de woordenbrij van missing peace

De Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie zitten blijkbaar op de juiste koers en leggen de vinger bij een zere plek. Want hoe is het anders te verklaren dat Yochanan Visser, de knuffel favoriete kolonist van Christenen voor Israël, meent hen met een tsunami aan veroordelende infobrij steeds weer aan de schandpaal te moeten nagelen? Opnieuw heeft Visser met zijn eenmanszaak Missing Peace een frontale aanval geopend op Kerk in Actie en haar medewerkster Meta Floor en op de Palestijnse vredesactivist Daoud Nassar. Dit keer met gebruikmaking van vrome commentaren op Exodus 23.

Ik moet eerlijk toegeven dat mij de moed ontbreekt om iedere punt en komma van de immer voortdaverende tirades van Missing Peace te lezen. Als je zoveel woorden nodig hebt om uit te leggen dat een ander het absoluut verkeerd ziet, en sterker nog: dat die ander absoluut verkeerd ís en doet – dan zegt mijn boerenklompenverstand dat er iets niet deugt. Natuurlijk zijn de verhalen zowel van Palestijnse als van Israëlische zijde gekleurd, maar zolang er nog geen Israëlische kolonisten voor Palestijnse rechtbanken hun eigendomsrechten hoeven te verdedigen, ligt de overweldigende juridische, economische en militaire macht nogal eenzijdig aan de kant van de bezettende macht.

Wat Yochanan Visser niet meldt – laat ook ik dat spelletje hier eens spelen – is dat Daoud Nassar bij lange na niet de enige Palestijn in de zogenaamde ‘C-gebieden’ is (voor uitleg zie hier en hier), die de afgelopen maanden is ‘verrast’ met een onteigenings- of uitzettingsbevel. Er is een grootschalige administratieve operatie aan de gang van de zgn. Civil Administration (het Israëlische legeronderdeel dat ‘gaat’ over Palestijnse burgerzaken in bezet gebied). Sommigen noemen het zelfs een ‘adminstratieve etnische zuivering’.

Meer nog dan op het minutieus uitpluizen van bepaalde individuele gevallen – hoe belangrijk dat ook is voor de betrokkenen – zouden instanties en instellingen als de PKN en KiA zich moeten richten op het structurele onrecht dat door ‘clubs’ als Missing Peace onder het tapijt wordt geveegd. En laten we eerlijk zijn: dat doen ze ook vaak. Men moet zich door de schijnbaar ‘doorwrochte’ schrijfsels van Missing Peace niet laten verleiden om de aandacht voor het structurele onrecht te laten verslappen en versplinteren.

Ook de Christenen voor Israël zullen niet nalaten om vandaag of morgen het brouwsel van Missing Peace op hun site te plaatsen als zoveelste bewijs van de afvalligheid van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. Als je deze dingen ziet gebeuren, laat je er niet door van je stuk brengen. Een systeem dat onrecht wegpoetst, goedpraat of zelfs verheerlijkt moet op den duur zichzelf te gronde richten. Dat kan lang duren, te lang voor ons gevoel; maar dat is dan de last die wij te dragen hebben – zeker hier in Nederland. En zo lang dat voortduurt hebben wij geen andere roeping dan “recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met onze God” (Micha 6:8).

Als zo’n houding en instelling weerstanden oproept, dan weet ik genoeg: we zijn op de goede weg!

Greetz, Jominee

P.S. Kerk in Actie vraagt de kerkelijke gemeentes om voorbede te doen voor Daoud Nassar, zijn familie en hun project Tent of Nations.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Kerk & Israël, Palestina & Israël en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

19 reacties op de woordenbrij van missing peace

 1. Ruud zegt:

  En nog iets: God is geen zegenautomaat. Alle zegen die Hij geeft is onverdiende genade. Het is dus arrogant om te stellen dat God je zegent omdat je Israël zegent. Dat is welvaartsevangelie, dat inhoudt dat je zegen kunt verdienen. Dat kun je niet. Het suggereert ook onzalige gevolgtrekkingen dat personen of landen die het zwaar hebben dat aan zichzelf te danken hebben, want dan hadden ze maar lief moeten zijn voor Israël. Het zegenen van Israël betekent niet dat God dus jou daarom zegen is verschuldigd. Hij is ons niets verschuldigd. God zegent in Zijn liefde graag al Zijn kinderen, ongeacht hun politieke denkbeelden. Trouwens, ook veel mensen die erg kritisch staan jegens Israël voelen zich gezegend, net zoals jij, en veel mensen die Israël een warm hart toedragen hebben het erg moeilijk. Er is dus geen automatisme. Je moet wat je aan zegen van God krijgt altijd doorgeven, ook aan Israël en ook aan anderen.

 2. Ruud zegt:

  Cobus, denk je nou echt dat God je niet of minder zegent als je een zegen zou zijn voor andere volkeren dan Israël? Israël is voor God echt geen lakmoesproef in Zijn keuze om mensen wel of niet te zegenen. Zoals Galaten 6:10 al aangeeft, horen wij goed te zijn voor iedereen en vooral onze geloofsgenoten, ook die aan zowel Joodse als Arabische kant. God maakt geen plannen over de ruggen van onschuldigen en dus ook niet over die van Palestijnen. Wij horen als christenen op te komen voor allen die lijden, ongeacht hun etnische afkomst. Bij God zijn Joden en Grieken en dus ook Palestijnen evenzeer in tel en Jezus kan zich ook uitstekend met Palestijnen identificeren, net zoals met Joden. Let er dus op dat je niet aan de kant van de bokken komt te staan, omdat je die Palestijnse christen – die ook Gods kind is en tot Gods volk behoort – niet zo belangrijk vond, omdat het maar een Palestijn was en niet een Jood.

 3. Manuel Bus zegt:

  Deze verschillende meningen zullen (waarschijnlijk) niet veranderen. En het is ook logisch, want iedereen heeft weer een aantal bijbelteksten achter de hand, in dat opzicht heeft het wel iets weg van de kinderdoop vs volwassenedoop. De toekomst zal het uitwijzen. Ik ga hier niet meer uren rondhangen, want er is wel wat beters te doen 🙂 ik wens een ieder Gods zegen en wijsheid toe. Shalom. En wie weet, volgend jaar in Jeruzalem.

  • jominee zegt:

   Wat dat laatste betreft: persoonlijk hoop ik dit voor jaar al! 🙂

   • Cobus Hen zegt:

    Ik sluit me bij Manuel aan, Ik houd van het Joodse volk en de geschiedenis leert dat God niet afhankelijk is van mensen om Zijn Volk Israël te beschermen.
    Wel ervaar elke dag dat God mij en mijn gezin zegent omdat we een zegen voor Israël zijn.
    Het is moeilijk te geloven dat een grote groep Christenen zich verzet tegen Gods plan met Israël en Zijn plan voor de rest van de wereld.
    Ik houd het hier voor gezien, Gog en Magog zitten er aan te komen, let maar goed op het nieuws jominee, beter bewijs voor Gods gelijk is er bijna niet.

    Groeten Cobus Hen

 4. jominee zegt:

  Beste Cobus,

  De joden zijn niet alleen vervolgd omdat God een plan met ze had. Zie bijvoorbeeld het boek Richteren – een groot deel van hun ellende hebben zij volgens de Bijbel juist te danken aan het feit dat ze Gods geboden naast zich neerlegden. Ze zijn niet in ballingschap gevoerd omdat God ze had uitverkoren, maar omdat ze keer op keer bleven volharden in het doen van wat goed was in hun eigen ogen…
  Jij romantiseert het lijden van de joden, en daarmee neem je ze niet serieus.

  Wat ik hier schrijf betekent onder geen beding dat ik het lijden van het joodse volk bagatelliseer of degenen goedpraat die het hebben veroorzaakt. Ik bestrijd alleen jouw romantische weergave ervan, waarmee je ze in een weerloze en onmondige slachtofferrol dwingt.

  Ik heb nergens gesteld dat de beloftes door God aan Israël gedaan zomaar op “de christenen” zijn overgegaan. Het zijn beloftes die altijd hebben gegolden voor die Godsdienaars die Hem niet verloochenden. Steeds was er een “kleine rest” die niet boog voor de afgoden van hun tijd. De eerste christenen waren joden, dus christenen en joden kun je niet tegenover elkaar zetten. In mijn ogen kun je de Kerk een joodse sekte noemen, waarbij zich voornamelijk niet-joden hebben aangesloten door de eeuwen heen. De deur is door Jezus zelf opengezet voor de “hondjes onder de tafel”. Ook zij zijn nu – in Hem! – kind aan huis bij God. En bij God is plaats voor ieder die Hem trouw wil dienen. Dat geldt voor jood en Griek, man en vrouw, kind en volwassene.

  En dan: of er nu wel of geen volkenkundige staat Israël is, maakt daarvoor en voor Gods beloften geen ene piep uit! Hij zal wel zorgen dat er komt wat nodig is en wij hebben ervoor te zorgen dat wij zijn geboden houden. En er bestaat geen enkel gebod dat zegt: u moet een Joodse staat stichten. Om daar dan zoveel waarde te hechten als jij en anderen doen, neigt naar beeldenverering…

 5. Cobus Hen zegt:

  Beste Jominee

  Als God zijn verbond met Israel verbreekt, verbreekt hij zeker Zijn verbond met de Christenen.
  Christenen hebben er namelijk pas echt een puinhoop van gemaakt, dus jongen jou onbetrouwbare god gaat je in steek laten, sterkte!

  Cobus Hen

  • jominee zegt:

   Hoi Cobus,

   Lees nu nog maar ’s rustig Jeremia 18 door, met name de verzen 7 t/m 10. God verbreekt niet zijn verbond, het wordt verbroken door de mensen met wie Hij het gesloten heeft, en vervolgens hoeft God ook de bij het verbond behorende beloftes niet in te lossen. Zo helder als wat.
   Waar een verbond dat God met mensen sloot wordt verbroken, zijn het de mensen die onbetrouwbaar zijn en niet God.

   Daar waar mensen, joden, christenen, joden die in Christus geloven, of zelfs ‘loslopende’ gelovigen – in alle menselijke zwakheid – op God hun leven bouwen, hoeven ze niet bang te zijn dat God hen laat vallen. Alleen wie zelf God laat vallen, heeft te vrezen voor zijn leven, zoals ook de profeten en psalmdichters herhaaldelijk zeggen. Want de Heer heeft de rechtvaardigen lief, (…) maar wie kwaad doen, richt Hij te gronde. (Ps. 146:9-10)

   • Cobus Hen zegt:

    Beste jominee

    Mijn Bijbel staat zo vol beloftes aan Israël, daar ga ik niet eens aan beginnen want ook jij kent die Teksten.
    Wat mij zeer doet is dat de Joden al duizenden jaren vervolgt worden, enkel en alleen omdat God een plan met ze heeft, en wij de Christenen vinden de ellende die Gods volk overkomt prima en vervolgens eigenen we ons hun beloftes toe.

    Het is niet mogelijk de Bijbel (Gods woord) zo om te buigen dat er voor Israël geen plaats meer is, God is geen leugenaar.
    Verder heb ik er geen moeite mee dat de Joden Jezus (nog niet) erkennen, als het aan het Christelijke Europa had gelegen bestonden de Joden niet eens meer.

    Een stukje uit de Bijbel wil ik je mee geven.

    Rom 11-25
    De bekering der heidenen en het behoud van Israël

    25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, 26 en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat:
    De Verlosser zal uit Sion komen,
    Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.
    27 En dit is mijn verbond met hen,
    wanneer Ik hun zonden wegneem.
    28 Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. 29 Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. 30 Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, 31 zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. 32 Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.
    33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

 6. jominee zegt:

  Abu,
  Dank voor de aanvulling. In dezelfde categorie zit het beroep dat Visser doet op de geldigheid van het Britse Mandaat-recht uit de jaren vóór 1948. Dat betekent dus ook een teruggaan naar vóór het VN-verdelingsplan van 1947, dat de internationaal juridische grondslag vormt voor het bestaan van de staat Israël. Op grond van dit standpunt van Visser kun je dus stellen dat de 1-staat oplossing de enige mogelijkheid is. Hoe Visser dat ingevuld zou willen zien, kan ik, denk ik, wel raden. Maar je zou het natuurlijk ook kunnen invullen als bi-nationale staat in de geest van Martin Buber en Judah Magnes.

  Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat Visser voor Palestijnen het ene soort recht wil laten gelden en voor joodse kolonisten een ander soort – eigenlijk zoals het nu ook al formeel is: joodse kolonisten in bezet gebied vallen gewoon onder de Israëlische burgerrechter, Palestijnen onder de militaire rechtbanken. En maar volhouden dat er nu toch echte co-existentie is tussen joden en Palestijnen… Ik moet dus concluderen dat ook ik een mooie co-existentie ‘voer’ – namelijk die met mijn cavia…

 7. Jominee, jij meldt dat niet, maar ik vind het altijd wel grappig dat mensen als Yochanan Visser in zo’n zaak als tegen die Daoud Nasser met argumenten aankomen dat de grond die hij dreigt kwijt te raken indertijd – in 1900 of zo – door een of andere familie Cohen was gekocht, zodat het eigenlijk altijd al Israelische grond was.
  Dit soort argumenten biedt een heel hoopgevend perspectief aan de 30.000 Palestijnen die destijds uit hun – ongetwijfeld lang geleden gekochte – huizen in West-Jeruzalem zijn verjaagd en nooit mochten terugkomen. Die hebben volgens Yochanan V. blijkbaar allemaal rechten die niet zijn verjaard of zoiets. Om niet te spreken van de ongeveer vijf miljoen nazaten van die overige 750.000 Palestijnen uit de rest van Israel en de bezette gebieden die destijds ook niet naar hun eigendommen mochten terugkeren van Israel. Je zou zeggen dat die dus allemaal net zoveel recht hebben op hun bezittingen van toen als die familie Cohen… Ja toch zeker?

 8. Hallo Jominee,
  het valt me op dat je geen enkel feitelijk kritiekpunt op Yochanan kan noemen, maar wel allerlei niet onderbouwde peroonlijk kwalificaties noemt zoals: knuffelkolonist , tsunami aan veroordelende infobrij ; schandpaal ; eenmanszaak ;vrome commentaren;voortdaverende tirades.
  Blijkbaar kan je het niet hebben dat iemand in het gebied zelf woont en gewoon de informatie natrekt.

  • jominee zegt:

   Ha Keesje,

   Ik zat al op je te wachten. Wanneer heeft Yochanan je ingeseind? Terecht dat je erop springt als ik voor het eerst “persoonlijk” word in de stijl van Yochanan en jouzelf. Door een goede vriend ben ik er al op gewezen dat ik mij tot zo’n niveau niet moet verlagen. Bij dezen neem ik de “knuffelkolonist” dan ook terug (zie doorhaling). De rest is tamelijk feitelijk, en het is heel grappig dat de parodie op Yochanans stukje je daarin blijkbaar is ontgaan… ;o)

   Het gaat voor de rest niet om geen kritiekpunt “kunnen” noemen, maar om niet “willen”, zodat ik mijn energie voor echt belangrijke zaken kan sparen. Ik kan heel goed begrijpen dat Yochanan er van alles aan de haren bij sleept om zijn stekkie in bezet gebied te kunnen rechtvaardigen – hij is trouwens een van de weinige kolonisten die hier open over is, waarvoor lof – maar er is geen beginnen aan om alle punten braaf te gaan weerleggen. Dan was deze blog nu na 24 uur nog steeds niet af geweest…

 9. Manuel Bus zegt:

  Beste Jominee, bedankt voor uw antwoord 🙂

  Ik moet toegeven dat u iets minder uitgebreid bent van stof dan Yochanan, maar als je beseft hoeveel leugens er over Israël worden verspreid, is dat van Yochanan maar een heel klein beetje -lees 1,45%- tegengas. Helaas zijn er maar weinige die dat tegengas zo bieden, er mogen nog wel wat procentjes bij…

  God heeft Israël nooit verkozen omdat het nu zo’n geweldig volk was, in tegendeel, de hele bijbel door maken ze fouten en keren ze zich van hem af. Maar God is trouw, dat laat Hij o.a. zo zien. Ik hoop maar dat ik gelijk heb, want anders zou Hij zich ook nog wel eens kunnen bedenken over ons Christenen en zijn eeuwige plan. Tenslotte is Hij geen robot die nooit terugkomt op wat Hij ooit besloot.

  Wij kunnen niet als God denken en handelen, als ik dat kon, had ik de hele boel allang een ‘harde reset’ gegeven, even opnieuw opstarten… maar God ziet de toekomst, Hij bekijkt het vanuit een heel ander perspectief, dat ben je toch met me eens?

  Terwijl vele bij het kruis stonden, zullen een aantal stiekem hebben gedacht; ‘was dit nu de Jezus die ik geloofde en volgde. Hij zou zichzelf toch moeten kunnen redden… wat een onrecht is hem aangedaan zeg, ik kan me niet voorstellen dat God dit toelaat…’ maar heel wat jaren later begrijpen we waarom al dat leed nodig was. Zo is het ook in de wereld nu. Over nog eens 2000 jaar bedenken wij ons vast hetzelfde en lachen we over onze twijfels nu…

  Het feit dat er zoveel strijd gaande is om het kleine landje Israël zie ik als een strijd om het land en de plek waar de Here Jezus zal terugkomen. Toen de Al Aqsa moskee klaar was zal de boze hebben gedacht ‘schaakmat!’ te hebben gespeeld, maar hoe dat potje schaken zal aflopen zullen we zien. Ik lees alvast de preview in de bijbel. Daarnaast komen de profetieën over dat het volk Israël van over heel de wereld terugkeert naar haar land uit, geen toeval en wederom een teken dat God trouw is.

  Je hoort mij niet zeggen dat ik het geweldig vind dat dit alles over de ruggen van onschuldige derden gaat, of dat ik alles goedkeur wat de IDF doet. Want naast mijn liefde voor het volk Israël heb ik net zo’n warm hard voor de Palestijnen waar de Here Jezus net zo goed voor is gestorven. We moeten ons wel beseffen hoe en waar we op geënt zijn. En uit liefde

  Dat er zoveel verdriet is in het MO, vind ik vreselijk en ik hoop ook dat God snel ingrijpt in deze situatie. Maar, een feit is (tenzij je delen uit de Bijbel weglaat of wijzigt) dat Jezus terug zal komen op de Olijfberg en er daarom nu zoveel strijd is in dat land.

  Goed, ik begin qua omvang al aardig op u te lijken, dus ik stop maar snel.
  Een gezegende dag toegewenst, daarnaast ook Gods wijsheid en inzicht 🙂

  • jominee zegt:

   Hallo Manuel,

   Je begint inderdaad aardig op me te lijken qua lengte van je antwoord. Ik probeer het nu korter te doen. ;o)

   Allereerst heeft Yochanan Visser natuurlijk persoonlijke belangen bij zijn verhaal. Als hij iets anders schrijft dan hij doet, moet hij toegeven dat hij als illegale kolonist in een illegale nederzetting (Efrat) in bezet gebied woont. Daarmee zou hij dus zichzelf moeten veroordelen – en dat vragen we zelfs van misdadigers niet in ons Nederlandse rechtssysteem. Ik reageer daarom niet op hem persoonlijk, omdat zijn positie al zo wankel is, gezien het internationale recht en verschillende VN-resoluties.

   God kan zich inderdaad bedenken, wat zijn ‘plan’ betreft – of liever: wat de praktische uitvoering ervan betreft. Hij heeft de resetknop al eens ingedrukt (zondvloed) en ook al eens een nieuw OS geïnstalleerd (Christus werd als mens geboren). God mag dat doen, want de schepping en de wereld zijn Zijn game! Hij mag de spelregels veranderen, zo gauw wij ons er toch niet meer aan houden! Dat het heil ons zomaar kan ontglippen ligt er niet aan dat God onbetrouwbaar zou kunnen zijn, maar dat wij mensen zo onbetrouwbaar zijn. Dáár ligt het probleem.

   Steeds als ‘politieke instellingen’ Gods Woord gingen gebruiken om ánderen ‘in het gareel’ te krijgen, liep dat uit op onrecht en ellende. Gods Woord is namelijk niet bedoeld om anderen tot iets te dwingen, maar om onszelf op het goede spoor te brengen en te houden. En in dat licht is de vraag: mag ik met de Bijbel in de hand onrecht goedkeuren dat anderen wordt aangedaan? Zeker als die anderen niets anders hebben gedaan dan gewoon leven, wonen en werken waar zij zijn geboren?

   En tot slot: als God per se wil dat Jezus op de Olijfberg terugkomt (en dat is Gods goed recht), dan zal dat ook gebeuren, zelfs als er op dat moment op die plek tien miljoen demonen staan. Of die Olijfberg Israëlisch staatsgebied is of niet, zal God volgens mij niet echt veel kunnen schelen…

 10. Helena van 't Roje, deeltijd theoloog zegt:

  Beste Manuel,

  Je beroept je kennelijk op geloof in Jezus Christus. Wat vreemd dan dat jij zoveel loyaliteit tentoonspreidt jegens de staat Israël, en er – kennelijk! – geen probleem mee hebt als het leven van je Palestijnse broeders en zusters in het geloof (want veel Palestijnen, waaronder de familie Nassar, zijn christen) door diezelfde staat Israël onmogelijk wordt gemaakt. Bovendien is jouw geloof in de Wederkomst van onze Heer lijnrecht in tegenspraak met het eindtijd-geloof van het Jodendom. Wat uiteindelijk toch de traditie is waarop het hele idee van de staat Israël als “beloofde land” gebaseerd is.

  Of heeft jouw steun voor de staat Israël een verborgen agenda en geloof je eigenlijk stiekem dat op dat grote moment van de Wederkomst alle joodse Israeli’s voor eeuwig verloren gaan, omdat ze zich niet tot het christendom bekeerd hebben? Dat lijkt me toch niet zo’n lekker vooruitzicht voor die Israeli’s aan wie jij je als “vriend” voordoet.

  Kun je me dat eens uitleggen? Ik kan het werkelijk niet meer volgen.

  • Manuel Bus zegt:

   Dag Helena, hier komt de woordenbrij van mij.
   Ik verwijs je ook graag door naar mijn reactie hieronder.

   Ik vind het vreselijk wanneer mensen lijden. Welk volk dan ook, moslim, jood of christen. Dat is nooit goed en absoluut niet zoals de Heer Jezus het ons heeft opgedragen met elkaar om te gaan. De liefde staat op één. Helaas gaat dit overal mis… niet alleen in Israël, ook hier in Nederland.

   Wij Nederlandse ‘christenen’ hebben overigens (ook) heel wat bloed aan onze handen… een beetje hypocriet om nu – vandaag de dag – de hele tijd de Joden op hun vingers te tikken… voor wij klaar zijn met onze zelfreflectie van de afgelopen 100 jaar.

   En als we dan toch bezig zijn met op de vingers tikken, laten we dan ook even op de kaart (http://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-christenvervolging/) van Open Doors kijken, de top 50 van landen waar broeders en zusters worden vervolgd. Zie je dat groene stipje in het MO te midden van al het rood en oranje? Maar goed… daar gaat het nu niet over. Wel gek dat ik daar zo weinig mensen over hoor…

   Het gaat mij er om dat een hele berg beloften (ook landbeloften) die God door de bijbel heen aan Zijn volk Israël heeft toegezegd, al jaren door fulltime en deeltijd theologen worden doorgestreept als ‘niet meer voor Israël’, ‘nu alleen voor ons’. Niet zo gek dat het er zo voor staat met de kerk vandaag. Als je niet weet of geloofd waar je op geënt bent… En ja dan begrijp ik dat jij er over valt dat ik zo zwart wit ben.

   Psalm 105: 8-9-10-11 ‘Hij gedenkt voor eeuwig aan Zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten, dat Hij met Abraham sloot, en aan Zijn eed aan Isaäk; ook stelde Hij het voor aan Jakob tot een inzetting voor Israël tot een eeuwig verbond,…’

   Wat is er zo moeilijk aan het woordje ‘eeuwig’?

   Romeinen 11:1-51 ‘Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. 2 God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, wat het schriftwoord zegt in (de geschiedenis van) Elia, als hij Israël bij God aanklaagt: 3 Here, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren hebben zij omvergehaald; ik ben alleen overgebleven en mij staan zij naar het leven. 4 Maar wat zegt de godsspraak tot hem? Ik heb Mij zevenduizend man doen overblijven, die hun knie voor Baäl niet hebben gebogen. 5 Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade.’

   De vervangingstheologie gaat (sinds 64 jaar) steeds minder op, omdat meer en meer beloftes uitkomen. De staat Israël is alweer 64, het volk komt terug na verspreid te zijn geweest over heel de wereld. Iran, Rusland, Turkije en ga zo maar door keren zich meer en meer tegen Israël, lees het nieuwe testament er maar eens op na, die grote oorlog staat op het punt (binnen een jaar, misschien wat meer) zich te ontketenen. Zo zijn er tientallen profetieën die uitgekomen zijn de laatste jaren.

   Wrijf ik daarom in mijn handen? Nee, natuurlijk niet! Daar zullen veel doden vallen. Misschien ikzelf wel. Of mijn vrouw of kind.

   Maar God gaat door met zijn plan…

   Ik ben in Israël geweest, de (zogenaamde) bezette gebieden en ook gedeeltes waar normale toeristen nooit zullen komen, daar heb ik een heel ander beeld gekregen van het beeld wat andere (Jominee, Sabeel, NOS, etc.) schetsen. Natuurlijk is er heel veel leed, maar niet alleen onder Palestijnen, hoe denk je dat het voelt als er elk moment een Kassam in je tuin kan vallen? En kijk eens verder in Damascus. Afrika. Hier in de Nederland. Zoveel ellende, maar God gaat door met zijn plan en er komt een moment, dat de koning van de Joden (zoals hij werd gekruisigd) zal heersen vanuit Jeruzalem over heel de aarde.

   Romeinen 11:25-26 Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden.

   Zet er maar een streep door. Ik doe dat niet, en we zullen zien.

 11. jominee zegt:

  Hallo Manuel,
  Vergeleken bij Yochanan Visser ben ik een columnist. ;o)
  Jouw reactie doet me denken aan een dominee die preekte over het verhaal van Uzza die stierf toen hij de ark van het verbond aanraakte. Hij zei toen: “Ik kan me voorstellen dat God daarna in de hemel tegen Uzza zei: ‘Het is niet persoonlijk bedoeld hoor, Uzza, maar David moest een lesje hebben, dat het zo niet moet’.” Je presenteert een God die zijn beloften waar maakt over de ruggen van onschuldige derden. Mijn korte reactie: dat is niet mijn God.
  Mijn God is ook geen robot die nooit terugkomt op wat Hij ooit besloot, ten kwade of ten goede. Lees Jeremia 18 er maar eens goed op na. Ook het begin van Jeremia 7 is in dat opzicht een belangrijke tekst. God laat zich voor geen enkel karretje spannen en zeker niet voor dat van zijn volk Israël, laat staan dat van de staat Israël.

 12. Manuel Bus zegt:

  Nou Jominee, u plaatst ook lappen tekst om één ‘simpel’ statement neer te zetten. Het land Israël wat God aan Zijn volk Israël heeft beloofd is nog veel groter als dat het nu is… je vergat de Area D, E, F, G, … op het plaatje te vermelden. Wat natuurlijk heel verdrietig is voor de Palestijnen die er al jaren wonen. Maar wat God heeft beloofd, dat staat vast. Hij is immers trouw, breekt nooit een eed. Tenminste, dat geloof ik, misschien denkt u daar anders over. Het feit dat dit kleine landje Israël überhaupt nog bestaat na diverse oorlogen in een dikke halve eeuw is alleen al een duidelijk teken dat God dit land nog steeds bewaakt én het zal niet lang duren dat de Heer Jezus terugkeert zoals Hij is gekomen. In Jeruzalem wat op dat moment nog in zijn geheel van Israël zal zijn 🙂

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.