracht te doen.
  Haman heeft het getracht te doen.
  De Romeinen hebben het getracht te doen, met nog het meeste succes. (diaspora)
  De kerk van Rome heeft het getracht te doen.
  De nazi’s hebben het getracht te doen.
  En de Islam tracht het al 14 eeuwen te doen.
  En deze Islam wordt nu allerwegen ondersteund en gefaciliteerd door de wereld en haar gezindheid; in het bijzonder door het socialisme.
  Let op!
  ____________________________________________________________________________:
  De scheidslijn aangaande de houding die de kerken ten opzichte van de kinderen van Israel aannemen, en die zich nu aftekent, is in feite de zelfde als de scheidslijn, die zich destijds in nazi-Duitsland aftekende tussen de ”Bekennende Kirche”, zij die niet naar de pijpen van de overheid en de wereld wilden dansen, en de ”Deutsche Christen”, die kerken en kerkleiders, die zich achter de lijn van de NSDAP schaarden, waar het de Joden betrof.
  ____________________________________________________________________________
  Het lijkt erop dat u helaas (nog) aan de verkeerde kant van deze scheidslijn staat.
  Maar hopelijk wordt het u nog verleend bijtijds tot inkeer te komen.

  drs. W.H.Hoorn (HHK)

 8. Jaap zegt:

  Johan mee eens dat Nelson Mandela baanbrekend is geweest (of dat kwam door de boycot vraag ik mij af; hij was zelf persoonlijkheid en charismatisch genoeg) en gtoed dat er een omwenteling was, maar je zult moeten toegeven dat de situatie in Zuid-Afrika HELAAS nauwelijks is verbeterd. Daarom heb ik er problemen mee, dat de huidige regering van Zuid-Afrika wel kritiek heeft op Israel, maar zelf de zaken niet voor elkaar heeft. Dat lijkt op afleidingsmanouvres van het eigen thuisfront en dat lijkt mij niet juist. Israel moet inderdaad bewegen,maar de Palestijnen zullen ook moeten bewegen en kleur bekennen. Goed dit nog aan te vullen.

 9. Jaap zegt:

  Johan Zuid-Afrika met Apartheid te noemen is wel een heel ongelukkig voorbeeld. Vroeger was er Apartheid onder een blank bewind en nu is er Apartheid met veel corruptie onder een zwart bewind.
  Heb jij al enig idee wat het zou kunnen worden op “the day after” als Israel door de knieen is; is er dan garantie voor veiligheid en vrede voor het “nieuwe” Israel c.q. de Joden in dat gebied.
  Ik hoop dat jullie met je ondermijnende acties daarover ook nagedacht hebben.

  • jominee zegt:

   Beste Jaap,
   Mijn eerste vraag aan jou zou zijn: vind jij dat Nelson Mandela het mis had, met in opstand komen tegen het Apartheidsregime in Zuid-Afrika?
   Dat de vooruitgang in ZA niet zo snel/positief is als ieder had gehoopt, mag toch geen argument zijn om het bestaande onrecht in Israël en de Palestijnse gebieden maar te laten voortwoekeren?
   Wellicht valt er uit de “day after” van ZA wel veel te leren voor Israëli’s en Palestijnen.

   Wat garanties betreft: hoe lang kan het huidige “zelf-isoleringsbeleid” van de staat Israël de veiligheid van de joodse inwoners garanderen? Met iedere steen voor de afscheidingsmuur metselt de staat Israël tegelijk een nieuw getto voor de joodse inwoners. Ook dit biedt dus op den duur geen uitzicht op een betere toekomst.

   Als jij het streven naar een goede toekomst voor alle inwoners van het land een “ondermijnende actie” vindt, zijn dat jouw woorden. Samen kan men ervoor kiezen om een rechtvaardige en veilige situatie voor alle inwoners te scheppen. Dat dat een makkelijke weg zou zijn, heeft nooit iemand beweerd. Ook wij niet.

 10. Ruud zegt:

  Zei Ghada Zeidan waar ze dan concreet aan dacht?

 11. Wout zegt:

  Helaas kon ik zaterdag niet aanwezig zijn, maar volg de discussie graag. Het is bijna onmogelijk om een normale dialoog te voeren. Standpunten zijn zó emotioneel geladen dat zonder enige moeite gesprekken ontsporen. Tegelijk kan ik me wel iets voorstellen bij de verontwaardiging die ontstaat als het over een boycot van Israëlische producten gaat. OK, wellicht is het de laatste trede in een proces, maar dan nog. Dit verzin je toch niet? Dan moeten we eerst Chinese producten boycotten, om het over de olie uit schurkenstaten nog maar niet te hebben. Kortom: hoe voorkom je dat je met 2 maten meet? De suggestie van discriminatie die hiervan uitgaat stuit terecht op verzet. De bijbel leert dat wie Israël zegent gezegend zal worden en ook dat wie Israël vloekt, zelf vervloekt zal worden. Hiermee wil ik niet alles wat Israël doet goedpraten, maar ik vrees toch dat een boycot wel erg in het domein van de vloek ligt. Hoe ziet u dat?

  • jominee zegt:

   Beste Wout,
   Dank voor je reactie met twee belangrijke punten:
   1. moeten we niet eerst andere landen boycotten, waar het erger gesteld is (met de mensenrechten?) – meten we niet met twee maten?
   2. is een boycot van Israël gelijk te stellen met “Israël (ver)vloeken”?

   1. Er bestaan zeker landen waar het met de mensenrechtensituatie erger is gesteld dan in de staat Israël en de door die staat beheerste Palestijnse gebieden. Maar als we eerst naar China wijzen, zal China wijzen naar Congo, en Congo naar Noord-Korea, en Noord-Korea naar Syrië enz. Om het wat simpel te stellen: je moet ergens beginnen – en wat is dan verstandiger: inzetten bij een bijkans onmogelijke taak (China) of bij een land dat zichzelf erop beroemd dat het op democratische wijze aanspreekbaar is op mensenrechten enz.? Anders gezegd: begin je klein of begin je groot? Voor beide is denk ik wat te zeggen. Maar eigenlijk leidt jouw vraag op een vertragend zijspoor. Het aankaarten van het onrecht dat de staat Israël pleegt ten opzichte van Palestijnen is hoe je het ook wendt of keert, op zich geen verkeerde zaak. Daar kun je beter snel werk van maken, dan er ik weet niet hoe lang mee voort treuzelen.
   Aangezien de kerken in Nederland allemaal op hun manier zeggen “iets speciaals” met Israël te hebben (meer dan met China of Congo), mag Israël wat mensenrechten betreft ook wat meer speciale aandacht van hen krijgen. De Vrienden van Sabeel en Kairos Palestina wijzen daarop met de brochure. Dat doet verder niets af aan de aandacht die de kerken moeten schenken aan misstanden elders in de wereld.

   2. Of een boycot van de staat Israël gelijk te stellen is met “Israël (ver)vloeken” hangt af van de vraag wat het doel van de boycot is. Als het doel zou zijn om de staat Israël van de kaart te vegen, dan zou ik zeggen: dat de vraag met “ja” beantwoord moet worden. Het bijzondere is dat voor zover ik weet maar uiterst weinig boycots in de moderne geschiedenis met dat doel zijn ingesteld. Zoals bij de meeste boycots, geldt ook voor de in de brochure aangekaarte boycot tegen (bepaalde) Israëlische producten, dat hij tot doel heeft om de “producent/leverancier” op andere gedachten te brengen. De boycot tegen Zuid-Afrika in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw, was ook niet bedoeld om Zuid-Afrika te gronde te richten, maar om de regering zo onder druk te zetten dat ze het onzalige Apartheidsbeleid zou afschaffen. Ook de voorgestelde boycot tegen (bepaalde) Israëlische producten heeft een dergelijk doel: de Israëlische regering economisch zo onder druk zetten, dat ze komt tot een ander, positief, eerlijk, rechtvaardig beleid ten opzichte van de Palestijnen die onder haar gezag vallen.
   Alleen al het punt “boycot” op tafel krijgen in het kerkelijk gesprek, zoals de brochure doet, zorgt al voor meer aandacht voor de onrechtvaardige kanten van het Israëlische regeringsbeleid.

   Het doel daarvan is dat uiteindelijk alle inwoners van het land in een sfeer van rechtvaardige vrede met elkaar kunnen leven en aan hun toekomst kunnen bouwen. Dat lijkt mij niet bepaald een vervloeking van Israël (nog even afgezien van de vraag of de staat gelijk te stellen is met heel het volk Israël).

 12. Ruud zegt:

  Unger, God en Jezus zijn één, conform Deuteronomium 6:5 en Johannes 10:30. Kennelijk is God volgen niet genoeg, begrijp ik? Jezus is de Zoon van God, niet het zoontje.

  De Bijbel spreekt nergens over een “eerste” of “tweede” (of derde) Testament. Er wordt wel gesproken over een Nieuw Verbond of Testament, bijvoorbeeld in Jeremia 31 en in Hebreeën 8. Als er een nieuw verbond is, is er ook een oud. Laten we maar de Bijbelse definities aanhouden en het niet beter willen weten dan de Bijbel zelf hoe die verbonden moeten worden aangeduid.

  En, Johan, hoe is het gegaan gisteren?

  • jominee zegt:

   Hallo Ruud,
   We hadden een goede bijeenkomst met ruim 100 deelnemers, waaronder Dries van Agt, Anja Meulenbelt en Ben Kok. Dan kun je toch zeker spreken van “divers publiek”. Er kwamen van de sprekers en vanuit de zaal kritische vragen over de brochure “De muur is afgebroken” – al zullen sommigen hebben gevonden dat de kritiek niet ver genoeg ging. We hadden met gemak nog een half uur langer vragen uit de zaal kunnen behandelen, maar tijd is tijd. Sommigen zullen zeggen “wij mochten niet aan bod komen”, maar dat is zeker niet de opzet geweest.
   Wat ons (Vrienden van Sabeel en Kairos Palestina) betreft, hebben we een goede middag gehad en weten we nu zeker dat de brochure voor de kerken in Nederland voldoende stof tot bespreken en nadenken biedt.
   Naderhand hebben joods-christelijk pastor Ben Kok c.s. voor de deur staan flyeren en mensen aangesproken, en daarna hebben ook zij heerlijk genoten van onze drankjes en hapjes.

   De belangrijkste vraag werd wat mij betreft gesteld door mw. Ghada Zeidan van Kairos Palestina en Palestine Link. Als Palestijnse christen vroeg ze: “Als kerken in Nederland hebben jullie veel gedacht en gesproken over het lot van de Palestijnse christenen en hun volksgenoten: wanneer gaan jullie nu eens iets dóén?”

 13. Unger zegt:

  Dat deze dag vooral naar G’d geluisterd mag worden ! Alleen Jezus volgen is niet genoeg ……..
  Zij die G’d niet volgen, lees en leer het 1e testament, zullen Jezus uberhaupt niet echt kennen, en zo niets van het wonder van Israel begrijpen ……..

  Shabat shalom!

  • jominee zegt:

   Beste Unger,
   In mijn optiek is “Jezus volgen” hetzelfde als God gehoorzamen op de manier van Jezus. Wie oprecht Jezus volgt, gehoorzaamt in principe God zoals God dat wil.
   De manier waarop u schrijft “Alleen Jezus volgen is niet genoeg…” klinkt mij in de oren als een oproep tot werkheiligheid en het diskwalificeren van het werk van Christus. U kennende ga ik ervan uit dat dat zo niet bedoeld zal zijn.

   Dank in elk geval voor de goede wensen. Als het aan mij ligt, verloopt het op die goede manier.

   Vrede ook voor u!

 14. Ettje zegt:

  Jammer genoeg kunnen we er niet bij zijn! Maar wens jullie een hele goede en bemoedigende dag! Fijn dat er zoveel mensen zich aangemeld hebben, 80 las ik ergens! Wij zijn er in gedachten bij! En ‘k hoop er hier een fijn verslag over te lezen!
  Kleine groet,
  Ettje

 15. E.J. Bron zegt:

  Oef…een linkse gereformeerde dominee. Erger kan het niet. Het verraad komt van binnenuit. Arm Joods volk.

  • jominee zegt:

   Beste E.J. Bron,
   Het Joodse volk hoeft voor mij niet bang te zijn, hoor. Bovendien ben ik er best trots op als (synodaal) gereformeerde in een traditie te staan die praktische morele consequenties verbindt aan het volgen van Jezus: je inzetten op het gebied van kerk, staat en maatschappij.
   Als u dat verraad noemt, zwaai ik vrolijk met een kousenband en zeg: Honi soit qui mal y pense.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.