niet horen, niet zien en vooral zwijgen

Dat is wat pro-Israëlclubs zoals Christenen voor Israël  (CvI) het liefst willen en zelfs eisen van de kerken als het gaat om mensenrechtenschendingen van de Israëlische overheid tegenover de Palestijnse bevolking. In hun ogen heeft de staat Israël messiaanse proporties en mag hij als vleesgeworden uitvoerder van Gods beloften op aarde niet worden bekritiseerd. De meest eenvoudige manier waarop deze druk wordt uitgeoefend, is het één op één gelijkstellen van de staat Israël met het volk Israël c.q. het jodendom. Daarmee wordt de weg geopend naar de beschuldiging van antisemitisme tegen eenieder die het waagt het Israëlische regeringsbeleid of het optreden van het Israëlische leger te bekritiseren.  

Wie denkt dat ik nu overdrijf, moet de uitingen van CvI en aanverwante clubs, zoals het Israëlberaad dat het pamflet Onopgeefbaar Verbonden in elkaar knutselde, eens napluizen op de manier waarop men art. I.7 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk citeert. Dat artikel luidt voluit:

“De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.”

Negen van de tien keer wordt door hen slechts het eerste deel van dit artikel geciteerd, en dan in de meeste gevallen met weglating van de woorden ‘het volk’, waarmee het jodendom en de staat Israël zomaar op één hoop worden gegooid.*
Dat de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël volgens de kerkorde allereerst zijn uiting vindt in ‘het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift’ is niet wat de grote pleitbezorgers van die verbondenheid voor ogen staat. Zij eisen een politiek-maatschappelijke verbondenheid van de kerk met “Israël” als steun van het Israëlische regeringsbeleid. Als het echter over de mensenrechten van Palestijnen gaat, dan is dát opeens ‘politiek op de kansel’ en dus vloeken in de kerk.

Dan ben ik trots op een kerk die zich zo niet laat koeioneren en pal staat voor de christelijke roeping tot recht en gerechtigheid, en het meten met één zuivere maat. Dan ben ik trots op ons Kerk in Actie dat positieve en opbouwende initiatieven steunt in Israël en de Palestijnse gebieden (en andere plaatsen in het Midden-Oosten, zoals Libanon).

Een goed voorbeeld van een van die initiatieven is het EAPPI-programma van de Wereldraad van Kerken. Op verschillende websites is daarover meer te vinden, even Googlen op ‘EAPPI’ en je krijgt een hele lijst.
Op de website van Kerk in Actie zijn ook de blogs te vinden van Nederlanders die in het kader van EAPPI zijn uitgezonden. Op dit moment zijn dat Hans Kapteijn en Wim Minnaard. Zij zijn van 24 november 2011 tot en met februari 2012 door de Wereldraad van kerken uitgezonden als oecumenische begeleiders.

Het nieuwste blog van Hans Kapteijn laat zien waarom dit werk broodnodig is: zodat in onze kerken wordt gehoord en gezien onder welke omstandigheden veel Palestijnen onder bezetting dagelijks moeten leven; en zodat de kerk niet zwijgend terzijde blijft staan waar en wanneer mensen lijden onder dit onrecht.

Het is – samen met heel het EAPPI-programma – ook een antwoord op de uitnodiging van Palestijnse christenen, die via Sabeel, de Kairos-beweging en anderen bij de Nederlandse kerken is bezorgd: ‘Come and see!’ – Kom en zie!
Dat de pro-Israëlbeweging binnen en rond de kerken juist dit soort initiatieven onderuit probeert te halen en als illegitiem afschildert, zegt meer over hún beweegredenen dan over die van de betrokken Palestijnen en Kerk in Actie. Wanneer christenen voor vriendjespolitiek meer handen op elkaar krijgen dan voor recht en gerechtigheid, is dat een bedroevende zaak. Beschamend zelfs… zeker als die twee tegen elkaar worden uitgespeeld.

Ik hoop en bid dat 2012 een beter jaar wordt, allereerst voor alle Palestijnen en Israëli’s die nu dagelijks lijden onder onrecht en geweld, maar ook voor allen die zich wereldwijd inzetten voor een rechtvaardige vrede in het Heilige Land.  Ik hoop ook dat de pro-Israëlbeweging dat eindelijk eens een keer niet nóg moeilijker maakt dan het al is…
Gewoon open en eerlijk in gesprek gaan, zien en horen, zonder eisen en anathema’s vooraf, zou al een goed begin zijn.

Greetz, Jominee

*Zomaar een voorbeeld van het christen-zionistisch gerommel met de benaming “Israël” vind je HIER.
Dit bericht werd geplaatst in Kerk & Israël en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

38 reacties op niet horen, niet zien en vooral zwijgen

 1. Ruud zegt:

  In 1 Petrus 2:9-10 wordt aan niet-Joden gezegd dat zíj een uitverkoren geslacht zijn. Dit klopt met Romeinen 11, want als je dat hoofdstuk in zijn geheel (dus ook verzen 4-6) goed leest, zie je dat uitverkoren zijn niet is gebaseerd op je etnische afkomst, maar op je geloof. Dat was in vroegere tijden al zo, omdat Joden die status konden verliezen door ongeloof en niet-Joden zoals Rachab dit konden verkrijgen door geloof. Dat is vandaag de dag net zo. Alleen zij die geloven dat Jezus de Messias is, mogen zich rekenen tot het uitverkoren volk. Dat is voor Joden en niet-Joden precies hetzelfde. Zoals Romeinen 11:5-6 en 9:27 duidelijk maken, is het niet collectief geheel Israël dat uitverkoren is, maar helaas slechts een klein deel…… Trouwens, wat staat er in Romeinen 9:24-26 over uitverkoren zijn?

  Vroeger moest je je als niet-Joodse man laten besnijden en Joods worden om tot het uitverkoren volk toe te treden, maar nu hoeft dat (en mag dat!) niet meer en kun je (en moet je!) blijven zoals je bent, zoals Galaten heel duidelijk maakt.

  Romeinen 11 maant niet-Joden tot bescheidenheid jegens Joden, want God heeft de Joden ook niet collectief verworpen, ook al dachten sommigen van wel. Romeinen 2 doet het omgekeerde, namelijk Joden manen tot bescheidenheid jegens niet-Joden, want zij zijn als Joden namelijk helemaal niet beter, ook al dachten sommigen van wel. Ofwel: bescheidenheid siert ons allemaal, want wij allen – edele èn wilde takken – zijn alleen aangehecht door genade en niet door eigen prestaties, want die konden wij allen namelijk helemaal niet leveren.

  Joden en niet-Joden zijn aan elkaar gelijk en geen van beiden is superieur aan de ander. Jezus is wèl God en Israel is het zeer zeker niet. Het land èn het volk Israël staan dus in tegenstelling tot God zelf zeker niet boven kritiek, net zo min als Nederland en de Nederlanders.

  Er staan inderdaad veel mooie beloftes in de Bijbel en die hadden tot gevolg dat veel Joden destijds dachten dat die lastige timmermansZoon die huilend verklaarde dat Jeruzalem verwoest zou worden (geciteerd in Lucas 19:42-44) rustig genegeerd of desnoods uit de weg geruimd kon worden. Dat verwoesten van Jeruzalem en van Zijn Tempel: dat zou God toch nooit ofte nimmer toelaten, gezien alle beloftes die Hij gedaan had en ook toen al zwart op wit vastgelegd waren? Zij waren toch nog steeds Zijn volk? Ik denk dat veel pro-Israël christenen hetzelfde gedacht zouden hebben als zij toen geleefd hadden.

  Ondanks al die mooie beloften waaraan zij vasthielden, liep het helaas heel anders in het jaar 70, net zoals het heel anders liep in het jaar 586 voor Christus….. God is sindsdien altijd hetzelfde en Dezelfde gebleven. Er staan niet alleen beloftes, maar ook (nog meer!) waarschuwingen in de Bijbel. Die gelden ook nog steeds, ja ook voor ons….. Ook vandaag geldt Deuteronomium 28 in zijn geheel en dus niet alleen die prettig in het gehoor liggende verzen 2-14, maar ook vers 1 en verzen 15-69. Vergelijk eens het aantal zegenverzen (13) met het aantal vloekverzen (54!).

 2. Huub Schaab zegt:

  Beste Jominee en Ruud: de hele bijbel is vol van Gods plan(nen) en handelen met de volken en met het volk Israel. Zowel Zijn strenge rechtvaardigheid als Zijn lankmoedigheid en genade. Zijn bijzondere uitverkiezing van Israel betekent het begin van de verlossing van de hele wereld. Overal vind je de profetieën over de straf (verstrooiing) en de bevrijding (terugkeer en herstel) van Israel. En ook over Gods afrekening met de vijanden van Israel. Dat is geen “starre en onwrikbare uitleg”, maar gewoon lezen en geloven wat er staat! Lees bv. Ezechiel 36, 37. Lees Jeremia 30. Lees Joel 2 en 3. Lees Romeinen 11. Je zegt het terecht: Gods Woord is inderdaad uitgegaan van Sion. En het zal Zijn werk doen en voltooien. Zijn Woord is niet star, maar wel onwrikbaar! Lees het en geloof het.

  • jominee zegt:

   Beste Huub,

   Ik doe niet anders. Maar blijkbaar interpreteer ik wat ik lees anders. Het enige dat Ruud en ik telkens weer naar voren brengen, is dat uitverkiezing door God nooit en te nimmer een argument of een dekmantel kan zijn voor het plegen van onrecht. Daar zijn denk ik die profetieën en bijbelpassages waarnaar jij verwijst ook nooit voor bedoeld geweest.

   Wat mij in jouw reactie en die van andere voorvechters voor (de staat) Israël opvalt is dat bijna alle schriftgedeeltes die je noemt uit het Oude/Eerste Testament komen. En het onder voorvechters van (de staat) Israël befaamde hoofdstuk Romeinen 11 noemt niet één keer de naam van Jezus Christus. Blijkbaar wordt de “bril” waardoor Jezus zelf de schriften van Israël las door veel christenen die menen te moeten opkomen voor de staat Israël voor het gemak even afgezet. Ik denk daarentegen dat we als volgelingen van Jezus ook in ons denken over en kijken naar (de betekenis van) de staat Israël steeds eerst die bril moeten opzetten. En het is dan opvallend dat Jezus voor het aardse Jeruzalem niet bepaald een glorieuze toekomst ziet weggelegd (Joh. 4:21, Luc. 19:41-44 en Luc. 21 en parallelteksten). En zelfs Jeremia heeft erop gewezen dat het volk Israël zich niet kan beroepen op de tempel (of Jeruzalem) en onderwijl rustig de zwakken in het land kan uitbuiten en onderdrukken: Jer. 7.

   Profetie is niet zozeer “toekomstvoorspelling” als wel vermaning tot bekering.

 3. Bets Jansen zegt:

  Precies Johan, zoals ik al zei staat in Romeinen dat de Joden vijand van het evangelie zijn om ‘uwentwil’ (wij dus) maar uitverkoren om de wil van de Vader. Houd dat maar voor ogen. Jezus heeft zijn leven zelf neergelegd, dat dat door het Joodse religieuze establishment niet is tegengehouden kun je ook anders opvatten. God heeft het gezien en toegelaten, maar laat Zijn verbondsvolk niet los. Wie ook maar 1 jota van de wet afneemt of toevoegt, gaat tegen de wil van Jezus. Jullie kunnen niet recht maken wat krom is. Hij zal de Joden bijeen vergaderen en terugbrengen in het land dat hij hen beloofd heeft en Zijn woord zal voortgaan vanuit Zion. Hallelujah!

  • jominee zegt:

   Jezus’ opmerking “zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn” in Mat. 5:18 heeft een heel bijzonder vervolg. Hij zegt tot zes keer toe: “Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd … En ik zeg jullie…” En daarmee geeft hij aanscherpingen van de thora die (in elk geval in de ogen van zijn tijdgenoten) zo ver gaan dat ze een diepgaande wijziging van de wet(suitleg) vormen. Dat is een heel andere omgang met de wet dan de starre en onwrikbare manier die jij hier lijkt te hanteren.

   Gods Woord IS uitgegaan van Sion – de apostelen hebben die opdracht van Jezus vervuld toen zij het Evangelie wereldwijd verkondigden. Het heil IS uit de joden uitgegaan en de verkondiging van de grote daden des Heren HEEFT van hen uit geklonken over heel de wereld. Het gaat daarbij om een VOLG-orde en niet om een RANG-orde binnen Gods heilsorde: eerst de jood, dan de Griek. Bij God staat de een niet boven de ander en de poort van Gods koninkrijk staat voor ieder van hen open!

 4. Ruud zegt:

  Het feit dat Israël door veel extremisme bedreigd wordt, betekent niet dat Palestijnen dus geen rechten hebben, Huub. Je moet ook eens verder kijken dan alleen die winkels, hotels en zaken en eens met de mensen ter plekke praten. Het luchtruim en het havengebied van Gaza worden overigens nog steeds door Israël gecontroleerd, dus of je nu van niet-bezet kunt spreken is de vraag. De Palestijnse Autoriteit was destijds overigens tegen (!) die terugtrekking van Israel uit de Gazastrook, omdat dit Hamas in de kaart zou spelen. Die Hamas- en andere raketten zijn afschuwelijk en zeer te verwerpen, maar het aantal Palestijnen dat in de Gaza-oorlog is omgekomen (minstens 500, onder wie 90 kinderen, onder wie ook enkele christelijke kinderen) is nog altijd een veelvoud van het aantal doden aan Israëlische kant (13, geen kinderen). Of interesseert je dat niet zo, omdat het natuurlijk allemaal hun eigen schuld is, want dan hadden “ze” maar niet “allemaal” Hamas moeten steunen? Veel mensen zeiden vroeger ook over Joden dat hun lijden hun eigen schuld is, want dan hadden “ze” maar niet “allemaal” Kruisigt Hem moeten krijsen. Beide redeneringen zijn even verfoeilijk en niet waar. Het is onze opdracht om naar beide kanten van het verhaal te luisteren en niet naar de ene of de andere kant door te slaan. Beide partijen zijn niet alleen slachtoffer, maar ook dader.

 5. Bets Jansen zegt:

  Huub, als je de vervangingstheologie aanhangt en zoals Ruud in een van zijn reacties neigt naar het aanwijzen van de Joden als de moordenaars van Jezus, dan kun je mijns inziens ook weinig anders verwachten. Deze mensen waren er altijd al en zullen er altijd blijven totdat de nieuwe wereld aanbreekt en zij voor een enorme grote verrassing zullen komen te staan.

  • jominee zegt:

   Bets, je doet net alsof Ruud een vreselijke misdaad begaat door erop te wijzen dat Jezus door toedoen van zijn joodse broeders ter dood is gebracht. Dan zul je ook veel moeite hebben met iemand als Petrus die in zijn toespraak op het Pinksterfeest tegen zijn joodse medegelovigen zei:
   “Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. (…) Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.” (Hand. 2:24 & 36)

   Het staat er gewoon. De vraag is echter wat je met deze en andere vergelijkbare bijbelteksten doet. Gebruik je ze om de schuld van Jezus’ dood exclusief bij (de) joden neer te leggen – wat een eerste stap richting antisemitisme kan zijn – of gebruik je ze in de oerchristelijke (en reformatorische) zin om te zeggen: en wij, hier en nu, staan even schuldig, want wij hadden in hun plaats niet anders gehandeld – het is om onze zonden dat Jezus werd gekruisigd (vergelijk het mooie gedicht van Jacobus Revius “’t En zijn de Joden niet”).

   Wat Ruud doet, is gewoon goed zijn Bijbel lezen. En daar leert hij dat onrecht en meten met twee maten, door wie het ook gebeurt, Jood of Griek, een gruwel in Gods ogen is. Evenals het welhaast afgodisch op een voetstuk plaatsen van een bepaald volk.

 6. jominee zegt:

  Huub,

  Vanuit het gezichtspunt dat jij beschrijft, kun je dus iedere actie van het Israëlische leger als “verdediging” beschrijven, of het nu een defensieve of offensieve actie is. Zo bezien is de staat Israël het eeuwige slachtoffer. Het probleem is, dat je vanuit een slachtofferrol nooit iets positiefs kunt opbouwen, en altijd een ‘dader’ nodig hebt om jouw manier van leven in stand te kunnen houden. Dat nu is precies de kritiek die velen en ook ik hebben op het Israëlische regeringsbeleid: het gaat uit van het slachtofferschap en vandaaruit van de onschuld van de staat Israël: Israël kan per definitie niets fout doen als je zo redeneert. En dat is dus de valkuil van het voortdurend wijzen naar anderen als ‘de agressor’. Dat het sinds anderhalve eeuw de joodse kolonisten zijn die in een bestaande Arabisch-christelijk-islamitisch-joodse cultuur zijn binnengedrongen en het bestaande evenwicht hebben verstoord en verstoren, wordt dan voor het gemak buiten beschouwing gelaten.

  Ook al is er geen permanente bezettingsmacht meer aanwezig in de Gazastrook, toch heeft het Israélische leger volledige zeggenschap over wat en wie er in- en uitgaat – dat gaat tot en met het niveau van “shampoo wel, en hairconditioner niet”. Bovendien voert het Israëlische leger wekelijks aan- en invallen uit op en in de Gazastrook. Daarmee wil niet gezegd zijn dat de ongerichte raketaanvallen vanuit Gaza op Israëlisch grondgebied geen oorlogsmisdaden zijn, dat zijn ze weldegelijk. Tegelijk is ook de Israëlische belegering en afsluiting van de Gazastrook een vorm van collectieve bestraffing van de burgerbevolking een oorlogsmisdaad volgens de Geneefse conventies.
  Feit blijft dat Israël te land, ter zee en in de lucht de Gazastrook volledig houdt afgegrendeld en dus de jure en de facto verantwoordelijkheid draagt voor het lot van de belegerde bevolking.

  Jaffa en Haifa zijn Israëlische steden en liggen niet in de bezette West Bank of de belegerde Gazastrook. De inwoners van die steden, jood of Arabier, zijn Israëlische burgers met een Israëlisch paspoort. Het lijkt me nogal logisch dat Arabische c.q. Palestijnse Israëli’s hetzelfde recht op welvaart hebben als hun joodse medeburgers.

  Tot slot: ik ben niet anti-Israëlisch, maar pro-Israëlisch. Dat iemand tegen het beleid van de Nederlandse regering is, maakt hem ook niet anti-Nederlands, toch?
  Blijkbaar hebben jij en ik een tegenovergestelde weg afgelegd. Ik heb sinds mijn kindertijd altijd grote sympathie gehad voor Israël – niet verwonderlijk voor een braaf gereformeerd jochie. Ook toen ik mijn studie Arabisch begon, lag mijn sympathie bij Israël. De laatste 15 jaar zag ik de Israëlische regeringen echter keer op keer dingen doen die indruisen tegen veel wat ik als christen en Nederlands burger moreel verantwoord en wenselijk vind. Het ooit heldhaftige (was dat zo?) staatje Israël, is verworden tot een bullebak die zich van niemand iets aantrekt en er bij het minste of geringste op los mept, en die voortdurend en plein public zijn zwakke buurjochie treitert.

  De vraag is, hoe je zo’n asociaal figuur kunt leren zijn conflicten te deëscaleren en op een opbouwende manier vrede te zoeken met z’n buren. Want ook die zitten niet op oorlog en ellende te wachten – tenzij je natuurlijk wilt beweren dat Arabische moslims en christenen van nature slechtere mensen zijn dan joden.

  De staat Israël heeft evenveel recht van bestaan als de Arabische buurlanden inclusief Palestina. De vraag is alleen of je met de handelwijze die Israël nu heeft, dat bestaansrecht op een duurzame wijze kunt veiligstellen. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet kan en dat een weg naar een rechtvaardige vrede alleen langs een weg van vreedzaamheid en inschikkelijkheid van beide kanten bereikt kan worden. Met één van beide partijen eerst machteloos, monddood en handelingsonbekwaam maken, bereik je geen echte vrede en dus ook geen veilige staat Israël…

 7. unger zegt:

  Iemand het boek ‘steen door de ruit’ van Bart Repko gelezen?

 8. Huub Schaab zegt:

  Ik heb de discussie met belangstelling gelezen. Ik wil er wel op wijzen, dat de term “de bezette Palestijnse gebieden” niet juist is. Ze zijn na de verdedigingsoorlog van 1967 door Israel veroverd op Egypte (Gaza) en Jordanië (deel van Jeruzalem en de “West Bank”). De gebieden zijn sindsdien sterk ontwikkeld, de levensverwachting is bijvoorbeeld omhoog geschoten. Gaza is door Israel aan de P.A. overgedragen (en daarna door de terreurgroep Hamas overgenomen). Op de West Bank is voor een groot deel Palestijns (P.A.) zelfbestuur, met een eigen regering, politie, hoofdstad etc. In Israel (grenzen van 1949) wonen meer dan 1 miljoen Arabieren die een Israelisch paspoort hebben, maar de beoogde Palestijnse staat wil geheel “Judenrein” blijven. Overigens: onder P.A. bestuur is het aantal (Arabische) christenen snel afgenomen onder invloed van de overheersende islam.

  • jominee zegt:

   Huub,

   Volgens de definitie van de Verenigde Naties zijn de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook wel degelijk door de staat Israël bezette gebieden.

   In hoeverre de oorlog van 1967 een verdedigingsoorlog was valt te betwisten. Maar hoe het ook zij: die oorlog heeft plaatsgevonden en sindsdien voert de staat Israël effectief het bestuur over de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogten. De Golanhoogten zijn door Israël volledig geannexeerd, de andere twee gebieden niet: ze vormen dus zelfs naar Israëlisch recht geen integraal onderdeel van de staat Israël!

   Het Palestijnse zelfbestuur op de West Bank is niet “voor een groot deel” zoals jij beweert. Als je het goed bekijkt staat de PA voor een onmogelijke en absurde taak. Bij de Oslo-akkoorden van 1993 is de West Bank namelijk verdeeld in drie soorten gebieden (Area’s):
   Area A: Civiel en militair bestuur door de Palestijnse Autoriteit, voornamelijk steden – 2,7 % van het totale oppervlak.
   Area B: Civiel bestuur door Palestijnse Autoriteit, militair bestuur door Israël, voornamelijk platteland – 25,2 % van het totale oppervlak.
   Area C: Civiel en militair bestuur door Israël, met name gebieden met veel nederzettingen en rond de muur – 72,1 % van het totale oppervlak.

   Het burgerlijk bestuur van de PA heeft dus slechts zeggenschap over 27,9 % (ruim een kwart) van de hele West Bank. De betreffende gebieden A en B zijn bovendien gefragmenteerd in 227 (!) afzonderlijke gebiedjes waarvan er 199 kleiner zijn dan 2 vierkante kilometer. Al die gebiedjes zijn van elkaar gescheiden door C-gebieden die onder volledig Israëlisch civiel en militair bestuur staan. Veelal zijn deze scheidingen “hard” gemaakt door permanente of tijdelijke wegblokkades en/of militaire checkpoints.
   Je zou dus eerder moeten spreken van “een lappendeken van mini-bantoestans” dan van “het gebied” onder bestuur van de PA.

   Tot slot: Over de reden/oorzaak van de sterke afname van het aantal Palestijnse christenen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook wordt verschillend gedacht, ook door christelijke Palestijnen zelf. De Palestijnen die ik heb gesproken hebben het voornamelijk over de ontberingen onder de Israëlische bezetting die christelijke jongeren aanzetten tot emigratie. Daarbij krijgen christelijke Palestijnen makkelijker toegang tot westerse immigratielanden dan moslims.

   De ruime miljoen Arabische/Palestijnse Israëli’s voelen zich door regering en overheid consequent achtergesteld bij de joodse Israëli’s. Eén voorbeeld daarvan is dat hooguit een handjevol Arabische dorpen en steden sinds 1948 nog toestemming heeft gekregen om hun bebouwde kom te vergroten, terwijl de bevolking wel meer dan verdubbeld is. Dit in tegenstelling tot de vele joodse steden, dorpen en nederzettingen die sindsdien zijn gebouwd en uitgebreid.

   Dat de levensstandaard en de levensverwachting in de bezette gebieden sinds 1948 is gestegen is mooi. Dat geldt ook voor Israël en de omringende Arabische landen. Het zou erg zijn als het niet zo was.
   Een cynicus zou bovendien kunnen reageren met: dat is eigenlijk verschrikkelijk, want nu moet de gemiddelde Palestijnse inwoner van Gaza en de West Bank nóg meer jaren onder een militair bezettingsbewind leven.
   Een hogere levensverwachting en welvaart veranderen niets aan het feit dat de psychische en sociale gevolgen van de militaire bezetting van de gebieden desastreus zijn voor de Palestijnse inwoners.

   • Huub Schaab zegt:

    Jominee,

    Je hebt gelijk: het gaat om de feiten: je percentages over de “West Bank” zullen wel kloppen. In 1967 was de totale vernietiging van Israel het doel van Egypte, Syrie en Jordanië. Dus wel verdedigingsoorlog! Gaza is niet meer bezet trouwens. Na volledige ontruiming in 2005 is het nu een bron van (raketten)terreur, gericht op mannen, vrouwen en kinderen. Als je naar Bethlehem of Jericho gaat, kom je na Israelische en P.A. controle in Palestijns gebied, met Palestijnse (bewapende) politie etc. Trotse Arabische inwoners hebben daar hun hotels, winkels, zaken. In Jaffa kun je heerlijk eten bij Dr. Shakshuka, daar zit het altijd vol Joodse en Arabische gasten, en de baas is een Arabier. In net zo’n restaurant in Haifa blies een terrorist zich een jaar of 9 geleden op. Maar wat ik ook zeg: het is duidelijk dat je alles bekijkt door een anti-Israel gekleurde bril. Ook ik droeg deze bril lange tijd, redeneerde net zo. Maar als je goed kijkt (zonder die bril) zie je wat er echt aan de hand is. De enige Joodse staat ter wereld die nog steeds (openlijk!)bedreigd wordt met vernietiging. Zet die bril eens af Jominee!

 9. Bets Jansen zegt:

  Zoals ik al eerder zei, houd ik deze discussie eigenlijk voor gesloten want het heeft verder denk ik weinig zin.

  • jominee zegt:

   Blijkbaar is nu ook de laatste ijsschots gesmolten…

   Ons blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde! En die liefde gebiedt (!) ons om ons in te zetten voor recht en gerechtigheid en voor de slachtoffers van onrecht. En daarbij hoor je geen onderscheid te maken in slachtoffers uitgaande van wiens slachtoffer zij zijn. Want daders kunnen zich voor hun onrechtvaardige daden niet beroepen op hun eigen slachtofferschap. Als je begrijpt wat ik bedoel…

 10. Bets Jansen zegt:

  Dat is zo Johan, maar wel volgens al in de bijbel aangekondigde route. Daar waar het jullie uitkomt om Israel als land met een claim te ontkennen switchen jullie snel naar een vrije interpretatie van de bijbel, daar waar jullie Israel kunnen raken kauwen jullie 10 keer op elke letter. De voeten van Jezus bij Zijn wederkomst zullen staan op de Olijfberg en zal deze berg in 2-en splijten, niks geen vergeestelijking van de stad Jeruzalem. En het woord des Heren zal voortgaan uit Zion. Het draait zeker om God, dat zal Israel ook inzien t.z.t., maar God heeft om voor ons onbekende en wellicht ook onbegrijpelijke reden een doel met dit volk gehad en een plan voor de toekomst uitgestippeld. Jij, Ruud noch ik of de Arabische christenen kunnen hier enige verandering in aanbrengen. We worden ook gewaarschuwd om te pochen ten koste van Israel, zo lezen we in Romeinen. In de brief aan de Romeinen wordt heel duidelijk gesteld dat de Joden vijand zijn van het evangelie om “uwentwil” (wij dus), maar naar de wil van de Vader zijn zij uitverkoren. De profeten zijn heel duidelijk, het Joodse volk zal vanuit alle windstreken bijeen vergaderd worden en worden teruggebracht in het land dat God voor hen bestemd heeft. Dit betekent niet dat Israel zomaar alles kan doen, zoals inderdaad ook uit de bijbel blijkt, maar het betekent wel dat in die setting het plan van God ten uitvoer zal worden gelegd. Dat kunnen de gelovigen uit de volkeren maar beter aanvaarden en Israel vanuit die gedachte aanspreken op eventuele malversaties. Het positie van het Joodse volk is duidelijk: zij zullen terugkeren naar het land van hun voorvaderen. Dat proces is op gang gekomen en zal worden voltooid.

  • jominee zegt:

   Bets,

   Jij hebt het in jouw reactie over 5 verschillende “Israëls”: het oudtestamentische volk Israël, het “overgebleven Israël” uit de tijd van het Nieuwe Testament (Juda en Benjamin), het Joodse volk, de uitgerukte takken van de olijboom uit de Romeinenbrief en de huidige staat Israël. Op die manier voer je wat ik een “ijsschots-discussie” noem: je begint bij het ene “beeld” en springt over op een ander beeld zodra je argumenten op zijn, en dan weer het volgende, en de discussiepartner mag dan telkens van schots tot schots achter je aan springen tot hij op een gegeven moment natte voeten krijgt. Zo “win” je misschien een discussie, maar daarmee bewijs je nog niet je gelijk.

   De manier waarop jij de Bijbel letterlijk en concreet neemt, is bovendien niet consequent vol te houden. Kijk bijvoorbeeld naar Gods belofte aan David dat zijn nageslacht voor eeuwig op de troon zou zitten in Jeruzalem/Sion. Al een paar generaties later was dat niet meer het geval en werd eerst het Noordrijk Israël en 150 jaar later het Zuidrijk Juda in ballingschap weggevoerd. Waar is het “in eeuwigheid” gebleven als je het letterlijk wilt nemen? Zelfs als je het zou willen vergeestelijken richting Christus die op de troon zit, is het “in eeuwigheid” niet meer in letterlijke zin vol te houden.

   De profeten waren inderdaad duidelijk en hebben gelijk gekregen toen na de ballingschap in Babel de joden terug konden keren naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen.

   Daarna is het doel van God met Israël volgens mij bereikt: het heil is uitgegaan uit de joden, namelijk in Christus Jezus – vanaf dat moment kan ieder mensenkind, alle naties en volken redding vinden in Hem, ook de joden zelf. Meer dan dat valt er bij God niet “te halen”: eeuwig leven (zie Johannes 4, het gesprek met de Samaritaanse vrouw). Zowel de berg Gerizim als Jeruzalem hebben afgedaan als “heilige plaats” – het gaat er enkel nog om of de mensen de Vader in Geest en waarheid aanbidden. Wáár dat gebeurt, doet niet ter zake. Waar zó wordt gebeden, dáár is heilige grond, dáár is Jeruzalem, dáár is de tempel.

 11. jominee zegt:

  Bets,
  Ruud verafschuwt niet Israël (en wie of wat bedoel je daarmee precies?), hij heeft stevige doch gerechtvaardigde kritiek op het Israëlische regerings- en overheidsbeleid ten opzichte van de Palestijnen in Israël en de bezette Palestijnse gebieden.
  Waar christenen menen dat onrechtvaardige beleid met bijbelwoorden te moeten goedpraten en staven, richt hij ook zijn pijlen op dit soort onchristelijke theologie.

  Het draait in de Bijbel namelijk niet om Israël, maar om God – en de Israëltheologie vanuit de “pro-Israël-hoek” komt vaak gevaarlijk dichtbij een nationalistisch-etnische theologie die (het volk) Israël op de plaats van Christus zet. Het volk Israël is in Gods plan echter geen doel in zichzelf, maar een middel om alle volken der aarde te bereiken met de boodschap van de grote daden des Heren.

 12. Bets Jansen zegt:

  Het lijkt me beter als we deze discussie beëindigen, Ruud. Het is me duidelijk hoe zeer je Israel verafschuwt. Het wordt t.z.t. waarschijnlijk een hele schok voor je als alles ontvouwd wordt. Maar ik ga er van uit dat je desalniettemin in genade zult worden aangenomen.

 13. Ruud zegt:

  Ik citeer gewoon een Bijbeltekst, Bets. Lees ik hier nou een beschuldiging aan het adres van de Bijbel dat dat Boek beschuldigingen verspreidt aan het adres van de Joden?

  Die 144.000 uit Openbaring 14 zijn niet alleen Joden, maar ook nog eens allemaal mannen, omdat ze zich namelijk niet hebben afgegeven met vrouwen. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat dit over vrouwen zo zou worden gezegd. Beetje sneu voor de (ook Joodse) dames alsmede voor die andere ca. 14 miljoen Joden die er nu leven? Zo simpel werkt het dus niet. Overigens wordt later in Openbaring 7 gesproken over een onafzienbare menigte van veel en veel meer dan 144.000 die uit alle volkeren (ook het Joodse) en talen (ja, ook het Arabisch) komen. Dat zegt niets over het Oude Verbond, omdat Joden net als niet-Joden alleen tot God kunnen komen via het Nieuwe Verbond. Jezus zegt duidelijk dat niemand tot de Vader kan komen dan via Hem.

  Het is trouwens niet waarschijnlijk dat met het hemelse Jeruzalem uit Openbaringen het huidige aardse Jeruzalem wordt bedoeld.

  Je tegenstelling tussen Zion en Al Quds (het heiligdom) is dus zeer kunstmatig en gezocht.

 14. Bets Jansen zegt:

  Lees ik hier nou een verkapte beschuldiging aan het adres van de Joden dat zij Jezus vermoord hebben, Ruud?

  Dan mag ik je er op wijzen dat Openbaringen spreekt over het lied van Mozes dat gezongen gaat worden in de Nieuwe Wereld. En de 144.000 zijn ook Joden en geen gelovigen uit de volkeren. Kennelijk is het oude verbond met de Joden dan nog heel belangrijk voor God. Vanuit Zion zal het Woord des Heren klinken, niet vanuit Al Quds.

 15. Ruud zegt:

  Nee, maar God kan het opnieuw opschorten. Daar zie ik zeker niet naar uit of zo, maar het is wel zo dat God niet verandert en dus ook niet milder gaat denken over dit soort zaken, in tegenstelling tot wat sommige (christen)zionisten lijken te denken. De Bijbel spreekt niet alleen maar positief over Jeruzalem en dat is niet voor niets. In Openbaringen 11:8 wordt Jeruzalem wel vergeleken met Sodom en Egypte. Dat is niet al te complimenteus. Althans, ik ken maar 1 stad waar de Heer werd gekruisigd. Lees ook Mattheus 23 maar eens. Ook Micha is niet heel erg vriendelijk en dat geldt wel voor meer profeten.

  Je hebt gelijk, uiteindelijk komt het goed: Jeruzalem – hoe dat er dan ook uit zal zien – zal in het eind worden bewoond door (uitsluitend!) eenieder – Joods of niet – die gelooft dat Jezus de beloofde Messias is. Dat is dus het Nieuwe Verbondsvolk.

 16. Bets Jansen zegt:

  Ruud, opschorten is niet hetzelfde als teniet doen of veranderen. Ik meen uit jouw toon af te leiden dat jij dat maar al te graag zou willen, maar dat zal, als je de bijbel tenminste serieus neemt, toch echt niet gebeuren. Ik zeg niet dat Palestijnse christenen zich alles hoeven te laten welgevallen, ik zeg alleen maar dat de bijbel heel duidelijk is over de plannen van God. Zoals ik al zei, het is Zion van waaruit het woord des Heren zal uitgaan, niet een andere stad. Het woord Zion is denk ik niet voor niets gebruikt. Zion en het oude verbondsvolk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik weet niet waarom God deze “constructie” heeft gekozen, ik weet alleen maar dat Zijn woord ons dat vertelt en daar kun jij noch ik, alsmede de Arabische christenen niets aan veranderen. Hoeft ook niet, want het zal goed zijn.

 17. Ruud zegt:

  Bets, je interpretatie van Ezechiel is er slechts een van vele en het is helemaal niet gezegd dat die de juiste is. De Bijbel is geen krant en ook geen spoorboekje. In de Bijbel is het nog altijd zo dat éérst het volk tot inzicht komt en dan pas terugkeert naar het land, niet omgekeerd.

  Net zoals vroeger kan God de uitvoering van Zijn beloften opschorten als het volk niet naar Zijn wil (zoals weergegeven in bijvoorbeeld Leviticus 19:33-34, Ezechiel 47:21-23, enz, enz) handelt. Hiervoor wordt nadrukkelijk gewaarschuwd in Jeremia 18:10 en ook in Micha wordt gewaarschuwd tegen de neiging om de tempel als geluksamulet te zien die een garantie zou zijn tegen onheil ongeacht of de Tora wel of niet nageleefd wordt. De verbanning van het volk uit het land door de Babyloniers en later door de Romeinen is daar een voorbeeld van. Die “zekere orde” waar jij het over hebt staat dus niet zomaar onwrikbaar vast.

  Het zou goed zijn als sommige westerse christenen eens ophouden met Palestijnse christenen zo betweterig, arrogant en paternalistisch te benaderen. Deze benadering staat wel in heel schril contrast met de nederige en soms bijna kruiperige en slaafse manier waarop diezelfde christenen Joden menen te moeten bejegenen. Voor God zijn Joden en Palestijnen gelijk en dat hoort voor ons ook zo te zijn.

  Net zoals vroeger hoeven Palestijnse christenen zich niet zomaar alles te laten welgevallen van hetgeen hen door Israël is en wordt aangedaan. God vervult zeker beloften, alleen niet over de ruggen van Zijn Palestijnse kinderen.

 18. Bets Jansen zegt:

  Ruud, ik begrijp niet zo goed wat je in de context van onze discussie wilt zeggen met je laatste post. Daar hadden we het namelijk niet over. We hadden het over het feit dat God kennelijk, om onduidelijke redenen overigens, in zijn heilsplan een centrale plaats voor het Joodse volk heeft weggelegd en Zion als basis hiervoor heeft genomen.

  Kijk, wat niet ter discussie staat hier is het feit dat ook Israel niet altijd overeenkomstig het Woord handelt. Laten we het maar even zo uitdrukken. Dat neemt evenwel niet weg dat het plan van God heel duidelijk is. De profeet Ezechiel wijdt er zelfs een heel verhaal aan, over de terugkeer van de Joden in het heilige land vanuit de 4 windstreken der aarde, tot de beenderen die tot leven komen en de geest die vervolgens ook nog tot leven zal komen. Dit alles leidt volgens de bijbel tot het feit dat de het woord des heren vanuit Zion zal voortgaan. Dit lijken me toch allemaal beloften die God aan het Joodse volk heeft gedaan en die heden ten dage hun beslag krijgen. Dat daarbij niet alles over rozen gaat moge duidelijk zijn, maar men kan de profetien niet naar believen veranderen. Nogmaals, ik denk dat christenen zich beter kunnen verzoenen met het feit dat het om Zion gaat, in plaats van dat zij de plek, deze entiteit verafschuwen en als een vloek bejegenen. Het zou ook hun taak moeten zijn dit de Arabische christenen te laten inzien, in plaats van hen te ondersteunen in een bevrijdingstheologie. Ja, God is er voor iedereen, maar hij heeft wel een zekere orde vastgesteld, en dan gaat het christenen niet aan deze eigenhandig te veranderen.

 19. Corrie van der Hart zegt:

  Ratna,
  Denk jij nu dat je ds. Van den Berg nog wat moet leren? Je maakt je gewoon belachelijk. Het is eerder andersom. Jij kunt nog heel wat leren van de ds.
  Je zegt wel op je weblog dat je onafhankelijk of onpartijdig bent, maar je bent zo pro-Israel als wat.
  Lees “De etnische zuivering van Palestina” van Ilan Pappe eens zou ik zeggen, voordat je weer met die nonsens komt. Of kijk hier eens: http://eindpunt.blogspot.com/2011/12/crecasnl-naud-van-der-ven-en-ruth-de.html

 20. Ruud zegt:

  Niet alle christenen zijn niet-Joden, Bets. Ook Joden kunnen in Jezus als Messias geloven, temeer daar Jezus zelf ook Jood is. Dat heeft verder geen invloed op hun Joodse identiteit, omdat de Bijbel in Galaten heel duidelijk aangeeft dat wie Joods is ook Joods moet blijven en wie niet-Joods is moet niet-Joods blijven. Ofwel: wie niet besneden is toen hij tot geloof kwam, mag zich niet alsnog laten besnijden en wie het al wel is moet het zo laten. Uiteraard denk ik dat besnijdenis om medische redenen geen probleem is net zoals de sabbat gemaakt is voor de mens en niet omgekeerd.

 21. Bets Jansen zegt:

  Ruud, volken hebben een andere bediening. Het Joodse volk is niet beter of staat op een voetstuk, maar anders. Dat is ook de betekenis van het woord ‘heilig’. En in de toekomst zal Zion geen AL Quds heten, de bijbel is daar heel duidelijk over. Voor grote groepen christenen (en andere niet-Joden) kennelijk moeilijk te verteren.Voor mij helemaal niet. Het komt allemaal goed.

 22. Ruud zegt:

  Het probleem is dat er teveel Israelocentrisch en te weinig Christocentrisch wordt gedacht. Het draait niet om Israel, maar om het heilswerk van Jezus zelf. Het is dus wel degelijk van belang hoe het heilsplan door God uitgewerkt zal worden.

  Zion is altijd al een synoniem geweest van Jeruzalem. Dat blijft gewoon zo. De naam Al Quds zal Jeruzalem ook blijven houden, omdat dat nu eenmaal de Arabische naam van deze stad is en er nu eenmaal veel Arabieren in de regio wonen. Quds betekent heiligdom en dat is bepaald geen onbijbelse titel.

  De Eeuwige heeft ook niet alleen Zion op het oog. Er staan veel meer dingen dan alleen Jeruzalem in de Bijbel en wat er over Jeruzalem staat is lang niet altijd positief en al helemaal niet in Jesaja. Ga het maar eens na als je de hele Bijbel serieus wilt nemen.

  De Eeuwige heeft iedereen op het oog. Gods volk zijn volgens 1 Petrus 2:6-10 al diegenen die Jezus als Messias erkennen. Dat kunnen Joden en niet-Joden zijn, want zoals Jezus zelf al aangeeft, gaat het niet om je DNA, maar om je hartsgesteldheid. Dat was in het Oude Testament al zo en dat is vandaag niet anders. Niemand kan zich op basis van afkomst zomaar als lid van Gods volk rekenen.

  Uit Zion zal de wet voortgaan, maar dat betekent niet dat Zion de wet uitvaardigt. Dat doet Iemand Anders.

  Helaas is de liefde voor Zion vaak gelegen in filosemitisme, de hardnekkige neiging om Joden op een voetstuk te zetten en als superieur te beschouwen aan niet-Joden en vooral Palestijnen. Zoals gezegd, filosemitisme is net zo verfoeilijk als antisemitisme. Voor God zijn Joden en Palestijnen aan elkaar gelijk omdat het beiden mensen zijn. Zo hoort onze instelling ook te zijn.

 23. Bets Jansen zegt:

  Ruud, ik bedoelde te zeggen dat Jezus met deze woorden heel duidelijk aangeeft dat het jodendom – en ja, indirect ook zijn eigen joods-zijn- niet heeft afgedaan. Diegenen die bijvoorbeeld Jezus proberen te classificeren als Palestijn in plaats van Jood, kunnen dit niet volhouden. Hoe ook precies het heilsplan in elkaar zit en uitgewerkt moet worden is op zich niet zo van belang, van belang is dat Jeruzalem kennelijk Zion zal heten in de laatste dagen (zie Jesaja 2) en niet Al Quds en dat vanuit die plek het woord van God alom gehoord zal worden. Een christen die de hele bijbel serieus neemt kan dat niet wegwuiven. Dat heeft niets met een voetstuk te maken. Israel heeft nooit op een voetstuk gestaan, en als het er al op dacht te staan, dan kukelde ze er steeds van af. Maar desondanks is het kennelijk Zion die de Eeuwige op het oog heeft. Deze keuze staat vast en kan door niemand veranderd worden. Vaak is de afkeer van Zion gelegen in het diepere, antizionisme komt niet zelden voort uit antisemitisme, op de hardnekkige neiging om de Joden toch maar weer even op hun plaats te zetten. Ik begrijp het niet, christenen hoeven niet jaloers te zijn, voor hen blijft nog genoeg over. Uit Zion zal de wet voortgaan, ik roep christenen op zich hiermee te verzoenen in plaats van zich er tegen te verzetten.

 24. Ruud zegt:

  Bets, er zijn niet veel niet-Joodse profeten in de Bijbel, dus het is wat vergezocht om het door Jezus vermelden van de profeten te zien als het benadrukken van Zijn Joodse identiteit. Ik geef alleen aan dat het niet juist is om het Joodse volk op een voetstuk te zetten of om in het conflict tussen Israël en de Palestijnen altijd Israël automatisch gelijk te geven alleen omdat Jezus immers Joods is. Zoals de Bijbel aangeeft, zijn Joden en niet-Joden in Gods ogen aan elkaar gelijk (en ook even zondig).

  Het Heil komt uit de Joden, maar dat is alleen aan God zelf te danken, niet aan de Joden. Die hebben niet een speciale prestatie hoeven leveren om daarvoor in aanmerking te kunnen komen of zo. Het is Gods keuze geweest om het Heil uit de Joden te laten komen en die is niet gebaseerd op prestaties. Dat geldt voor niet-Joden overigens net zo.

  De wet zal voortgaan uit Zion, maar het is niet Zion die de wet bedenkt. Het is God die de wet heeft ingesteld, niet Zion. De boodschapper moet niet de eer krijgen die alleen de Opsteller van de boodschap toekomt.

 25. Ratna Pelle zegt:

  Beste Jominee,
  Je doet in je reactie naar Tjalling alsof de Palestijnen geheel los staan van de Arabische oorlogen en agressie tegenover Israel. Dat is natuurlijk niet zo. De oorlog in 1948 is door de Palestijnen begonnen, en toen zij hadden verloren vielen de Arabische staten binnen. Ook daarvoor al werden de Palestijnen geholpen door strijders uit bijvoorbeeld Syrië, al was dat niet op grote schaal. Tussen 1949 en 1967 waren er geregeld infiltraties van Palestijnen vanuit Egypte, Jordanië en Syrië en er waren ook trainingskampen in deze landen gevestigd. De PLO is met behulp van Egypte opgezet met als doel om Israel, niet wat nu de bezette gebieden zijn (en toen onder Jordanië en Egypte viel), te ‘bevrijden’. De Palestijnen wezen het delingsplan uit 1947 net zo hard af als de Arabische staten, en wilden door middel van oorlog een voor hen gunstiger uitkomst bedingen. De Palestijnen mogen van mij overigens best zeuren over de bezetting, maar ze zouden daarbij wel wat minder selectief en wat zelfkritischer mogen zijn. Dus ook de mufti van Jeruzalem veroordelen in plaats van hem te blijven prijzen zoals Machmoud Abbas verleden jaar nog deed, en ook de discriminatie en erger in bijvoorbeeld de vluchtelingenkampen in Libanon aan de kaak stellen.

  Je schrijft voorts dat het een mythe is dat Joden in Israel veilig zijn. Het klopt dat veel Arabieren er inderdaad alles aan doen om de zionistische droom van een vrij en veilig Israel te dwarsbomen, maar gelukkig slagen zij daar maar matig in. En veel Joden prefereren vrijheid die met wapens is afgedwongen boven het leven als minderheid in landen waar zij eeuwenlang zijn vervolgd en nog steeds (of moet ik zeggen: weer) met antisemitisme te maken hebben. Dat de Israelische regering niet altijd de meest verstandige beslissingen neem ben ik overigens met je eens.

 26. Bets Jansen zegt:

  Ik denk dat er geen misverstand bestaat over de verplichtingen die juist het Joodse volk vanuit haar uitverkiezing heeft. Ik beperk me hier daarom met het zeggen dat ik wel indicaties in het NT zie dat Jezus zijn joods-zijn benadrukt. Een aanknopingspunt kan zijn de gelijkenis van De rijke man en Lazarus, waar Abraham duidelijk verwijst naar de Joodse profeten (Lukas 16,19-31). Jezus vertelt niet voor niks een gelijkenis waarin naar voren komt dat de Joden de woorden van de profeten dienen te volgen. Als we dan meteen even aanhaken bij een van deze profeten, te weten Jesaja, dan lezen we daar in vers 2 dat de wet zal voortgaan uit Zion. Daar staat niet dat het woord des heren zal komen uit Washington, Brussel, Rome of Mekka. Het feit dat het woord Zion tegenwoordig een vies woord is geworden binnen de kerkgelederen is dus niet terecht.

 27. Tjalling Tjalsma zegt:

  Jos: Hier kan ik erg kort over zijn.
  De wereld was geen veilige plek voor het Joodse volk, mee vanwege de Christelijke vervangingstheologie. De Zionisten, en met name de door het Socialisme geïnspireerde seculiere Zionisten werkten daarom richting een zelfstandige Joodse staat. Voordat die staat er in 1948 kwam was er al sprake van Joodse immigratie in Palestina. Deze immigranten hebben vaak samenwerking met de Arabische bevolking aangeboden wat van Arabische kant stelselmatig werd geweigerd. Bovendien werden deze Joodse immigranten regelmatig met Arabische vijandelijkheden geconfronteerd, wat eigenlijk onbegrijpelijk was. De nieuwe immigranten brachten de -gekochte- grond met hulp van modernere methoden opnieuw in cultuur. Waarom vormden deze immigranten dan een doelwit? Dat begrijp ik dan weer niet.

 28. Ik snap niet zo goed wat je bedoelt, Tjalling, met het argument dat Palestijnen al voor de oprichting van Israel acties tegen Joden ondernamen in Palestina. Het enige dat dit duidelijk maakt is toch dat de bevoking van Palestina tegen Joodse kolonisatie was? De plaatselijke bevolking heeft zich vanaf het prille begin van het zionisme verzet tegen de verjoodsing van hun land onder de demantel van de Ottomaanse en de Britse overheersers. En is dat niet het goed recht van elke lokale bevoking, om zich tegen kolonisatie te verzetten?

 29. Ruud zegt:

  Dag Tjalling,

  Ik ben Johan niet, maar omdat je dit op een openbaar forum zet, neem ik maar de vrijheid om ook eens een duit in het zakje te doen.

  Inderdaad kun je het volk en het land niet zomaar los van elkaar zien, maar er hoort ook geen =-teken tussen te staan. Je kunt dus ook niet zomaar de landbeloften zomaar naar de 21e eeuw verplaatsen. Dat zegt verder niets over het bestaansrecht van de huidige staat Israël. Die is zelfs vastgelegd in een VN-resolutie en er is niemand hier die Israëls bestaansrecht in twijfel trekt.

  Allereerst is Jezus inderdaad Joods, maar het valt op dat Hij daar zelf maar weinig nadruk op legt. Op de uitroep van een vrouw in Lucas 11:27 over hoe gelukkig de schoot is die Hem gedragen heeft en de borsten waaraan Hij gedronken heeft, antwoordt Hij: Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’ Op een ander moment, in Lucas 8:20 waarin iemand Hem zegt dat Zijn moeder en broers hem dringend willen spreken, antwoordt hij: ‘Mijn moeder en mijn broers zijn degenen die naar het woord van God luisteren en ernaar handelen.’ Het wordt duidelijk uit beide passages dat Jezus het luisteren van mensen naar Gods stem en het handelen ernaar veel belangrijker vindt dan afkomst. Verder geldt nog steeds dat het feit dat Jezus een Jood is niet inhoudt dat elke willekeurige Jood dus (als) Jezus is. De nadruk op Jezus’ Joodse afkomst die door Christenen voor Israel (CvI) e.a. vaak zo graag gelegd wordt is dus Bijbels niet correct. Je hoort Joden (net als Palestijnen) gewoon goed te behandelen, los van de vraag of Jezus wel of niet Joods is. Joden mogen dus ook niet op een voetstuk worden gezet of worden beschouwd als een goddelijke entiteit, meer dan Arabieren en in een geschil tussen een Jood en een Arabier hoort de Jood niet bij voorbaat gelijk te krijgen, alleen omdat Jezus immers ook Joods is. Filosemitisme is net zo verfoeilijk als antisemitisme.

  Jezus is zelf niet echt nationalistisch. Op de wat nationalistische vraag van de discipelen in Handelingen 1:6 of Hij het koningschap over Israël zal herstellen, antwoordt Hij dat dat hen niet aangaat. Ook zegt Hij in Johannes 18:36 dat Zijn koningschap niet van deze wereld is. Dat is dus ook niet de huidige staat Israël.

  Inderdaad zijn Zijn uitspraken afkomstig uit de Tanakh. (Dat is overigens een betere term dan Eerste of Tweede testament, dat tweewegenleer suggereert. God zegt in Jeremia 31:31 en Hebreeën 8:8,13 dat Hij een Nieuw verbond (testament) sluit, niet een tweede verbond of zo.) Dat betekent niet dat Palestijnen er dus minder aanspraak op kunnen maken dan Joden. Daarvoor staan er veel te veel verzen als Leviticus 19:33-34 en Ezechiel 47:21-23 in. Gerechtigheid is voor Palestijnen net zo essentieel en ze hebben er net zoveel recht op als Joden, niet meer of minder.

  Johan kan natuurlijk prima voor zichzelf opkomen, maar ik wil desondanks toch even stellen dat het simpelweg niet waar is dat hij alleen in Palestijns leed geïnteresseerd is en Joods leed hem koud laat. Het hoort niet ook of-of te zijn. Wij christenen moeten opkomen voor gerechtigheid voor beiden en niet voor een van beiden en ook niet de een wat meer dan de ander.

  Dat bloedbad in Hebron in 1929 is natuurlijk afschuwelijk en is even weerzinwekkend als onverdedigbaar, maar het wiki-artikel vermeldt ook dat er ook Arabieren waren die (met gevaar voor eigen leven) Joden beschermd hebben tegen de aanval. Dat wordt door CvI e.a er doorgaans er niet bij verteld. Die beelden het af alsof er een grote massa bloeddorstige Arabieren was die zonder uitzondering en zonder reden of aanleiding een groep nietsvermoedende onschuldige Joden te lijf gingen. De waarheid is zoals meestal in het Midden-Oosten aanzienlijk gekleurder en veel minder zwart-wit dan CvI e.a. het graag voorstellen. Dat zul je je altijd voor ogen moeten houden. Palestijnen zijn lang niet altijd de terroristische dader en Joden zijn lang niet altijd het zielige slachtoffer.

  Misschien is het artikel Breaking the Cycle op http://www.musalaha.org/ wel leuk leesvoer. Daarin gaan Joodse en Palestijnse vrouwen bij elkaar en bij zichzelf te rade en overwegen daarbij niet alleen wat de ander hen aangedaan heeft, maar ook wat zij de ander aangedaan hebben. Zij nemen niet alleen de slachtofferrol aan en wijzen met het vingertje naar de ander, maar ze durven ook de daderrol in te nemen en wijzen met hun drie andere vingers naar zichzelf. Zeer verhelderend en aanbevelenswaardig om te lezen. Het principe is uiteraard breder toepasbaar, niet alleen voor het Israelisch-Palestijns conflict.

 30. jominee zegt:

  Beste Tjalling,

  Wat jij “een wel heel simpele benadering” noemt, is het ontmaskeren van een retorische truc, die helaas door de uitvoerders ervan al niet meer als drogreden wordt ervaren maar als beschrijving van de realiteit.
  Een goed boek om in dezen te lezen is “Israel does not equal Judaism” van de religieuze joodse filosoof Marc Ellis.

  Ik zie de staat Israël dan ook gewoon als een land als ieder ander land, zij het een land met een geschiedenis die mijn “geloofswortels” diep raakt. Juist daarom pleit ik voor een benadering van dat land en zijn regeringsbeleid volgens de normen en regels van het internationaal recht. En vanuit dat oogpunt bezien schendt de staat Israël vele regels, normen en afspraken waar het gaat om de behandeling van zijn Palestijnse inwoners en de bewoners van de door Israël bestuurde c.q. bezette Palestijnse gebieden.

  Ik ben waar het gaat om de bijbelse noties van recht en gerechtigheid meer dan geïnspireerd door de joodse gezalfde van God Jezus van Nazaret; ik ben een volgeling van Hem. Zijn uitleg van de Tenach is voor mij maatgevend bij wat ik over recht en gerechtigheid zeg en schrijf. Een interessante uitspraak van Hem in dit opzicht is te vinden in Mattheüs 23:23 – “gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn [d.w.z. u volgt de Goddelijke richtlijnen tot drie cijfers achter de komma] en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw.” Een uitspraak die naadloos aansluit bij wat de profeet Micha zei (Micha 6:8).

  Zoals je ziet ben ik er blij mee dat mijn Heer een jood is én dat dat voor Hem niet betekende dat jood-zijn privileges met zich meebrengt, maar verantwoordelijkheid. En ieder die deze joodse man volgt, is ook geroepen die verantwoordelijkheid voor God en de naaste op zich te nemen.

  De historische feiten die jij aanhaalt, zijn inderdaad feiten. Hoe die moeten worden geïnterpreteerd, is echter een andere vraag.
  Jouw redenering dat de bezetting “een gevolg is van oorlogen die voort zijn gekomen vanuit Arabische onwil en agressie t a v Israël” snijdt niet echt hout, voor zover die in feite inhoudt dat Palestijnen dus niet over de bezetting moeten zeuren omdat Syrië, Jordanië, Libanon, Egypte en andere Arabische landen agressief waren tegenover de staat Israël.
  Voorts kun je stellen dat als er momenteel één plaats in de wereld is waar joden dagelijks in staat van gewapende vrede moeten leven, dat het land Israël is. Dus de ‘mythe’ van Israël als “enig veilige plek in de wereld voor joden” is tot nu toe geen realiteit geworden. De vraag is, of dat met het huidige regeringsbeleid van de staat Israël ook ooit zal lukken.

  Ik denk dat daarmee jouw beide vragen ook zijn beantwoord. Maar voor alle duidelijkheid:
  – de staat Israël heeft evenveel bestaansrecht als het Koninkrijk der Nederlanden.
  – Jezus zei: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” Maar hij heeft wel heel duidelijk aangegeven wat Hij van zijn volgelingen hier en nu verwacht: duiden wat goed is en wat kwaad (oordeel), barmhartigheid, trouw, recht doen, vrede stichten, helper zijn van wie geen helper heeft, opkomen voor weduwen en wezen, hongerigen voeden, dorstigen laven, naakten kleden enz. enz. enz. – Kortom: je naaste liefhebben als jezelf.
  Aan die roeping doet de barre realiteit van deze wereld geen tittel of jota af…

  met vriendelijke groet,
  Jominee

 31. Tjalling Tjalsma zegt:

  Beste Johan.
  Je schrijft o.m. : “De meest eenvoudige manier waarop deze druk wordt uitgeoefend, is het één op één gelijkstellen van de staat Israël met het volk Israël c.q. het jodendom”.
  Dat is een wel heel simpele benadering. Israël als land is inderdaad niet gelijk aan Israël als volk, maar het land Israël is wel voortgekomen uit een groot deel van het volk. ‘Land Israël’ en ‘volk Israël’ kunnen daarom wel worden ònderscheiden maar beslist niet worden gèscheiden!!!

  Ik neem aan dat je je geïnspireerd voelt door Jezus van Nazareth. Dat zou een goede zaak zijn, maar sta dan tegelijk ook stil bij het feit dat deze Jezus een Joodse man was en al zijn uitspraken ontleend zijn aan de inhoud en betekenis van het Eerste Testament, dus ook de begrippen recht en gerechtigheid! Het losmaken van Jezus uit zijn Joodse traditie heeft tot rampen, voor het volk(!) Israël geleid.

  Wanneer je kritiek hebt op het land Israël, dan is dat prima, maar doe dat dan wel vanuit het menselijk besef dat het hier gaat om een gewoon land waarin gewone mensen leven, waarvan het bestaan echter wordt aangevochten vanuit vooral de Arabische landen met alle levensgevaarlijke gevolgen vandien!
  Jij vergeet, of wilt het niet zien, dat Israëli’s wel mòeten reageren op die vijandigheden vanuit hun Arabische omgeving. Jij hebt daarentegen wel, en op zichzelf ook wel te begrijpen, oog voor Palestijns leed. Dat dit Palestijnse leed voor een deel ook wordt veroorzaakt door de Israëlische bezetting zal ik niet ontkennen, maar tegelijk wil ik hier duidelijk stellen dat die bezetting een gevolg is van oorlogen die voort zijn gekomen vanuit Arabische onwil en agressie t a v Israël. Niet alleen land, ook t a v het volk Israël, waarvoor in de wereld geen veilige plaats was. Al lang voor het jaar 1948 waren er Palestina Arabische acties tegen Joden. Een verschrikkelijk voorbeeld hiervan is: Het Bloedbad van Hebron, een bloedbad aangericht door Arabieren onder de Joodse bevolking van de stad Hebron in het toenmalige Britse mandaatgebied Palestina op 23 en 24 augustus 1929. Bij de massamoord kwamen 67 Joden om het leven.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedbad_van_Hebron

  Ik ben erg benieuwd hoe jij over de volgende opmerkingen denkt.
  – Het bestaansrecht van Israël is onbetwistbaar, net zoals het bestaansrecht van Nederland.
  – Het valt niet aan de hand van aantoonbare feiten te bewijzen welke wereldorde Jezus voor zijn eigen ogen heeft gehad.
  Vriendelijke groet,
  Tjalling Tjalsma.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.